Ny sökning
TD0017

De odlade växternas historia och framtid i Sverige

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor.

Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. I kursen kommer du att lära dig om växternas ursprung, odling, användning och växtförädlingens roll för dessa. Du kommer också få öva dig på att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna. Kunskap om våra odlade växter i både historiskt och framåtblickande perspektiv är viktigt för att skapa ett framtida socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Kursen inleds och avslutas med ett digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. För varje modul behandlas en gröda eller växtgrupp. Kursen avslutas med en summerande uppgift.

Varmt välkommen till kursen!

I denna kurs kommer du att få lära dig om våra odlade växter i Sverige, kulturväxterna, ur både ett genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv. Du kommer att få lära dig om hur inte bara vi förändrat växterna, utan hur de förändrat oss! Vi hoppas att du genom kursen får inblick i hur viktiga dessa grödor är för vår överlevnad, och hur de påverkar dig i din vardag. Vi är stolta över att kunna samla några av Sveriges främsta lärare och forskare från olika universitet inom ramen för detta tema, och att sprida deras kunskap vidare till er.

Schema

Kursen ges på halvfart och går helt på distans med ett digitalt introduktions möte tisdag 8 juni kl 15.30-17.30 samt ett digitalt obligatoriskt avslutningsmöte torsdagen den 26 augusti kl 15.30-17.30, båda via zoom. Gå in på lärplattformen Canvas och presentera dig kort enligt instruktion i Modul 1 senast innan introduktionsmötet. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på vår lärplattform Canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (27 augusti).

En inbjudan till introduktionsmötets zoomrum kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Har du inte använt zoom innan? Det är oftast väldigt enkelt, men titta gärna på denna länk om du vill se hur det går till att koppla upp sig: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting. Om du är intresserad av att testa zoom dagen innan introduktionsmötet så maila till asa.grimberg@slu.se.

Kursens innehåll

Kursen består av ett antal olika moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningsuppgifter, allt tillgängligt digitalt via Canvas. I de tre första modulerna får du en introduktion till jordbrukets och trädgårdsodlingens historia samt får du lära dig om hur våra kulturväxter uppstod. Därefter följer åtta moduler där du får göra en djupdykning i en gröda i taget från ett både genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv; potatis, bondböna, korn/sädesslag, äpple, humle, kål, bär och slutligen lök/kryddväxter. Exempel på frågeställningar som tas upp är: Var kommer grödan ifrån? När började den odlas i Sverige? Hur odlade man den förr? Vad har den använts till? Vilka sorter odlade man? Finns de bevarade idag? Gjordes någon växtförädling på grödan? Hur odlas den idag? Vad används den till idag? Vilkas sorter finns på marknaden? Vilka utmaningar finns med grödan idag? Görs det växtförädling på grödan idag? Vilken genetisk diversitet finns att tillgå? Vilken forskning görs kopplat till växtförädling på grödan i Sverige? I nästföljande modul behandlas genbanker och fröupprop och deras betydelse för vår framtida odling av olika grödor. Avslutningsvis kommer du att få göra ett fördjupningsarbete där du enligt givna frågeställningar skriver om en valfri gröda med utgångspunkt antingen i en produkt i ditt skafferi eller i ett befintligt konstverk.

Litteratur

Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Kursvärderingen är avslutad

TD0017-50087 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

TD0017 De odlade växternas historia och framtid i Sverige, 7,5 Hp

The history and future of cultivated plants in Sweden

Kursplan fastställd

2020-10-21

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om de odlade växternas historia och framtid, och deras betydelse för vår vardag. Fokus kommer ligga på växternas ursprung, odling, användning och förädling. Kursen ska också öva studenten i att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till kulturväxter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grundläggande begrepp rörande de odlade växternas utveckling och nyttjande
- Beskriva och jämföra de i kursen ingående växternas egenskaper, ursprung, odlingsform och användningsområden i Sverige i både historiskt och nutida perspektiv
- Redogöra för grunderna inom växtförädling och hur tillgången på genetisk diversitet kan vara viktig för framtida förädlingsarbete
- Identifiera framtida samhällsutmaningar och resonera kring lösningar kopplade till de odlade växterna.

Innehåll

Kursen ges som en distanskurs över sommaren med ett inledande och avslutande digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. Kursen avslutas med en summerande uppgift.

Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. För varje modul behandlas en grödas/växtgrupps ursprung, odling och användning, samt hur de kan användas för att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Även mer övergripande ämnen relaterat till växtförädling kommer att behandlas inom kursen så som vikten av genbanker för att upprätthålla tillgång till genresurser med stor genetisk diversitet. Kursen fokuserar främst på växter som har varit eller är viktiga för primärproduktionen av livsmedel i Sverige, exempelvis potatis, korn, bondböna, kål, humle och äpple. Det är en tvärvetenskaplig kurs men med ett tydligt naturvetenskapligt fokus. Studenten kommer även få öva sig i att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna i Sverige.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Genetik

Betygskriterier

För att bli godkänd på kursen ska studenten:

Kunna redogöra för grundläggande begrepp rörande de odlade växternas utveckling och nyttjande genom 1) godkända quiz samt 2) att använda begrepp och terminologi på ett korrekt sätt i sin inlämningsuppgift.

Kunna beskriva och jämföra de i kursen ingående växternas egenskaper, ursprung, odlingsform och användningsområden i Sverige i både historiskt och nutida perspektiv genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna redogöra för grunderna inom växtförädling och hur tillgången på genetisk diversitet kan vara viktig för framtida förädlingsarbete genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna identifiera framtida samhällsutmaningar och resonera kring lösningar kopplade till de odlade växterna genom godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

1) Kurslitteratur
Kommentar: Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0017 Anmälningskod: SLU-50087 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 50%