Ny sökning
TD0013

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för TD0013

Läsåret 2020/2021

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv (TD0013-50089)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv (TD0013-50087)

2020-06-08 - 2020-08-30

Kursplan

TD0013 Maten idag och i morgon, från olika perspektiv, 7,5 Hp

Food today and tomorrow, from different perspectives

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hemtentamen 3,5 0102
Obligatoriska moment 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet med kursen är att ge introducerande kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.Efter genomgången kurs ska studenten ha en översiktlig förståelse för mat ur olika perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Studenten skall även ha fått en insikt i hållbarhetsfrågor. De olika ämnesområdena behandlas från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt. Studenten skall kunna översiktligt redogöra för, och diskutera:• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.

• Hur matens säkerhet kan tryggas, liksom livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt.

• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.

• Matens påverkan på relationell och mental hälsa

• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.

• Hur maten påverkar samhället och landskapet.

• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.

• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.

Innehåll

Kursen kommer att tillhandahålla en generell kunskap inom flera olika vetenskapliga discipliner och sätta samman dessa till ett helhetsperspektiv. Detta sker genom föreläsningar med påföljande diskussion på distans, litteratur samt individuellt uppgifter.Kursen ger en introducerande översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt tas upp på kursen, liksom orsaker till matsvinn. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en översiktlig orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd, och dess påverkan på landskapets utformning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination (distans), deltagande i vissa kurstillfällen (distans), samt deltagande i övriga obligatoriska moment (distans). För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i kurstillfällen samt godkänt resultat på individuella uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart under sommartermin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar och websidor. Ingen särskild kursbok kommer att användas Kommentar: Fullständig kurslitteraturlista finns på lärplattformen Canvas. Till första kurstillfället läses följande: Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf

Svenska FAO-kommitte´n (2020). Inledning – Fo¨ra¨ndring kra¨ver systemperspektiv. I Ha°llbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete. Svenska FAO-kommitte´ns skriftserie nr 14 ISSN: 1652-9316. sid 6-9. 2020fao_sv_final-.pdf (svenskafaokommitten.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0013 Anmälningskod: SLU-50095 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%