Ny sökning
TD0016

Pomologi - odling, förökning och växtskydd

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om fruktodling i Sverige, med fokus på odling, förökning och växtskydd.Fruktodling är viktig ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv och har djupa rötter i vår kulturhistoria. Under denna kurs kommer du att få en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktodling i Sverige. Du kommer att lära dig mer om de faktorer som påverkar fruktodlingen samt vilka åtgärder som bör sättas in, och varför. Du kommer också lära dig grundläggande principer för beskärning av fruktträd samt vanliga förökningstekniker. Du kommer att öva dig på att identifiera de vanligaste sjukdomarna och skadorna på fruktträd samt föreslå åtgärder.Ämnet pomologi är uppdelat på två systerkurser, där den ena kursen går på hösten och den andra på våren. Tanken är att du ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt under ett år. Kurserna kan dock läsas i oberoende ordning. Båda kurserna omfattar föreläsningar och övningar på distans.

Information från kursledaren

Kursen kommer att ges 100% på distans VT22

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TD0016-30282 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

TD0016 Pomologi - odling, förökning och växtskydd, 7,5 Hp

Pomology - cultivation, propagation and plant protection

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige. Kursen behandlar främst träden och våraspekterna av fruktodling - från odling och beskärning till förökning och växtskydd. Genom kursen får studenten kunskap om den inhemska produktionen av frukt, öka kunskapen om hantverket som ligger bakom produktionen och öka intresset för fruktodling i landet. Studenten ska också få en större förståelse för den hortikulturella näringens potential och förutsättningar i stort.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Redogöra för de viktigaste faktorerna som påverkar fruktodlingen samt argumentera för vilka åtgärder som bör sättas in, och varför, i olika delar av fruktodlingen.

-Kunna tillämpa de grundläggande principerna för beskärning av fruktträd.

-Redogöra för de vanligaste förökningsteknikerna för fruktträd.

-Identifiera de vanligaste sjukdomarna och skadorna på fruktträd samt föreslå åtgärder.

Innehåll

Huvuddelen består av föreläsningar och övningar på distans vilka kompletteras praktiska moment på campus, och i fruktodlingar.Pomologi är läran om odlingen och nyttjandet av fruktträd så som äpple och päron. Fruktträden är inte bara viktiga ur ett svenskt hortikulturellt perspektiv på professionell- och amatörnivå, utan har också en djup kulturell förankring hos den breda massan. Kursen fokuserar på trädet, inklusive odling, beskärning, förökning och växtskydd och berör även fruktodling kopplat till hållbarhet, nationell produktion, småskalighet och självhushållning. Ämnet är uppdelat på två systerkurser med en 7,5 hp kurs på hösten som fokuserar på frukten, inklusive identifikation, skörd, lagring och förädling. Tanken är att studenten ska kunna följa värdekedjan för svenskproducerad frukt, och odlingen i hemträdgård, under ett år. Kurserna kan läsas i oberoende ordning. Därmed ska studenten få en förståelse för odling och produktion av frukt samt ges färdigheter direkt kopplade till odling och post harvest.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på semidistans på kvartsfart över en termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Fruktodling och efterskördsbehandling Författare: I. Tahir ISBN: 978-91-86417-88-8 [Fruktodling och efterskördsbehandling] (https://pub.epsilon.slu.se/11870/7/tahir_ibrahim_150213.pdf) Kommentar: Förutom den rekommenderade boken, omfattar kurslitteratur även lärarnas presentationer och artiklar som rekommenderas av lärare vid föreläsningar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0016 Anmälningskod: SLU-30282 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 25%