Ny sökning
SV0014

GIS för skog och landskap

Kursplan

SV0014 GIS för skog och landskap, 7,5 Hp

GIS in forest and landscape

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inlämningsuppgift GIS och WAC 2,0 0102
GIS i skog och landskap 5,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt kunskaper motsvarande:

- 15 hp skogsbruksvetenskap eller

- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap eller

- 15 hp landskapsarkitektur eller

- 15 hp lantbruksvetenskap eller

- 15 hp naturresurshushållning

samt Engelska B.Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Målet med kursen är att studenten ska få en grundläggande förståelse och praktiskt handhavande i Geografiska Informationssystem (GIS) med särskilt fokus på skogliga tillämpningar i en landskaps-kontext. Detta genom grundläggande GIS-teori om: datainsamling; projektioner och referenssystem; geografiska datastrukturer; spatiala analyser och visualisering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- förstå grundläggande GIS teori

- utföra editeringar i olika datastrukturer

- göra utsökningar (icke-/ rumsliga) i stora datamängder

- presentera geografiska data i kartform

- utföra enklare spatiala analyser

- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom fjärranalys,

- beskriva landskap och landskapens förändring med hjälp av geografiska informationssystem

- redogöra för olika ursprung och uppbyggnad av spatiala data samt hur de kan bearbetas

- tillämpa kvantitativ analys av skogliga data och landskapsvariabler

- kritiskt granska precision och användning av geografisk information.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ett GIS-system. Det innebär såväl databashantering, visualisering och processande av spatiala data och rumslig information. I kursen ingår beskrivning av ursprung och struktur av spatiala data i vektoriserade skikt och raster, samt hur dessa kan skattas och visualiseras. Befintliga datakällor för skogliga attribut och landskapsvariabler ingår i övningsmoment och studenterna får möjlighet att bli förtrogna med att kritiskt granska och använda dessa. Färdighetsträning i GIS kombineras med en förståelse för hur landskap förändras med markanvändning och människors brukande. Kursen innebär en progression i kvantitativ analys av skogliga variabler.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:

- 5 hp Mål, planering och policy

- 2,5 hp Arbetsprocesser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0014 Anmälningskod: SLU-20111 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%