Ny sökning
TD0015

Pomologi - skörd, lagring och förädling

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om fruktodling i Sverige, med fokus på sortbestämning, skörd, lagring, marknad och växtförädling.Fruktodling är viktig ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv och har djupa rötter i vår kulturhistoria. Under denna kurs kommer du att få en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktodling i Sverige. Du kommer att lära dig att identifiera olika fruktsorter och hur framtagningen av sorter går till, samt hur fruktkvalitet och näringsinnehåll påverkar konsumtion och produktförädling. Vi kommer också att gå igenom olika faktorer som påverkar fruktens kvalitet vid skörd och lagring.Ämnet pomologi är uppdelat på två systerkurser, där den ena kursen går på hösten och den andra på våren. Tanken är att du ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt under ett år. Kurserna kan dock läsas i oberoende ordning. Båda kurserna omfattar föreläsningar och övningar på distans.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TD0015-10327 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

TD0015 Pomologi - skörd, lagring och förädling, 7,5 Hp

Pomology - harvest, post harvest and plant breeding

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige. Kursen behandlar främst frukten och höstaspekterna av fruktodling - från fruktidentifikation, skörd och lagring till marknaden och växtförädling. Genom kursen får studenten kunskap om den inhemska produktionen av frukt och hantverket som ligger bakom produktionen. Studenten ska också få en större förståelse för den hortikulturella näringens potential och förutsättningar i stort.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Identifiera och beskriva de vanligaste fruktsorterna

-Redogöra för de viktigaste faktorerna som påverkar frukten vid skörd och lagring samt argumentera för vilka åtgärder som bör sättas in, och varför

-Identifiera de vanligaste sjukdomarna och skadorna på frukt samt föreslå åtgärder

-Beskriva de marknadsaspekter som är avgörande för fruktproduktion och vilka nytto- och hälsoaspekter det finns kring frukt

-Beskriva processen för hur framtagning av nya sorter går till samt redogöra för hur fruktkvalitet och näringsinnehåll påverkar konsumtion och produktförädling.

Innehåll

Huvuddelen består av föreläsningar och övningar på distans vilka kompletteras praktiska moment på campus, på företag och i fruktodlingar.Pomologi är läran om odlingen och nyttjandet av fruktträd så som äpple och päron. Fruktträden är inte bara viktiga ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv på professionell- och amatörnivå, utan har också en djup kulturell förankring hos den breda massan. Kursen fokuserar på frukten, inklusive identifikation, skörd, lagring och förädling. Den berör även fruktodling kopplat till hållbarhet, nationell produktion, småskalighet och självhushållning. Ämnet är uppdelat på två systerkurser med en 7,5 hp kurs på våren som fokuserar på trädet, inklusive odling, beskärning, förökning och växtskydd. Tanken är att studenten ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt, och odlingen i hemträdgård, under ett år. Kurserna kan läsas i oberoende ordning. Därmed ska studenten få en förståelse för odling och produktion av frukt samt ges färdigheter direkt kopplade till odling och post harvest.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på kvartsfart över en termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Släktforskning bland svenska äpplesorter - ny teknik avslöjar gamla släktband Författare: Skytte af Sätra, J., Hjalmarsson, I. och Garkava-Gustavsson, L. [Släktforskning bland svenska äpplesorter - ny teknik avslöjar gamla släktband] (https://pub.epsilon.slu.se/17879/1/skytte_af_satra_j_et_al_201026.pdf)1) Improving storability and quality of Swedish apples Författare: Sjöstrand J. [Improving storability and quality of Swedish apples] (https://pub.epsilon.slu.se/21779/1/sj%C3%B6strand_j_210128.pdf)1) Recent developments on dynamic controlled atmosphere storage of apples—A review Författare: Mditshwa A, Fawole OA, Opara UL [Recent developments on dynamic controlled atmosphere storage of apples—A review] (https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.01.011)1) Recent advances in controlled and modified atmosphere of fresh produce Författare: Falagán N and Terry LA. [Recent advances in controlled and modified atmosphere of fresh produce] (<https://doi.org/10.1595/205651318X696684 >)1) Breeding a new apple cultivar [Breeding a new apple cultivar] (https://www.sciencelearn.org.nz/resources/844-breeding-a-new-apple-cultivar)1) Fakta om musttillverkning: Råvara och råvarukvalitet Författare: Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Råvara och råvarukvalitet] (https://pub.epsilon.slu.se/12448/7/rumpunen_k_150723.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Enkla analyser Författare: Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Enkla analyser ] (https://pub.epsilon.slu.se/12444/7/rumpunen_k_150722.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Krossning Författare: Hagström, G. och Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Krossning ] (https://pub.epsilon.slu.se/12449/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150723.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Pressning Författare: Hagström, G. och Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Pressning ] (https://pub.epsilon.slu.se/12452/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150722.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Blandning och klarning Författare: Hagström, G. och Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Blandning och klarning] (https://pub.epsilon.slu.se/12455/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150724.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Fyllning Författare: Hagström, G. och Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Fyllning ] (https://pub.epsilon.slu.se/12454/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150721.pdf)1) Äldre frukt- och bärsorter – ett kulturarv värt att bevara. Författare: Hjalmarsson, I. [Äldre frukt- och bärsorter – ett kulturarv värt att bevara. ] (http://www.biodiverse.se/app/uploads/2019/09/Biodiverse_2019-2_webb_190927_low.pdf) Kommentar: sid 22-23
  2. Fakta om musttillverkning: Pastörisering Författare: Hagström, G. och Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Pastörisering ] (https://pub.epsilon.slu.se/12450/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150720.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Märkning Författare: Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Märkning ] (https://pub.epsilon.slu.se/12453/7/rumpunen_k_150724.pdf)1) Fakta om musttillverkning: Egenkontroll och riskanalys Författare: Rumpunen, K. [Fakta om musttillverkning: Egenkontroll och riskanalys ] (https://pub.epsilon.slu.se/12451/7/rumpunen_k_150721.pdf)1) Lagringsförluster hos svensk frukt Författare: Tahir I. [Lagringsförluster hos svensk frukt] (https://pub.epsilon.slu.se/14685/13/tahir_i_171102_1.pdf)1) Vad är det som förtär äpple under lagring? Författare: Tahir I. [Vad är det som förtär äpple under lagring? ] (https://pub.epsilon.slu.se/11224/17/tahir_i_140605.pdf)1) The competitive advantage of nations Författare: Porter, ME [The competitive advantage of nations] (http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf)1) Här bevaras våra svenska fruktsorter Författare: POM – Programmet för odlad mångfald [Här bevaras våra svenska fruktsorter] (https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/har-bevaras-vara-svenska-fruktsorter.pdf)1) Genetic status of the Swedish central collection of heirloom apple cultivars Författare: Skytte af Sätra, J., Troggio M., Odilbekova, J., Sehic, J., Mattisson, H., Hjalmarsson, I., Ingvarsson, P. K., Garkava-Gustavsson L. [Genetic status of the Swedish central collection of heirloom apple cultivars] (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423820304271?via%3Dihub)1) Plum cultivars in Sweden: history and conservation for future use Författare: Hjalmarsson, I. [Plum cultivars in Sweden: history and conservation for future use] (https://www.sciendo.com/article/10.2478/prolas-2019-0033)1) Historiska berättelser om våra äpplesorter [Historiska berättelser om våra äpplesorter ] (https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/gront-kulturarv/gk-historiska-berattelser-2015_12_18_low.pdf)1) Juläpplen [Juläpplen] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/julapplen/)1) ’Påskpäron’ och ’Gult Äggplommon’ [’Påskpäron’ och ’Gult Äggplommon’ ] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/paskparon-och-aggplommon/)1) Sannahedspäron [Sannahedspäron] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/sannahedsparon/)

Kursfakta

Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0015 Anmälningskod: SLU-10327 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 25%