Ny sökning
TD0015

Pomologi - skörd, lagring och förädling

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om fruktodling i Sverige, med fokus på sortbestämning, skörd, lagring, marknad och växtförädling.Fruktodling är viktig ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv och har djupa rötter i vår kulturhistoria. Under denna kurs kommer du att få en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktodling i Sverige. Du kommer att lära dig att identifiera olika fruktsorter och hur framtagningen av sorter går till, samt hur fruktkvalitet och näringsinnehåll påverkar konsumtion och produktförädling. Vi kommer också att gå igenom olika faktorer som påverkar fruktens kvalitet vid skörd och lagring.Ämnet pomologi är uppdelat på två systerkurser, där den ena kursen går på hösten och den andra på våren. Tanken är att du ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt under ett år. Kurserna kan dock läsas i oberoende ordning. Båda kurserna omfattar föreläsningar och övningar på distans.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TD0015

Läsåret 2021/2022

Pomologi - skörd, lagring och förädling (TD0015-10327)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

TD0015 Pomologi - skörd, lagring och förädling, 7,5 Hp

Pomology - harvest, post harvest and plant breeding

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige. Kursen behandlar främst frukten och höstaspekterna av fruktodling - från fruktidentifikation, skörd och lagring till marknaden och växtförädling. Genom kursen får studenten kunskap om den inhemska produktionen av frukt och hantverket som ligger bakom produktionen. Studenten ska också få en större förståelse för den hortikulturella näringens potential och förutsättningar i stort.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Identifiera och beskriva de vanligaste fruktsorterna

-Redogöra för de viktigaste faktorerna som påverkar frukten vid skörd och lagring samt argumentera för vilka åtgärder som bör sättas in, och varför

-Identifiera de vanligaste sjukdomarna och skadorna på frukt samt föreslå åtgärder

-Beskriva de marknadsaspekter som är avgörande för fruktproduktion och vilka nytto- och hälsoaspekter det finns kring frukt

-Beskriva processen för hur framtagning av nya sorter går till samt redogöra för hur fruktkvalitet och näringsinnehåll påverkar konsumtion och produktförädling.

Innehåll

Huvuddelen består av föreläsningar och övningar på distans vilka kompletteras praktiska moment på campus, på företag och i fruktodlingar.Pomologi är läran om odlingen och nyttjandet av fruktträd så som äpple och päron. Fruktträden är inte bara viktiga ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv på professionell- och amatörnivå, utan har också en djup kulturell förankring hos den breda massan. Kursen fokuserar på frukten, inklusive identifikation, skörd, lagring och förädling. Den berör även fruktodling kopplat till hållbarhet, nationell produktion, småskalighet och självhushållning. Ämnet är uppdelat på två systerkurser med en 7,5 hp kurs på våren som fokuserar på trädet, inklusive odling, beskärning, förökning och växtskydd. Tanken är att studenten ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt, och odlingen i hemträdgård, under ett år. Kurserna kan läsas i oberoende ordning. Därmed ska studenten få en förståelse för odling och produktion av frukt samt ges färdigheter direkt kopplade till odling och post harvest.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på kvartsfart över en termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteratur som ingår i kursen, förutom ppt-presentationer av respektive föreläsare

8 sept

Skytte af Sätra, J., Hjalmarsson, I. och Garkava-Gustavsson, L. (2020). Släktforskning bland svenska äpplesorter - ny teknik avslöjar gamla släktbland. LTV-fakultetens faktablad, 2020:12.

**22 sept **

Hjalmarsson, I. (2019). Äldre frukt- och bärsorter – ett kulturarv värt att bevara. Biodiverse. 24 (2), 22-23.

POM – Programmet för odlad mångfald. (2009). Här bevaras våra svenska fruktsorter https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/har-bevaras-vara-svenska-fruktsorter.pdf

Pometets æblenøgle. https://www.nordgen.org/nak/

Päronnyckel https://www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/ecpgr-characterization-and-evaluation-descriptors-for-pear-genetic-resources-2022

Hjalmarsson, I. (2019). Plum cultivars in Sweden: history and conservation for future use. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Volume 73, No 3. https://sciendo.com/article/10.2478/prolas-2019-0033

Historiska berättelser om våra äpplesorter https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/gront-kulturarv/gk-historiska-berattelser-2015_12_18_low.pdf

Juläpplen

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/julapplen/

’Påskpäron’ och ’Gult Äggplommon’

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/paskparon-och-aggplommon/

Sannahedspäron

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/i-blickfanget-arkiv/sannahedsparon/

29 sept

Sjöstrand J. (2021). Improving storability and quality of Swedish apples. Introductory paper, SLU. https://pub.epsilon.slu.se/21779/1/sj%C3%B6strand_j_210128.pdf

Mditshwa A, Fawole OA, and Opara UL. (2018). Recent developments on dynamic controlled atmosphere storage of apples—A review. Food Packaging and Shelf Life 16 (2018) 59–68.

https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.01.011

**20 okt **

Breeding a new apple cultivar. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/844-breeding-a-new-apple-cultivar

Skytte af Sätra J., Hjalmarsson I., Garkava-Gustavsson L. 2020. Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband. LTV-fakultetens faktablad, 2020:12. https://pub.epsilon.slu.se/17879/1/skytte_af_satra_j_et_al_201026.pdf

**27 okt **

Kvalitet:

SJV; handelsnormer:

kv39v2.pdf (jordbruksverket.se)

Handelsnorm för äpplen - Jordbruksverket

Handelsnorm för päron - Jordbruksverket

Läs dessa översiktligt.

Sensorisk kvalitet:

El Hadi, M.A.M.; Zhang, F.-J.; Wu, F.-F.; Zhou, C.-H.; Tao, J. Advances in Fruit Aroma Volatile Research. Molecules 2013, 18, 8200-8229. https://doi.org/10.3390/molecules18078200

Läs översiktligt, med fokus på

- Vilka faktorer påverkar smakutvecklingen?

- Vilka är de viktigaste grupperna av ämnen som ger smak?

- Från vilka ämnesgrupper i frukten utvecklas smakämnen?

I avsnitt 2.2 läs endast om äpple och päron.

Hälsoeffekter:

Bondonno et al, 2018. Trends in Food Science &Technology 69 (2017) 243-256. The cardiovascular health benefits of apples: Whole fruit vs. isolated compounds.

Läs introduktionen på artikel, hela avsnitt 1 (fokusera på de olika grupperna av komponenterna snarare än detaljer), avsnitt 2.1 + 2.1.1 + 2.7, hela avsnitt 3 och 4. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.04.012

Vidal et al., 2019. The mycotoxin patulin: An updated short review on occurrence, toxicity and analytical challenges. Food and Chemical Toxicology 129, 249–256

Läs abstract, avsnitt 1, avsnitt 2 (här observera tabell 2 och tabell 3, resten översiktligt), avsnitt 5.

https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.04.048

**10 nov **

Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Råvara och råvarukvalitet.

https://pub.epsilon.slu.se/12448/7/rumpunen_k_150723.pdf

Rumpunen, K. (2015) Fakta om musttillverkning: Enkla analyser. https://pub.epsilon.slu.se/12444/7/rumpunen_k_150722.pdf

Hagström, G. och Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Krossning https://pub.epsilon.slu.se/12449/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150723.pdf

Hagström, G. och Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Pressning https://pub.epsilon.slu.se/12452/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150722.pdf

Hagström, G. och Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Blandning och klarning https://pub.epsilon.slu.se/12455/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150724.pdf

Hagström, G. och Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Fyllning https://pub.epsilon.slu.se/12454/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150721.pdf

Hagström, G. och Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Pastörisering https://pub.epsilon.slu.se/12450/7/hagstrom_g_rumpunen_k_150720.pdf

Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Märkning https://pub.epsilon.slu.se/12453/7/rumpunen_k_150724.pdf

Rumpunen, K. (2015). Fakta om musttillverkning: Egenkontroll och riskanalys https://pub.epsilon.slu.se/12451/7/rumpunen_k_150721.pdf

**24 nov **

Tahir I. (2017). Lagringsförluster hos svensk frukt. LTV-fakultetens faktablad, 2017:16. https://pub.epsilon.slu.se/14685/13/tahir_i_171102_1.pdf

Tahir I. (2014). Vad är det som förtär äpple under lagring? Rapport 2014:14, Alnarp. https://pub.epsilon.slu.se/11224/17/tahir_i_140605.pdf

8 dec

Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf

The Swedish Market Fresh Fruit and Vegetables

https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/market-studies/market-study-fruit-and-veg.pdf

Livsmedelsverket, 2020. Indikatorer på matvanorna i befolkningen. L – 2020 nr 21

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2020/l-2020-nr-21-indikatorer-pa-matvanorna-i-befolkningen.pdf

Jordbruksverket, 2016. Marknadsöversikt 2016 Frukt och grönsaker. Rapport 2016:22

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.c005327157b9796407abc7d/1476427356306/ra16_22.pdf

Tahir, I. 2014. Fruktodling och efterskördbehandling, kapitel I och XIII

https://pub.epsilon.slu.se/11870/7/tahir_ibrahim_150213.pdf

Lästips om du vill veta mer

Inger Hjalmarsson (2019) Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar. SLU/Nationella Genbanken, 174 s. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/bocker/aldre-applesorter-for-dagens-tradgardar/

Pris: 150 kr inkl porto

Inger Hjalmarsson (2020) Plommon – folkhemsfrukt som fallit i glömska. Natur & Trädgård 35 (2), 16-35. https://naturochtradgard.se/produkt/natur-tradgard-nr-2-2020/ Pris: 79 kr

**Ibrahim Tahir **(2014) Fruktodling och efterskördsbehandling. Jordbruksverket, 291 s. https://pub.epsilon.slu.se/11870/7/tahir_ibrahim_150213.pdf

Görel Kristina Näslund (2010) Svenska äpplen. Kärnhuset. http://www.karnhuset.com/

Niklas Medin. Päronporträtt. Pris: 100 kr (porto/frakt tillkommer). Finns på Sveriges Pomologiska Sällskaps hemsida. https://svepom.se/bocker-och-trycksaker

Niklas Medin. Fler päronporträtt. Pris: 100 kr (porto/frakt tillkommer). Finns på Sveriges Pomologiska Sällskaps hemsida. https://svepom.se/bocker-och-trycksaker

Ron B. H. Wills and John B. Golding (2016) Postharvest - An Introduction to the Physiology and Handling of Fruit and Vegetables. CABI. ISBN 9781786391483. https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20163314760

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0015 Anmälningskod: SLU-10335 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 25%