Ny sökning
TE0013

Projektarbete i energisystem

Projektarbetet skall ge studenten träning i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystem.

Kursvärderingen är avslutad

TE0013-30224 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TE0013

Läsåret 2020/2021

Projektarbete i energisystem (TE0013-50064) 2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Projektarbete i energisystem (TE0013-10241) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Projektarbete i energisystem (TE0013-50063) 2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Projektarbete i energisystem (TE0013-30181) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Projektarbete i energisystem (TE0013-10188) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Projektarbete i energisystem (TE0013-50013) 2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Projektarbete i energisystem (TE0013-30098) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Projektarbete i energisystem (TE0013-10108) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Projektarbete i energisystem (TE0013-50004) 2018-06-04 - 2018-09-02

Läsåret 2017/2018

Projektarbete i energisystem (TE0013-30024) 2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Projektarbete i energisystem (TE0013-10025) 2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Projektarbete i energisystem (TE0013-50003) 2017-06-05 - 2017-08-25

TE0013 Projektarbete i energisystem, 10,0 Hp

Project Work in Energy Systems Engineering

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Muntlig och skriftlig redovisning 10,00 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem

Mål

Projektarbetet skall ge studenten träning i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystem.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem på ett vetenskapligt sätt samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt
• visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde
• tillämpa sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål
• sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete, individuellt eller i samarbete med en eller flera andra studenter. Projekt som utförs i samarbete mellan studenter på olika högskolor och/eller mellan studenter med olika akademisk bakgrund uppmuntras. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare, ämnesgranskare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ansökan till kursen skall lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs skall förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Kursen får genomföras under valfri tidsperiod under året. Endast en projektkurs i energisystem kan medräknas inom examenskravet för civilingenjörsexamen i energisystem.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0206

Se under länkar; projektarbete i energisystem

1) Ingen obligatorisk kurslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i energisystem (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0013 Anmälningskod: SLU-30224 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%