Ny sökning
TD0004

Projektkurs trädgård

Kursen skall ge inblick i metoder som kan användas för problemlösning samt ge träning att planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Genom att arbeta med konkreta problemställningar i samarbete med trädgårdsföretag får studenten kunskap om aktuella frågor inom trädgårdsnäringen. Projektarbetet sker antingen individuellt eller i grupp kombinerat med individuella litteraturstudier där studenten får möjlighet att använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser.

Schema

Kontakta kursledaren för information om kursens schema.

Kurslitteratur
Information om kurslitteraturen finns under Litteraturlista Välkommen till kursen! Hälsningar Siri

Kursvärderingen är avslutad

TD0004-20075 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TD0004

Läsåret 2020/2021

Projektkurs trädgård (TD0004-20072) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Projektkurs trädgård (TD0004-20153) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Projektkurs trädgård (TD0004-20091) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Projektkurs trädgård (TD0004-20065) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Projektkurs trädgård (TD0004-20062) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Projektkurs trädgård (TD0004-20149) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Projektkurs trädgård (TD0004-20110) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Projektkurs trädgård (TD0004-20102) 2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Projektkurs trädgård (TD0004-20104) 2012-11-12 - 2013-01-20

Läsåret 2011/2012

Projektkurs trädgård (TD0004-20125) 2011-11-07 - 2012-01-15

Läsåret 2010/2011

Projektkurs trädgård (TD0004-20121) 2010-11-08 - 2011-01-16

TD0004 Projektkurs trädgård, 15,0 Hp

Project Course in Horticulture

Kursplan fastställd

2009-11-11

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i Trädgårdsvetenskap eller biologi samt 15 hp i företagsekonomi.

Mål

Kursen skall ge studenterna inblick i metoder som kan användas för att arbeta med problem samt ge träning att planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Syftet är även att ge studenterna möjlighet att använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare studier. Genom samarbete med ett företag skall studenterna få en ökad insikt om aktuella frågeställningar för trädgårdsnäringen.
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för några metoder som kan användes för att arbeta med frågeställningar och problem som är aktuella för trädgårdsnäringen
- planera, genomföra och redovisa ett projektarbete samt muntligt presentera sitt arbete i en form som är anpassad för målgruppen
- arbeta med nya frågeställningar samt diskutera och värdera alternativa lösningar genom att använda kunskaper från tidigare studier i kombination med att söka, analysera och sammanställa information inom det aktuella området.

Innehåll

Projektmetodik och kommunikationsverktyg för aktörssamverkan introduceras i form av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete med egna projekt, inidividuellt eller i grupp med individuell fördjupning. Projektet definieras i samarbete med examinator och handledare vid SLU. Arbetet utförs i samarbete med ett värdföretag och med stöd av handledare och skall resultera i en skriftlig rapport som även omfattar en litteratursammanställning baserad på vetenskaplig litteratur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av arbetet samt samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Maximalt 20 deltagare. Kursen ges inte på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott trädgård
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: TD0002
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Tillsammans kan vi lära och förändra - deltagardriven forskning för svenskt lantbruk
Författare: Karin Eksvärd 2003 Centrum för Uthålligt Lantbruk, Uppsala
Kommentar: Kopia kommer att utdelas vid kursstart
2) Handbok för mindre projekt
Författare: Mikael Eriksson och Joakim Lilleskiöld 2005 Liber, Stockholm
Kommentar: Behöver köpas innan kursstart
3) Utdelat material
Kommentar: Litteratur som delas ut i samband med undervisningen ingår i den obligatoriska kurslitteraturen
4) Cite Them Right
Författare: Pears R and Shields G
Kommentar: Denna bok är inte obligatorisk. Finns på biblioteket.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: marknad - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0004 Anmälningskod: SLU-20075 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%