Ny sökning
TD0018

Experimentell odling

Hortikultur och odling grundar sig både i vetenskap och beprövad erfarenhet. Men hur ska vi förhålla oss till detta? Går det att lita på trädgårdstipsen och de gamla odlingssanningarna? Fungerar de vetenskapliga teorierna i praktiken? Att jobba praktiskt och bli jordig om fingrarna kan också vara akademiskt. Det handlar bara om tankesätt, metod och viljan att underbygga sina handlingar med hållbara argument. Det här är kursen som länkar ihop vetenskap och beprövad erfarenhet för att syna hortikulturella myter och ta reda på nya sanningar. Kursen är fristående och campusbaserad. Du kommer få jobba mycket praktiskt, både ensam och i grupp, med fokus på att odla för att besvara frågeställningar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för TD0018

Läsåret 2020/2021

Experimentell odling (TD0018-50088)

2021-06-07 - 2021-08-29

Kursplan

TD0018 Experimentell odling, 15,0 Hp

Experimental horticulture

Ämnen

Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten redskap för att angripa praktiska hortikulturella moment utifrån ett kritiskt tankesätt och en vetenskaplig metod. Kursen bygger på problemlösning och ska öva studenten i att leta litteratur om hortikulturell praktik, skapa hypoteser, testa sina hypoteser och slutligen analysera utfallet, dra slutsatser från sina försök samt formulera rekommendationer. Studenterna kan på det här sättet lära av och med varandra och tillsammans med lärarna/handledarna. Kursen fokuserar på det hortikulturella odlingshantverket och framtagningen av hortikulturella produkter, men kan också beröra konsumentpreferenser och andra värden kopplade till hortikulturella grödor. Kursens inriktning beror mycket på studenternas intressen. För att summera: Studenten ska fördjupa sig inom de praktiska aspekterna av odling genom ett kreativt, kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Sätta upp hypoteser för att testa hortikulturella frågeställningar

-Konstruera och genomföra experiment för att testa hypoteserna

-Dra slutsatser från experimenten samt ge rekommendationer om hortikulturella metoder utifrån sina resultat

-Reflektera över processen och analysera vad som hade kunnat göras annorlunda.

Innehåll

Kursen utgår från olika hortikulturella teman där studenterna själva får identifiera frågeställningar, samla information, sätta upp hypoteser, konstruera och sköta experiment för att sedan utvärdera resultaten och dra slutsatser och formulera rekommendationer. Kursen är uppbyggd utifrån problembaserad undervisning där studenten själv och i grupp utgör den drivande kraften i kunskapsinhämtning och där läraren fungerar som en facilitator snarare än kunskapsförmedlare. Experimenten ska kunna göras inom kursens tidsperiod. Experimenten kommer i slutet av kursen redovisas genom redovisningar och inlämningar av dagbok med självreflektion samt en analys med rekommendationer. Den samlade erfarenheten från kursen ska sammanställas och kunna spridas till allmänheten. Det är dock viktigt att kursen lockar till nyfikenhet och övar studenten i hortikulturella färdigheter snarare än att leverera vetenskapliga sanningar.Exempel på frågeställningar som skulle kunna testas är: Behöver tomater ljus för att gro? Går det att få avkastning på ingefära i växthus på 50 dagar? Hur mycket vinner en i tid på att förså i växthus jämfört med att direktså på friland? Med vilket substrat kan jag få högst avkastning av potatis på 50 dagar? Kan en föröka lammöron med bladsticklingar? När ska jag skörda rädisor för att de inte ska bli starka i smaken? Hur lång tid tar det att bilda rötter på en avläggare av forsythia? Hur påverkas buxbom av olika saltnivåer i jorden? Vad är kvalitetsskillnaden mellan gamla och nya jordgubbssorter? Måste man använda såjord för uppdrivning av sommarblommor? Hur ska jag skörda och förvara rosenskära för att de ska bli långlivade i vas? Får vattenförökade pelargonsticklingar "vattenrötter" som dör när de sätts i jord? Hur mycket näring klarar en fredskalla av? Studenterna ska jobba i grupp under hela processen och ansvarar själva för att experimenten genomförs.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd redovisning, inlämning, samt deltagande i hela processen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För att bäst kunna tillgodogöra sig kursens innehåll är viss praktisk erfarenhet av trädgårdsodling önskvärd.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

På kursen kan du få godkänt eller underkänt (inga överbetyg).

För godkänt gäller kriterierna som i kursmålen.

Examination sker genom deltagande i obligatoriska moment, redovisningar och inlämningar.

Litteraturlista

  1. Det finns ingen obligatorisk litteratur på denna kurs

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0018 Anmälningskod: SLU-50094 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%