Ny sökning
SV0007

Skog – nyttjande och värden

Information från kursledaren

Hej och välkommen till Skog – nyttjanden och värden, SV0007!

Detta är en av de två inledande kurserna du läser på utbildningen och den ska ge en introduktion till skogens ekologiska, sociala och ekonomiska värden samt ge de baskunskaper som behövs för att delta i diskussioner om hållbar förvaltning av skogsresurser.

Kursen ligger under första halvan av höstterminen och går på halvtid parallellt med kursen Skoglig marklära och klimatologi. Under resten av höstterminen läses Trädbiologi, genetik och evolution 15 hp.

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distans mellan personer och det innebär att det inte får vara så många studenter samtidigt på Campus nu i början av terminen. Därför kommer din undervisning på den här kursen att ske omväxlande på Campus, i fält och på distans. Förstaårsstudenter prioriteras för undervisning på Campus, men flera av föreläsningarna och övningarna kommer att ske på distans.

När vi kommunicerar på distans använder vi ett kommunikationsverktyg som heter Zoom och arbetsmaterial och instruktioner kommer att finnas på en Plattform som heter Canvas. Canvas kan du nå när du är registrerad på kursen (se nedan).

Vi har kursstarten på Campus och kommer då att gå igenom allt detta ordentligt.

Kursschemat är ännu preliminärt - vi kommer att slipa lite mer på upplägget av de olika momenten men huvudsakligen kommer det att se ut som det gör nu. Gemensamt schema för båda kurserna ”Skogen – nyttjanden och värden” samt ”Skoglig marklära och klimatologi” kommer ligga på Canvas.

Värt att notera är att vi gör flera exkursioner i båda kurserna som går parallellt under de första veckorna. Det är alltså viktigt att redan från börja ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel och är därför nödvändigt.

Kurslitteraturen består av läroböcker, kompendium och flera digitala källor. Se under Litteraturfliken på här på kurshemsidan men också den största delen av materialet kommer ligga på Canvas. Boken grundbok för skogsbrukare kan ses som en introduktion till ämnen vi kommer beröra i denna introduktionskurs, men måste inte köpas.

Om du inte redan är registrerad då blir du det genom att närvara vid uppropet den 31 augusti. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart ha förkylningssymptom och därmed inte kan närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ). När du har ditt konto kan du komma in på CANVAS som alltså är den plattform där vi lägger ut så gott som allt material och information kring kursen.

Tips! Om du känner att du vill förbereda dig inför kursen och vill ha en inblick i skog och skogsbruk rekommenderas boken Grundbok för skogsbrukare som ger en överblick och introduktion till kursen (se nedan under litteratur).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0007-10348 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0007

Läsåret 2022/2023

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10082)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

SV0007 Skog – nyttjande och värden, 7,5 Hp

Forest – use and values

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Använd ej. Enda modul 7,5 0101
Botanik och Dendrologi 2,0 0102
Teori skogstillgångar, -hushållning, -skötsel och virkeslära 3,0 0103
Mätning av träd och bestånd 1,0 0104
Scenarioanalys för hållbart skogsbruk 1,5 0105

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Naturkunskap 1b, alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, alternativt Naturkunskap Aeller motsvarande kunskaper

Mål

Syftet är att introducera skogens ekologiska, sociala och ekonomiska värden och ge de baskunskaper som behövs för att delta i diskussioner om hållbar förvaltning av skogsresurser. De praktiska momenten fokuserar på metoder och mått som används för att beskriva och bedöma skogsbestånd och vegetation utifrån olika brukarperspektiv och samhällsanspråk.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- använda grundläggande skoglig terminologi inklusive mått, enheter och åtgärder som är relevanta både för dagens skogsbruk och för utbudet av skogens ekosystemtjänster i vidare bemärkelse

- redogöra för skogens olika värden med utblick mot internationella och historiska förhållanden

- diskutera olika perspektiv på hållbar skogsförvaltning

- diskutera skogssektorns relation till samhället i stort inklusive olika intressenters anspråk på skogen

- redogöra översiktligt för skogstillgångar, skogstillstånd, skogshushållning och skötselsystem.

- redogöra översiktligt för faktorer som påverkar virkesegenskaper och virkets användning

- använda enkla digitala kartapplikationer samt ha en inblick i användningen av geografiska informationssystem inom naturresursförvaltning och miljöövervakning

- i fält samla in grundläggande skogliga mätdata från träd och bestånd samt utföra enklare beräkningar och bedöma resultatens tillförlitlighet

- artbestämma ett urval av svenska trädarter och införda trädarter samt översiktligt beskriva arternas växtförutsättningar och ekologi

- identifiera och namnge markflorans typarter och översiktligt beskriva deras ekologi samt vegetationens indelning i skogstyper.

Innehåll

Lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält utgör väsentliga delar av kursen. Därtill kommer litteraturstudier, föreläsningar, och gruppövningar bl.a. med inslag av scenarioanalys.Litteraturstudier, gruppuppgifter och föreläsningar visar på skogens olika värden och introducerar dagens förutsättningar för skogsbruk i Sverige med vissa utblickar mot övriga världen, historisk markanvändning och framtida samhällsnytta. Däri ingår olika brukarperspektiv och samhällsanspråk samt internationella och nationella strategier för skogsresursens bevarande och utveckling liksom grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av vegetation, träd, bestånd och skogslandskap. Fältövningarna fokuserar på individuella färdigheter och kännedom om skogslandskap och historiskt brukande. Kritiskt tänkande tränas i övningar baserade på scenarioanalys. Ämnesmässigt hämtar kursen sitt stoff från skogshushållning, skogsskötsel, inventering, virkeslära, botanik och dendrologi. Övningar och exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkända praktiska tentamina.

Godkända övningar. Deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0268, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Medansvariga:

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Delkurs 1 av SG0250 Skog mark och skogsbruk,SG0268

Betygskriterier

Betygskriterier finns som separat dokument på Canvas

Litteraturlista

 1. Fullständig litteraturlista kommer finnas tillgänglig på kursens Canvas sidan 1) Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk Författare: Skogsstyrelsen 2013 ISBN: 978-91-87535-02-4 [Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk] (https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/grundbok-for-skogsbrukare-fakta-om-skog-och-skogsbruk.html) Kommentar: Boken ger en grundlig introduktion till skog och skogsbruk som kan fungera som en överblick för kursen Skog - nyttjande och värden. Boken berör många ämnen som vi kommer att ta upp i kursen, men den kommer att kompletteras med ytterligare litteratur. Boken finns att köpa för den som vill på Skogsstyrelsens hemsida och även på biblioteket.
 2. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1. Författare: Skogsstyrelsen [Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1.] (https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-1-skogsskotselns-grunder-och-samband.pdf) Kommentar: Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och därefter redaktionellt bearbetad. I tjugoen kapitel ger Skogsskötselserien den teoretiska grunden till skogsskötselns praktiska tillämpningar men i denna kurs är det nr 1 vi fokuserar på.
 3. Introduktion till mätning av träd och bestånd- Blå boken Författare: Wilhelmsson, Erik & Nyström, Kenneth Kommentar: Delas ut via Canvas
 4. Botanikkompendium Författare: Bohlin, Elisabet & Dolling, Ann Kommentar: Detta kompendium och dendrologikompendiet utgör kurslitteratur för den grundläggande undervisningen i botanik och vegetationsekologi på skogsvetarprogrammets första år tillsammans med ”Svensk fältflora”(Stenberg& Mossberg).

Delas ut via Canvas

 1. Svensk fältflora Författare: Stenberg, L. & Mossberg, B. Wahlström och Widstrand. (eller Mossberg, B. & Stenberg, L.) ISBN: 9789146218005 eller 9789178871759 Kommentar: Två alternativ till fältflora som fungerar lika bra. Går även att ersätta med annan fältflora.

1) Den virtuella floran __Författare:__ Arne och Anna-Lena Anderberg [Den virtuella floran] () __Kommentar:__ Den virtuella floran från Naturhistoriska riksmuséet är en mycket bra webbsida för att slå upp växter på nätet. Bra beskrivningar, bilder och utbredningskartor.
1) Kompendium i Trädkännedom __Författare:__ Drakenberg, B __Kommentar:__ Finns tillgänglig vid kursstart

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0007 Anmälningskod: SLU-10348 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%