Ny sökning
TD0008

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion

Kursen är också möjlig att läsa på distans.• Äter man sig frisk, eller sjuk? Hur konsumerar vi mat i dagens samhälle?

• Vad skall vi äta för att må bra?

• Om det finns äkta mat – finns det då också oäkta mat?

• Hur produceras mat idag i jordbruket, och vad gör livsmedelsindustrin?

• Hur är det med matsvinnet - är det konsumenterna som slänger mest?

• Hur skall man tänka beträffande påverkan på klimatet?

• Hur ser framtiden ut för matproduktion i stadsmiljö och på landsbygd, och hur påverkas landskapet?Kursen kommer att behandla och diskutera matproduktion och konsumtion ur flera olika vetenskapliga perspektiv och sätta samman dessa till en helhet.Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Maten i dagens och morgondagens samhälle !

Kursen startar online, via programmet Zoom (se nedan) 31/8 kl. 17.00-20.00. Du hittar mer information på Canvas.

Här finns samlat information som du har nytta av på kursen:

Registrering på kursen efter antagningsbeskedet:

När du har antagits till en kurs måste du först tacka ja till din plats för att behålla den. Därefter måste du också registrera dig på kursen, och då får du också tillgång till Canvas (se nedan). Här hittar du information om hur detta går till:

https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/att-tanka-pa/

Kursens uppläggning:

Kursen går på halvfart under höstterminen 2021. Kurstillfällen ges på distans tisdagar kl. 17.00-20.00, omfattande föreläsning plus seminarium via Zoom. Kurslitteratur till respektive tillfälle diskuteras på seminariet, och skall därmed vara läst innan tillfället (se separat kurslitteraturlista på Canvas). Uppgifter (quiz) ges till varje tillfälle, baserat på kurslitteraturen, och skall lämnas in via Canvas, förutom vid det första tillfället då det inte är något quiz. Ett individuellt projektarbete skall göras under hösten, som du kommer att få handledning till. En skriftlig hemtentamen avslutar kursen.

Zoom

Vi kommer att använda oss av Zoom, som är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. För din del innebär det oftast att du bara ansluter via en länk. Här hittar du mer information om Zoom

Programvara och verktyg för studier och distansundervisning | Studentwebben (slu.se)

Se ”Börja använda Zoom”, samt de olika guiderna som finns nederst på sidan:

Zoom i undervisningen | Medarbetarwebben (slu.se)

Canvas

Canvas är en lärplattform som vi kommer att använda oss av på kursen. Här kommer du att hitta den mesta informationen om kursen, och endast en mindre del kommer att finnas på kurshemsidan. På Canvas kommer du också kunna lägga upp svaren på de uppgifter som du gör under kursens gång. Här hittar du mer information om Canvas:

https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/

Här finns länkar som hjälper dig som ny student på SLU:

Ny student på SLU?

https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Passerkort (endast om du väljer att delta på de moment som ges på Alnarp; valbart):

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/passerkort/

Studentkonto – kom igång

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

Registrera dig på kurs:

Du som är antagen till en fristående kurs kan oftast registrera dig online på Studentwebben/Ladok student. Du kan tidigast registrera dig online en vecka innan kursstart.

För att du ska kunna registrera dig online behöver du ha aktiverat ditt studentkonto, se ovanstående länk.

Vi ses!

Marie Olsson, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TD0008-10326 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TD0008

Läsåret 2022/2023

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10258)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10185)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10281)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008-10288)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

TD0008 Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion, 15,0 Hp

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet med kursen är att ge kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.Efter genomgången kurs ska studenten kunna förstå mat ur ett hållbarhetsperspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Detta behandlas från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt. Studenten skall kunna redogöra för och diskutera:

• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.

• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.

• Matens påverkan på ens relationella och mentala hälsa

• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.

• Hur maten påverkar samhället och landskapet.

• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.

• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.

• Hur matens säkerhet och framtida tillgång till mat kan tryggas.

Innehåll

Kursen kommer att tillhandahålla en generell kunskap inom flera olika vetenskapliga discipliner och sätta samman dessa till ett helhetsperspektiv. Detta genom föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, uppgifter i grupp och individuellt.Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination, deltagande i seminarier samt deltagande i övriga obligatoriska moment. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i seminarier samt aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar och websidor. Ingen särskild kursbok kommer att användas Kommentar: Kurslitteraturlista kommer att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas innan kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: TD0008 Anmälningskod: SLU-10326 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%