Ny sökning
TD0008

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion

Kursen är också möjlig att läsa på distans.• Äter man sig frisk, eller sjuk? Hur konsumerar vi mat i dagens samhälle?

• Vad skall vi äta för att må bra?

• Om det finns äkta mat – finns det då också oäkta mat?

• Hur produceras mat idag i jordbruket, och vad gör livsmedelsindustrin?

• Hur är det med matsvinnet - är det konsumenterna som slänger mest?

• Hur skall man tänka beträffande påverkan på klimatet?

• Hur ser framtiden ut för matproduktion i stadsmiljö och på landsbygd, och hur påverkas landskapet?Kursen kommer att behandla och diskutera matproduktion och konsumtion ur flera olika vetenskapliga perspektiv och sätta samman dessa till en helhet.Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TD0008

Läsåret 2021/2022

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10326)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10185)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10281)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10288)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

TD0008 Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion, 15,0 Hp

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet med kursen är att ge kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.Efter genomgången kurs ska studenten kunna förstå mat ur ett hållbarhetsperspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Detta behandlas från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt. Studenten skall kunna redogöra för och diskutera:

• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.

• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.

• Matens påverkan på ens relationella och mentala hälsa

• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.

• Hur maten påverkar samhället och landskapet.

• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.

• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.

• Hur matens säkerhet och framtida tillgång till mat kan tryggas.

Innehåll

Kursen kommer att tillhandahålla en generell kunskap inom flera olika vetenskapliga discipliner och sätta samman dessa till ett helhetsperspektiv. Detta genom föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, uppgifter i grupp och individuellt.Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination, deltagande i seminarier samt deltagande i övriga obligatoriska moment. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i seminarier samt aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0008 Anmälningskod: SLU-10258 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%