Ny sökning
SV0016

Skogsbruk i Mellansverige

Kursplan

SV0016 Skogsbruk i Mellansverige, 7,5 Hp

Forestry in Central Sweden

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt 15 hp skogsbruksvetenskap och 15 hp biologi. För särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

I denna kurs ska studenten få en förståelse för de olika förutsättningar för skogsbruk som finns i Mellansverige.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- identifiera vanliga arter i mellansvenska skogar, redogöra för deras ekologi, använda grundläggande metoder för artbestämning samt utföra enklare bonitering

- sammanfatta regional variation i biologiska och abiotiska förutsättningar för virkesinriktat skogsbruk, inklusive fjällnära skogar, samt hur dessa påverkar förutsättningar för hållbart skogsbruk i Mellansverige

- sammanfatta olika ekosystem, funktionella strukturer och processer som förekommer i det mellansvenska skogslandskapets vattendrag, samt förklara hur skogsbruk kan bedrivas med anpassning till ett avrinningsområde

- använda begrepp och grundprinciper inom skogsskötsel, skogsuppskattning, och skoglig planering, samt ha övat på färdigheter för att utföra dessa

- visa förståelse för de ekologiska, ekonomiska, och sociala möjligheterna och utmaningarna för skogsbruket i Mellansverige

- föreslå lösningar på utmaningar vid dagens och framtidens hållbara skogsbruk i Mellansverige.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att öva på praktiska skogliga färdigheter samt att få inblick i det mellansvenska skogsbrukets förutsättningar. Kunskapen erhålls med hjälp av exkursioner och en mängd praktiska moment som identifiering av arter, bonitering och insamlande av skogliga data för beräkning av produktion och som underlag för planering.I kursen förekommer resor och exkursioner inom Mellansverige, exempelvis till försöksparker, produktionsskogar, naturvårdsområden, fjällnära skogar och renbetesområden. De ämnen som avhandlas under dessa utflykter inkluderar skogsskötsel, vegetationsekologi, naturvård, skogliga mervärden (exv. renbete), ägarförhållanden, mm.Kursen fokuserar på praktiska moment och färdigheter som är viktiga för anställning inom skogssektorn, inklusive artbedömning, bonitering, skogsuppskattning (skogsinventering), föryngringsinventering, skogsbruksplanläggning, och drivningsplanering. Kursen involverar en mängd olika experter, yrkesverksamma i skogsbranschen, lärare och forskare.Kursens tillämpade inriktning och det betydande inslaget av aktiviteter där kunskap omsätts till praktisk handling innebär att kursen innehåller obligatoriska moment i form av resor, fältövningar och exkursioner. Omfattning av obligatoriska moment beskrivs på kurshemsida och vid kursstart.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:

- 2 hp Mål, planering och policy

- 4 hp Naturliga processer

- 1,5 hp Arbetsprocesser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter (individuella och/eller gruppvisa), samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU Skogsmästarskolan ansvarar för kursen med Institutionen för ekologi som medansvarig institution. Kursen använder Skogsmästarskolans undervisningsinfrastruktur i Skinnskatteberg inklusive vattenlaboratoriet.Studieresan är förenad med kostnader för resa och logi, närmare information ges via kurshemsida.Boende för kursdeltagare finns för självkostnadspris på och i direkt anslutning till campus för de fyra veckorna som kursdeltagarna är på plats i Skinnskatteberg. Kursvecka 1 genomförs på resande fot och vi bor på vandrarhem i Dalarna och Härjedalen.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0016 Anmälningskod: SLU-50028 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%