Ny sökning
SV0018

Skogens ekologi och produktionsförmåga

Kursplan

SV0018 Skogens ekologi och produktionsförmåga, 7,5 Hp

Forest ecology and production potential

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 2,0 0102
Skriftlig examination 5,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Naturkunskap 1b, alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, alternativt Naturkunskap Aeller motsvarande kunskaper

Mål

Kursens syfte är att skapa grundläggande förståelse av förutsättningarna för skogens förmåga att upprätthålla och leverera olika typer av ekosystemtjänster och värden. Kursen ger också en introduktion till hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- översiktligt beskriva jordens biom, samt förutsättningar för de i Sverige vanligt förekommande skogstyperna

- redogöra för grundläggande begrepp inom markvetenskap, hydrologi och klimatologi, samt översiktligt redogöra för Sveriges berggrund och på skogsmark vanligt förekommande jordarter och jordmåner

- beskriva globala och lokala kretslopp för kol och de viktigaste växtnäringsämnena i skogsekosystemet

- översiktligt beskriva fysiologiska och ekologiska förutsättningar som avgör utbredning och produktivitet för vanligt förekommande organismer i svensk skogsmark (både träd och andra organismer)

- på en grundläggande nivå redogöra för hur skogsbrukets skötselåtgärder påverkar biologisk mångfald och leveransen av olika ekosystemtjänster

- förbereda och genomföra en muntlig redovisning.

Innehåll

Kursen avhandlar huvudsakligen svenska förhållanden, men ger även insikt om skog och skogsbrukets förutsättningar i andra delar av världen. Vid föreläsningar, gruppövningar, inlämningsuppgifter och redovisning av projektarbeten behandlas

- organismers anpassningar till sin miljö och hur dessa påverkar struktur och dynamik i skogliga ekosystem

- grundläggande begrepp och processer inom markvetenskap och ekologi med betydelse för för tillväxt och biologiskmångfald hos träd och andra organismer i skogen

- grundläggande principer för de biogeokemiska kretsloppen (t ex de för kol och kväve), energiflöden, samt faktorer och processer som reglerar skogens primärproduktion och biologiska mångfald

- faktorer som möjliggör och begränsar skogens olika värden och introduktion till hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar

- hur man förbereder och genomför en muntlig presentation.Obligatoriska moment utgörs av redovisning av eget projektarbete och deltagande vid andras projektredovisningar.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7,5 hp Naturliga processer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkända övningar och inlämningsuppgifter, samt godkänd muntlig redovisning. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0267, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0267, SV0004

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0018 Anmälningskod: SLU-30151 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%