Ny sökning
SV0025

Planering och analys av skogens ekosystemtjänster

Ämnesmässigt innehåll

I denna kurs får studenterna lära sig att planera och analysera för skogens ekosystemtjänster med hjälp av beslutsstödsystem. Kursen belyser hur skogar tillhandahåller ekonomiska, biologiska, sociala och klimatmässiga värden samt hur detta påverkas av och kan styras med olika skötselstrategier och optimeringsmodeller.


Centralt för kursen är skogliga beslutsstödsystem, som har flera användningsområden (forskning, undervisning och kommersiellt bruk) och har haft brett genomslag i svensk skoglig planering. Ett av kursens fokusområden är att belysa motsatsförhållanden och synergier mellan ekonomiska, biologiska, sociala och klimatmässiga värden. För att ge studenterna en djupare förståelse för beslutsstödsystems kvaliteter och svagheter behandlas också den vetenskap som omgärdar sådana verktyg, i form av skogliga modeller, skoglig planering internationellt och historiskt, exakta och heuristiska optimeringsmetoder, samt de inslag av osäkerhet som skogliga analyser är behäftade med.


***Genomförande ***

Olika undervisningsformer används för att främja studenternas lärande och diskussioner. Kursen består till stor del av föreläsningar, litteraturseminarier och datorbaserade övningsuppgifter. Kursen avslutas med skriftlig examination. Motsatsförhållanden och synergier mellan ekosystemtjänster studeras med hjälp av flermålsmetoder (modeller för s.k. MCDA – multi-criteria decision analysis) i beslutsstödssystem som är datorbaserade. Genom obligatoriska litteraturseminarier ges fördjupning och diskussion angående den vetenskap som omgärdar beslutsstödsystem (flermålsmetoder, skogliga modeller, skoglig planering internationellt och historiskt, exakta och heuristiska optimeringsmetoder samt osäkerhet i skoglig planering). Litteraturseminarierna utformas så att studentens generella kompetenser främjas med avseende på sökande av vetenskaplig litteratur. Föreläsningarna tjänar som introduktioner till litteraturseminarier och övningar samt som förberedande för den skriftliga tentamen.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: informationskompetens, kritiskt tänkande, digital kompetens, muntlig kommunikation.


Följande moment är obligatoriska:

litteraturseminarier


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0025

Läsåret 2023/2024

Planering och analys av skogens ekosystemtjänster (SV0025-20149)

2023-12-01 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Hållbarhetsbegreppet och flermålsproblematik

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 2.1 Forest Management as a Planning Problem
 • Kap 2.3.1 Concept of Sustainability

Optimering för flera mål

Ljungbergskompendiet Kap 4.2 Problem med heltal

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 6.1 Linear Programming - 6.5 Integer Programming

Exempel på tillämpningar (extra läsning för den intresserade)

Eggers, J., Lundström, J., Snäll, T. & Öhman, K. (2022). Balancing wood production and biodiversity in intensively managed boreal forest. Scandinavian Journal of Forest Research, 0 (0), 1–13. https://doi.org/10.1080/02827581.2022.2066170

Aldea, J., Martínez-Peña, F., Romero, C. & Diaz-Balteiro, L. (2014). Participatory Goal Programming in Forest Management: An Application Integrating Several Ecosystem Services. Forests, 5 (12), 3352–3371. https://doi.org/10.3390/f5123352

Rumslig hänsyn

Ljungbergskompendiet Kap 3.4 Rumslig hänsyn

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 •  Kap 6.7 Spatial Goals and Constraints in Linear Programming

Exempel på tillämpning (extra läsning för den intresserade)

Öhman, K. & Wikström, P. (2008). Incorporating aspects of habitat fragmentation into long-term forest planning using mixed integer programming. Forest Ecology and Management, 255 (3), 440–446. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.09.033

Heuristiska metoder

Ljungbergskompendiet Kap 4.3 Heuristiska metoder

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 7.1 Principles of Heuristic Optimisation
 • Kap 7.3 Metaheuristic Methods Using Local Improvements

Exempel på tillämpning (extra läsning för den intresserade)

Öhman, K. & Lamas, T. (2005). Reducing forest fragmentation in long-term forest planning by using the shape index. Forest Ecology and Management, 212 (1–3), 346–357. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.03.059

Risk och osäkerhet

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 8 Uncertainty in Optimisation

Exempel på tillämpningar (extra läsning för den intresserade)

Ulvdal, P., Öhman, K., Eriksson, L.O., Wästerlund, D.S. & Lämås, T. (2022). Handling uncertainties in forest information: the hierarchical forest planning process and its use of information at large forest companies. Forestry: An International Journal of Forest Research, cpac028. https://doi.org/10.1093/forestry/cpac028

Pasalodos-Tato, M., Mäkinen, A., Garcia-Gonzalo, J., Borges, J.G., Lämås, T. & Eriksson, L.O. (2013). Review. Assessing uncertainty and risk in forest planning and decision support systems: review of classical methods and introduction of new approaches. Forest Systems, 22 (2), 282–303. https://doi.org/10.5424/fs/2013222-03063

Ruotsalainen, R., Pukkala, T., Ikonen, V.-P., Packalen, P. & Peltola, H. (2023). Mitigating the risk of wind damage at the forest landscape level by using stand neighbourhood and terrain elevation information in forest planning. Forestry: An International Journal of Forest Research, 96 (1), 121–134. https://doi.org/10.1093/forestry/cpac039

MCDA

Ljungbergskompendiet Kap 4.4 Flermålsanalys

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 4.1 Decision model - 4.3 Analytic Hierarchy Process

Deltagande planering

Ljungbergskompendiet Kap 3.5 Deltagande planering

Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K. & Kangas, J. (2015). Decision Support for Forest Management. Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23522-6

 • Kap 9 Group Decision-Making and Participatory Planning
 • Kap 11.1 Participatory Planning Case Types
 • Kap 11.2.1 Problem Structuring Methods – Background
 • Kap 11.3 Tools for Eliciting the Public Preferences
 • Kap 11.4 Decision Support for Group Decision-Making

Olika skötselstrategiers påverkan på skogens ekosystemtjänster

Felton, A., Belyazid, S., Eggers, J., Nordström, E.-M. & Öhman, K. (2023). Climate change adaptation and mitigation strategies for production forests: Trade-offs, synergies, and uncertainties in biodiversity and ecosystem services delivery in Northern Europe. Ambio,. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01909-1

Eggers, J., Holmgren, S., Nordström, E.-M., Lämås, T., Lind, T. & Öhman, K. (2019). Balancing different forest values: Evaluation of forest management scenarios in a multi-criteria decision analysis framework. Forest Policy and Economics, 103, 55–69. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.07.002

Allmänt

Eggers, J. & Öhman, K. (2020). Overview of the PlanWise application and examples of its use. (514). https://pub.epsilon.slu.se/17122/ [2020-06-30]

Lämås, T., Sängstuvall, L., Öhman, K., Lundström, J., Årevall, J., Holmström, H., Nilsson, L., Nordström, E.-M., Wikberg, P.-E., Wikström, P. & Eggers, J. (2023). The multi-faceted Swedish Heureka forest decision support system: context, functionality, design, and 10 years experiences of its use. Frontiers in Forests and Global Change, 6. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2023.1163105 [2023-08-08]

Myllyviita, T., Hujala, T., Kangas, A. & Leskinen, P. (2011). Decision Support in Assessing the Sustainable Use of Forests and Other Natural Resources - A Comparative Review. The Open Forest Science Journal, 4 (1). https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOFSCIJ-4-24 [2023-10-02]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0025 Anmälningskod: SLU-20055 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%