Ny sökning
TE0014

Avfallshantering

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av hushållsavfall samt om hur resurserna i avfallet väl kan utnyttjas genom förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering. Systemens funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TE0014

Läsåret 2021/2022

Avfallshantering (TE0014-20101)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Avfallshantering (TE0014-20140)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Avfallshantering (TE0014-20061)

2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Avfallshantering (TE0014-20072)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Avfallshantering (TE0014-20105)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Avfallshantering (TE0014-20043)

2016-10-24 - 2017-01-13

Läsåret 2015/2016

Avfallshantering (TE0014-20115)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Avfallshantering (TE0014-20054)

2014-10-27 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Avfallshantering (TE0014-20036)

2013-10-28 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Avfallshantering (TE0014-20042)

2012-10-29 - 2013-01-13

Kursplan

TE0014 Avfallshantering, 5,0 Hp

Waste Management

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0302

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 10 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B

Mål

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.

För godkänt betyg ska studenten kunna

- redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering) samt kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.

- beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Innehåll

Översikt över området avfallshantering, historik, lagstiftning och styrmedel i Sverige och EU. Avfallskaraktärisering, insamlings- och behandlingssystem. Teknik, process och dimensionering för kompostering, biogasrötning, förbränning, samt i viss mån för deponering. Miljösystemanalys (livscykelanalys) för avfallssystem.

Studiebesök till avfallsbehandlingsanläggning.Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:

-Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, datorlaboration (obligatorisk), examination och utvärdering, handledd övningstid (obligatorisk).

- Självstudier utanför schemalagd tid: övningsuppgifter, litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända prov, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Denna kurs överlappar delvis med kurserna "Biological waste recycling" och "Safe nutrient recycling", varför den sammanlagda poängen för dessa kurser reduceras om flera av dem ingår i kursunderlaget till examen.

Kursen ingår i terminsblocket "Markmiljö" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0009

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0014 Anmälningskod: SLU-20042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%