Ny sökning
SV0006

Praktiskt skogsbruk

SV0006 Praktiskt skogsbruk, 7,5 Hp

Introduction to forestry practices

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp inom något av följande områden

- skogsvetenskap
- skogsbruksvetenskap
- skogshushållning
- biologi
- skogs- och träteknik
- markvetenskap
- landskapsarkitektur
- miljövetenskap
- trädgårdsvetenskap
- lantbruksvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska grundkunskaper om dagens skogsbruk i framförallt Sverige. Målsättningen är ge studenterna kunskaper för att kunna förstå a) ett bestånds skötselmässiga historik, b) vilka skötselalternativ som är möjliga för beståndet, c) hur alternativen kan genomföras, och d) vilka framtida beståndsegenskaper alternativen kommer att leda till.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva olika skogsskötselsystem, samt redovisa skillnaderna mellan systemen och redovisa vilka skötselåtgärder som ingår i respektive system
- redogöra för hur och när under ett bestånds omloppstid som olika skötselåtgärder används i dagens skogsbruk
- beskriva hur skogens dynamik och struktur påverkas av samspelet mellan naturgivna förutsättningar och olika skötselåtgärder
- göra en bedömning av beståndshistorik och föreslå möjliga framtida åtgärder baserat på fältobservationer
- diskutera hur skogsskötseln påverkar skogens virkesproduktion och utbud av andra produkter och tjänster
- redogöra för de fysiska och ekonomiska ramar som begränsar hur skötselåtgärder utförs
- beskriva de vanligaste arbetssätt och maskinsystem som används för att utföra skötselåtgärder
- redogöra för de kriterier som påverkar val av maskinsystem vid utförandet av skötselåtgärder
- beskriva grupprocesser vid samarbeten och sin egen roll i dessa
- redogöra för härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer
- muntligt presentera kursrelaterat innehåll inför grupp.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur de naturgivna förutsättningarna och skötselåtgärder påverkar skogens utveckling på lång sikt. Kursen syftar till att ge grundkunskaper i att bedöma ett skogsbestånds skötselhistorik, och hur framtida åtgärder väljs och praktiskt genomförs. Kursen belyser vilka ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser olika åtgärder får, samt samhällets förväntningar och restriktioner. Fokus ligger på åtgärder och effekter i enskilda skogsbestånd, men dessa diskuteras också i en mer övergripande kontext av hållbarhet och hållbart nyttjande av skog i Sverige och internationellt. Kursen behandlar även arbetsorganisation och jämställdhetsfrågor, i form av härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer. Generella kompetenser i form av förmåga att arbeta i grupp samt att presentera för grupp tränas i kursen.

Genom fältövningar tränas förmågan att bedöma beståndshistorik och att planera för framtida åtgärder. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, obligatoriska fältövningar och exkursioner. Kursen omfattar ämnesområdena skogsskötsel och skogsteknologi som varvas och integreras i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen går i halvfart men vissa moment förutsätter heltidsstudier på dagtid i Umeå med omnejd.

Kursen samordnas och ges parallellt med halvfartskursen BI1382 Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp.

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0265, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Medansvariga:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Del av kurs SG0215, SG0265
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0006 Anmälningskod: SLU-40069 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 50%