Ny sökning
TD0012

Hortikulturell Praktikkurs

Hortikulturella praktikkursen riktar sig till dig som vill få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn. Detta uppnås genom nio veckor arbetsplatsförlagd praktik, kombinerat med uppföljning i form av skriftlig och muntlig redovisning av dina erfarenheter.

Du etablerar själv kontakt med lämplig praktikplats, som godkänns av kursledaren. Det kan vara ett producerande företag (odling), en visningsträdgård, ett rådgivningsföretag, ett leverantörsföretag eller ett företag som hanterar de färdiga produkterna. Under de nio veckorna av arbetsplatsförlagd praktik studerar du arbetsplatsens verksamhet och organisation samtidigt som du deltar i arbetet.

Hortikulturella praktikkursen utgör ett komplement till dina teoretiska studier, och leder inte sällan till att du får en ingång till arbetsmarknaden.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TD0012-10312 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TD0012

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20162)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50060)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40053)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30125)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20057)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10128)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-50050)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-40053)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-30141)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-20074)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Hortikulturell Praktikkurs (TD0012-10148)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

TD0012 Hortikulturell Praktikkurs, 15,0 Hp

Horticultural Practice

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 45 hp programkurser från trädgårdsingenjör: odling-, trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram, hortonomprogrammet, eller masterprogrammet Horticultural Science.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- planera vanligt förekommande arbetsmoment (uppskatta tidsåtgång och ange lämplig tidpunkt) på vald arbetsplats

- förklara hur och med vad enklare arbetsmoment ska utföras inom den valda arbetsplatsen

- ha kännedom om på arbetsplatsen förekommande teknisk utrustning

- beskriva yrkesroller och kompetensbehov inom trädgårdssektorn utifrån den valda arbetsplatsen

- förstå och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget/organisationen

- reflektera över sitt eget behov för kunskap och utveckling.

Innehåll

Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledaren godkänner praktikplatsen. Kursen utgörs av arbetsplatsförlagd praktik under ca nio (9) veckor där studenten deltar i arbetet och fördjupar sig i hur arbetet planeras och utförs. Under praktiken studeras arbetsmiljö, organisation, ledarskap, tekniska hjälpmedel, kund och leverantörer. I kursen ingår planering och genomförande av ett studiebesök på arbetsplatsen för den lärare som är kontaktperson. En sammanställning av litteratur med anknytning till praktikplatsen samt årsplanering av arbetet på praktikplatsen redovisas skriftligt och muntligt.Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i start- och slutseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga uppgifter samt muntlig och skriftlig presentation. För godkänd kurs krävs närvaro på praktikplats och deltagande i seminarier, godkända uppgifter samt godkänd muntlig och skriftlig presentation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Student som är registrerad på kursen är försäkrad av Kammarkollegiet genom SLU. Blankett för godkännande av en praktikplats samt instruktioner för skriftliga uppgifter finns på en aktuell kurshemsida.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TD0001, TD0005.1, TD0011

Betygskriterier

Betygskriterier TD0012 Hortikulturell praktikkurs 2020-01-17

Kursansvarig: Karl-Johan Bergstrand

Lärandemål

Godkänt

Studenten ska kunna planera vanligt förekommande arbetsmoment

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna förklara hur och med vad enklare arbetsmoment ska utföras inom den valda arbetsplatsen

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska ha kännedom om på arbetsplatsen förekommande teknisk utrustning

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna beskriva yrkesroller och kompetensbehov inom trädgårdssektorn utifrån den valda arbetsplatsen

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna förstå och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget/organisationen.

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Litteraturlista

Kurslitteratur bestäms i samråd mellan kursansvarig och student

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0012 Anmälningskod: SLU-10312 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%