Ny sökning
TD0014

Rumsväxter

Jobbar du med eller har du ett stort intresse för krukväxter? Vill du fördjupa eller bredda dina kunskaper? Då är kursen "Rumsväxter" något för dig! Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till krukväxter som vi odlar i inomhusmiljö (alltså rumsväxter) och tar upp allt från deras skötsel och användning till deras kulturella betydelse och marknad. Den riktar sig till dig som vill jobba med rumsväxter professionellt i framtiden, till dig som är yrkesverksam och vill fortbilda dig, samt till dig som helt enkelt vill fördjupa ditt intresse.En central del i kursen behandlar grundläggande skötsel, så som bekämpning av skadegörare och hur vi uppfyller olika växters behov för att få ett lyckat resultat. På kursen kommer du får lära dig ett stort antal växter med fokus på identifiering och namninlärning. Att kunna namnet på en växt fungerar som en nyckel och gör det möjligt för dig att söka mer kunskap om den! Kursen kommer också ta upp hur vi människor har använt, hur vi använder och hur vi skulle kunna använda rumsväxter ur ett designperspektiv, ett socialt perspektiv och ett hälsoperspektiv. Vi kommer också titta närmare på hur produktionen och marknaden för rumsväxter ser ut nationellt och internationellt.Kursen går på distans och är under sommaren 2021 uppbyggd av webbaserade moduler samt ett frivilligt mötestillfälle. Modulerna innehåller inspelade föreläsningar, kurslitteratur och uppgifter så att du på ett flexibelt sätt kan studera var och när du vill under kursen.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen ”Rumsväxter” 7,5 hp!

Den här kursen är en bred introduktion till ämnet Rumsväxter, alltså växter som vi odlar inomhus för prydnad. Vi hoppas att du ska få en djupare inblick i hur rumsväxter beter sig, vad de har för krav, hur du kan ta hand om dem på bästa sätt, hur du kan skydda dem mot skadegörare, vad de har för påverkan på din hälsa, vad de har för kulturhistoria och hur du kan designa med dem i hemmet.

Schema

Kursen helt på distans och inga fysiska möten kommer alltså att hållas i år 2022. Det enda fasta datumet är kursintroduktionen den 8 juni kl. 10.00-12.00 via Zoom (ej obligatorisk). En inbjudan till zoomrummet kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (26 aug).

Kursens innehåll

Kursen består av 7 moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningar.

I första modulen kommer vi titta närmare på rumsväxternas botanik. Där ingår hur vi beskriver deras utseende, hur vi namnger dem, samt var de växer i det vilda och varför det har betydelse för hur vi odlar dem hemma. I den andra modulen fokuserar vi på odling av rumsväxter i inomhusmiljö. I en rad föreläsningar kommer vi gå igenom de teoretiska grunderna och vi ska försöka knäcka några av de vanligaste myterna. Modul tre handlar om skadegörare, hur vi kan undvika dem och vad vi egentligen kan göra om vi fått dem. Modul fyra tar upp kopplingen mellan människan och växten. Dels kommer vi ha en kulturhistorisk aspekt och dels en hälsoaspekt. I modul fem kommer vi behandla produktionen och marknaden för rumsväxter. Även miljöaspekter kommer in i detta moment. Modul sex tar upp grunderna i färg och formlära och du ska få testa på att designa några fönster med hjälp av kunskapen du fått från kursen. Den sista modulen löper parallellt med resterande moduler. Vi vill att du ska börja med den i tid och jobba med den under hela sommaren. Du kommer få en växtlista där du ska lära dig att identifiera rumsväxter med latinskt och svenskt namn. Du ska också själv få göra en växt- och odlingsbeskrivning på en växt som du vill fördjupa dig inom.

Examination

Examinationen består av olika quiz och inlämningsuppgifter på de olika modulerna. Det finns inga datum när du ska lämna in uppgifterna eller göra quizen, men du behöver ha godkänt på alla moment innan kursen är slut för att få ut ett slutbetyg. Du kan bara få betygen godkänt eller icke godkänt. Alla moment kommer du göra på egen hand. Följ anvisningarna i ditt antagningsbesked om vad du behöver göra innan kursstart. Allt kursmaterial kommer ligga uppe på lärplattformen Canvas och det är också här du kan kommunicera med kursledare och dina kursare. Se kurshemsidan för lärandemål och betygskriterier.

Kurslitteratur

Den enda obligatoriska litteraturen på kursen är ”Skydda dina krukväxter” av Maj-Lis Pettersson (ISBN: 9789185465750). Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Har du frågor?

Eventuella uppdateringar kommer skickas ut via mail innan kursstart. All information och kommunikation under kursen kommer gå via Canvas. Har du frågor redan nu? Tveka inte att hör av dig till oss:

Väl mött!

Maria Herneke Walter, kursledare, maria.herneke.walter@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för TD0014

Läsåret 2020/2021

Rumsväxter (TD0014-50086)

2021-06-07 - 2021-08-29

Kursplan

TD0014 Rumsväxter, 7,5 Hp

Indoor Plants

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Rumsväxter 7,5 0102

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om rumsväxter med målet att kunna rådgiva om växtval, användning och skötsel. Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sig inom området och exempelvis jobba med rumsväxter professionellt, samt till yrkesverksamma som vill fortbilda sig.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• identifiera ett bassortiment av rumsväxter,

• identifiera vanliga skadegörare på rumsväxter och rekommendera lämpliga åtgärder,

• översiktligt beskriva klimatologiska faktorer som påverkar rumsväxter, hur dessa faktorer kan modifieras, samt hur faktorerna påverkar växtval,

• översiktligt redogöra för användningen av rumsväxter historiskt och idag,

• översiktligt beskriva marknaden, produktionen och handelsvägarna för rumsväxter.

Innehåll

Under kursen får studenten lära sig att identifiera ett bassortiment av växter för inomhusmiljö, samt lära sig namnen på dessa växter. Att kunna namnet på en växt gör det möjligt att söka mer kunskap om den. Kursen behandlar också grundläggande skötsel såsom bekämpning av skadegörare och hur växternas behov kan tillgodoses. Genom att förstå behovsvariationen bland växter övas förmågan att kunna välja rätt växt utifrån situation. Kursen omfattar även kunskaper om rumsväxternas nuvarande och potentiella användning ur ett designperspektiv, ett socialt perspektiv och ett hälsoperspektiv.Kursen går på distans och är uppbyggd av webbaserade moduler samt ett mötestillfälle. Modulerna innehåller inspelade föreläsningar, kurslitteratur, övningar och uppgifter. Vid mötet hålls diskussioner, ges föreläsningar, demonstrationer och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TD0009

Betygskriterier

mål från kursplan

 • översiktligt beskriva klimatologiska faktorer som påverkar rumsväxter, hur dessa faktorer kan modifieras, samt hur faktorerna påverkar växtval,
 • översiktligt beskriva marknaden, produktionen och handelsvägarna för rumsväxter.
 • översiktligt redogöra för användningen av rumsväxter historiskt och idag

Godkänt

Kriterier som för målen i kursplanen

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter

mål från kursplan

 • identifiera vanliga skadegörare på rumsväxter och rekommendera lämpliga åtgärder,
 • översiktligt beskriva klimatologiska faktorer som påverkar rumsväxter, hur dessa faktorer kan modifieras, samt hur faktorerna påverkar växtval,
 • identifiera ett bassortiment av rumsväxter

Godkänt

Kriterier som för målen i kursplanen

Examination

Quiz

Litteraturlista

 1. Skydda dina krukväxter Författare: Maj-Lis Pettersson ISBN: 9789185465750 Kommentar: Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0014 Anmälningskod: SLU-50097 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%