Ny sökning
SV0005

Vetenskapsteori och metod

Vetenskapsteori och metod VT2022

Hej och välkommen till kursen Vetenskapsteori och metod!

Kursens föreläsningar planeras att ges på plats på SLU i Umeå. Vi kommer att göra det enklare för studenter att vara hemma genom att streama föreläsningarna (via zoom) samtidigt som de ges. Vi följer folkhälsomyndighetens och universitets riktlinjer och tänker på våra medmänniskor (håll avståndet, tvättar händerna ofta och stanna hemma om du har minsta symtom).

Vi kommer att ha en hel del gruppövningar som också sker på Universitetet - om situationen inte ändras. Seminarier där grupparbeten presenteras förekommer – dessa är vid flera tillfällen obligatoriska.

Det kan dock hända att nya besked om detta kommer snart – så var beredda på att hela kursen kan bli online!

OBS! Jag har beslutat att måndagens introduktion och föreläsning blir online! kl 9-11.30 på zoom - länk finns under Zoom möte 1

Under nästa vecka är det är möjligt att delta i kursen online - (övningen i R får man göra självständigt).

Det kommer att gå att vara på campus och lyssna på Hildas föresläsningar (men de kommer även att streamas via zoom).

Vi kommer att styra upp gruppövningarna så att det GÅR att vara hemma iaf.

Detta gäller fortfarande bara nästa vecka - senare i kursen kan det finnas moment när ni bör vara på plats.

PS. Schemat har uppdateras för att göra onsdagseftermiddagar fria! Men fler ändringar i schemat kan komma att ske.

Kursen leds av Karin Nilsson (Institutionen för vilt, fisk och miljö) och Hilda Edlund (Avdelningen för skoglig resursanalys) som kommer att hålla de flesta föreläsningarna i vetenskapsteori respektive statistik.

Camilla Widmark kommer att föreläsa om kvalitativa metoder och Gun Lidestav kommer att vara med också.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-02-10 och 2022-03-03

SV0005 Vetenskapsteori och metod, 7,5 Hp

Science theory and method

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Matematisk statistik Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vetenskapsteori och försöksdesign 4,00 1002
Statistik 3,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b/3c alternativt Matematik C.


Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för vetenskaplig teori, metod och tolkning av data samt ge praktiska färdigheter i numerisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp samt beskriva vetenskapliga synsätt och etiska aspekter på vetenskap
- beskriva forskningsprocesser samt beskriva kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys
- genomföra litteratursökning och förklara skillnaden mellan olika typer av litteratur
- sammanfatta resultat och kritiskt granska grundläggande statistik i vetenskapliga artiklar
- muntligt argumentera och föra vetenskapliga resonemang
- beskriva metoder för försöksdesign och datainsamling
- redogöra för grundläggande statistisk terminologi
- tillämpa deskriptiv statistik, konfidensintervall samt hypotesprövningar
- tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang
- genomföra grundläggande statistisk analys med hjälp av relevant programvara.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteori, etik och vetenskapliga metoder samt ger förståelse för vetenskapliga synsätt samt skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap. Genusperspektiv på forskning och vetenskap behandlas. Under kursen ges tillfällen att öva på färdigheter i argumentation och vetenskapliga resonemang. Forskningsprocesser beskrivs och vissa enskilda moment inklusive litteratursökning, sammanställning och statistisk analys, praktiseras. Kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive grundläggande statistiska metoder, med tillämpningar inom skogsvetenskap och biologi behandlas.

Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och vissa datorövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination

Fullgjorda obligatoriska moment

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0264, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Medansvariga:
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0264
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Introduktion till vetenskapsteorin
Författare: Lars-Göran Johansson
ISBN: 978-91-7235-114-1
Kommentar: Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskaper. Boken är därför användbar oavsett vilken vetenskap man primärt är mest intresserad av. I tretton kapitel behandlas: vetenskapens framväxt; begreppet kunskap; hypoteser och hypotesprövning; vetenskapliga data; kvantitativa och kvalitativa metoder; orsaker och korrelationer; förklaringar; förklaringar i samhällsvetenskaperna och humaniora; vetenskapliga lagar; kropp medvetandeproblemet; teorier, modeller och verkligheten; teorier om vetenskapens utveckling; vetenskap och värderingar.
2) Statistics for the Life Sciences, Global Edition
Författare: Myra L Samuels
ISBN: 9781292101811
Kommentar: Boken kommer även att användas på senare kurser - för programstudenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0005 Anmälningskod: SLU-30298 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%