Ny sökning
SV0007

Skog – nyttjande och värden

Andra kursvärderingar för SV0007

Läsåret 2021/2022

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10348) 2021-08-30 - 2021-11-01

SV0007 Skog – nyttjande och värden, 7,5 Hp

Forest – use and values

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Naturkunskap 1b, alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, alternativt Naturkunskap A

eller motsvarande kunskaper

Mål

Syftet är att introducera skogens ekologiska, sociala och ekonomiska värden och ge de baskunskaper som behövs för att delta i diskussioner om hållbar förvaltning av skogsresurser. De praktiska momenten fokuserar på metoder och mått som används för att beskriva och bedöma skogsbestånd och vegetation utifrån olika brukarperspektiv och samhällsanspråk.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- använda grundläggande skoglig terminologi inklusive mått, enheter och åtgärder som är relevanta både för dagens skogsbruk och för utbudet av skogens ekosystemtjänster i vidare bemärkelse
- redogöra för skogens olika värden med utblick mot internationella och historiska förhållanden
- diskutera olika perspektiv på hållbar skogsförvaltning
- diskutera skogssektorns relation till samhället i stort inklusive olika intressenters anspråk på skogen
- redogöra översiktligt för skogstillgångar, skogstillstånd, skogshushållning och skötselsystem.
- redogöra översiktligt för faktorer som påverkar virkesegenskaper och virkets användning
- använda enkla digitala kartapplikationer samt ha en inblick i användningen av geografiska informationssystem inom naturresursförvaltning och miljöövervakning
- i fält samla in grundläggande skogliga mätdata från träd och bestånd samt utföra enklare beräkningar och bedöma resultatens tillförlitlighet
- artbestämma ett urval av svenska trädarter och införda trädarter samt översiktligt beskriva arternas växtförutsättningar och ekologi
- identifiera och namnge markflorans typarter och översiktligt beskriva deras ekologi samt vegetationens indelning i skogstyper.

Innehåll

Lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält utgör väsentliga delar av kursen. Därtill kommer litteraturstudier, föreläsningar, och gruppövningar bl.a. med inslag av scenarioanalys.

Litteraturstudier, gruppuppgifter och föreläsningar visar på skogens olika värden och introducerar dagens förutsättningar för skogsbruk i Sverige med vissa utblickar mot övriga världen, historisk markanvändning och framtida samhällsnytta. Däri ingår olika brukarperspektiv och samhällsanspråk samt internationella och nationella strategier för skogsresursens bevarande och utveckling liksom grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av vegetation, träd, bestånd och skogslandskap. Fältövningarna fokuserar på individuella färdigheter och kännedom om skogslandskap och historiskt brukande. Kritiskt tänkande tränas i övningar baserade på scenarioanalys. Ämnesmässigt hämtar kursen sitt stoff från skogshushållning, skogsskötsel, inventering, virkeslära, botanik och dendrologi. Övningar och exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkända praktiska tentamina.
Godkända övningar. Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0268, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Medansvariga:
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Delkurs 1 av SG0250 Skog mark och skogsbruk,SG0268
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0007 Anmälningskod: SLU-10082 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%