Ny sökning
SV0006

Praktiskt skogsbruk

Information från kursledaren

Välkomna till kursen!

Vi planerar att ge kursen på plats i Umeå (dvs inte digitalt på distans), men följer givetvis noga pandemins utveckling och de restriktioner den kan innebära.

Litteraturlista och preliminärt schema läggs ut här på kurshemsidan, men observera att det är i läroplattformen Canvas som den uppdaterade informationen kommer att finnas så fort ni får tillgång till kursens Canvasrum. Detta görs tillgängligt i god tid före kursstart.

Registering sker via Ladok, tidigast 2 veckor innan kursstart

Meddela mig snarast om du har behov av pedagogiskt stöd, i form av tex anpassad examination. Mejlar mig då också beslut från NAIS/SLU Funka. Är du osäker på vilket stöd som kan ges och hur du får det, så tar du kontakt med SLU Funka (Funka@slu.se).

Väl mött vid kursstart den 24 mars!

Mvh // Ola Lindroos

OBSERVERA att trots att kursen totalt sett går på halvfart under 10-veckorsperioden så förutsätts heltidsstudier och fysisk närvaro på dagtid. Detta beror på att kursen är en del i Skogsvetarprogrammet, och samordnas med en annan programkurs (BI1382, Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp). Under de 10 veckor kurserna ges så varvas veckorna mellan kurserna, med heltidsstudier på respektive kurs.

Upplägget är främst gjort för att passa programstudenternas behov. Fristående studenter är välkomna, men om enbart en av kurserna läses så innebär det att det blir perioder med heltidsstudier som kommer att varvas med perioder helt utan studier.

Är du ny student rekommenderar vi dig även att gå in på sidan Viktig information steg för steg där vi samlat information som t.ex. hur man tackar ja till sin plats och hur man aktiverar sitt studentkonto.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0006-40155 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

SV0006 Praktiskt skogsbruk, 7,5 Hp

Introduction to forestry practices

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogsteknologi 3,5 0102
Skogsskötsel 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp inom något av följande områden- skogsvetenskap

- skogsbruksvetenskap

- skogshushållning

- biologi

- skogs- och träteknik

- markvetenskap

- landskapsarkitektur

- miljövetenskap

- trädgårdsvetenskap

- lantbruksvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska grundkunskaper om dagens skogsbruk i framförallt Sverige. Målsättningen är ge studenterna kunskaper för att kunna förstå a) ett bestånds skötselmässiga historik, b) vilka skötselalternativ som är möjliga för beståndet, c) hur alternativen kan genomföras, och d) vilka framtida beståndsegenskaper alternativen kommer att leda till.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva olika skogsskötselsystem, samt redovisa skillnaderna mellan systemen och redovisa vilka skötselåtgärder som ingår i respektive system

- redogöra för hur och när under ett bestånds omloppstid som olika skötselåtgärder används i dagens skogsbruk

- beskriva hur skogens dynamik och struktur påverkas av samspelet mellan naturgivna förutsättningar och olika skötselåtgärder

- göra en bedömning av beståndshistorik och föreslå möjliga framtida åtgärder baserat på fältobservationer

- diskutera hur skogsskötseln påverkar skogens virkesproduktion och utbud av andra produkter och tjänster

- redogöra för de fysiska och ekonomiska ramar som begränsar hur skötselåtgärder utförs

- beskriva de vanligaste arbetssätt och maskinsystem som används för att utföra skötselåtgärder

- redogöra för de kriterier som påverkar val av maskinsystem vid utförandet av skötselåtgärder

- beskriva grupprocesser vid samarbeten och sin egen roll i dessa

- redogöra för härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer

- muntligt presentera kursrelaterat innehåll inför grupp.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur de naturgivna förutsättningarna och skötselåtgärder påverkar skogens utveckling på lång sikt. Kursen syftar till att ge grundkunskaper i att bedöma ett skogsbestånds skötselhistorik, och hur framtida åtgärder väljs och praktiskt genomförs. Kursen belyser vilka ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser olika åtgärder får, samt samhällets förväntningar och restriktioner. Fokus ligger på åtgärder och effekter i enskilda skogsbestånd, men dessa diskuteras också i en mer övergripande kontext av hållbarhet och hållbart nyttjande av skog i Sverige och internationellt. Kursen behandlar även arbetsorganisation och jämställdhetsfrågor, i form av härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer. Generella kompetenser i form av förmåga att arbeta i grupp samt att presentera för grupp tränas i kursen.Genom fältövningar tränas förmågan att bedöma beståndshistorik och att planera för framtida åtgärder. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, obligatoriska fältövningar och exkursioner. Kursen omfattar ämnesområdena skogsskötsel och skogsteknologi som varvas och integreras i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen går i halvfart men vissa moment förutsätter heltidsstudier på dagtid i Umeå med omnejd.Kursen samordnas och ges parallellt med halvfartskursen BI1382 Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp.Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0265, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Del av kurs SG0215, SG0265

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista (finns också i Canvas) [Litteraturlista (finns också i Canvas)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SV0006/40155.2122/Litteraturlista_SV0006_vt22_2022-01-27.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0006 Anmälningskod: SLU-40155 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 50%