Ny sökning
TE0014

Avfallshantering

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av hushållsavfall samt om hur resurserna i avfallet väl kan utnyttjas genom förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering. Systemens funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas.

Välkommen till kursen Avfallshantering, 5 hp

Vi hälsar er välkomna till kursen i Avfallshantering. I år kommer vi förhoppningsvis att kunna ha de flesta föreläsningar på campus, om inte några ändringar i rekommendationerna sker. Några föreläsningar kommer att ske online via zoom och .

Vi startar fredagen den 4 nov kl 8:30 på campus (info om sal kommer inom kort). Vid detta tillfälle kommer allmän kursinformation ges. Nedan sammanfattas också några av de viktigare punkterna:

 • Undervisning: Kursen omfattar 18 föreläsningar, en obligatorisk datorövning och några räkneövningar samt en studieresa till VafabMiljö i Västerås (https://vafabmiljo.se/ ).
 • Tider och lokaler: Schemat finns att tillgå på kurshemsidan.
 • Kurslitteratur: Kan ses i schemat, finns på kurshemsidan och kommer vara tillgänglig på Canvas.
 • Lärare: Ansvariga för kursen är Cecilia Lalander från Institutionen för energi och teknik. Cecilia nås på telefon 018-67 3816 eller e-post cecilia.lalander@slu.se.
 • Examination: För godkänd kurs krävs godkändt på tentan, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Betygskriterier: Betygsskala 5/4/3/U. Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterierna som finns att tillgå på kurshemsidan.
 • Kurshemsida: Schema och annan information om kursen hittar du på kurshemsidan.
 • Canvas: Relevant kursmaterial kommer att finnas tillgänglig på Canvas. Ni har fått en inbjudan till kurses Canvassida.

Gå in på SLU:s studentwebb student (https://www.student.ladok.se/ och registrera dig på kursen innan kursstart. Välkommen att höra av dig om du undrar något!

Varmt välkommen till kursstarten!

Cecilia Lalander

Kursvärderingen är avslutad

TE0014-20101 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TE0014

Läsåret 2020/2021

Avfallshantering (TE0014-20140) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Avfallshantering (TE0014-20061) 2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Avfallshantering (TE0014-20072) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Avfallshantering (TE0014-20105) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Avfallshantering (TE0014-20043) 2016-10-24 - 2017-01-13

Läsåret 2015/2016

Avfallshantering (TE0014-20115) 2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Avfallshantering (TE0014-20054) 2014-10-27 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Avfallshantering (TE0014-20036) 2013-10-28 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Avfallshantering (TE0014-20042) 2012-10-29 - 2013-01-13

TE0014 Avfallshantering, 5,0 Hp

Waste Management

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teknik 5,00 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 10 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B

Mål

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.
För godkänt betyg ska studenten kunna
- redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering) samt kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
- beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Innehåll

Översikt över området avfallshantering, historik, lagstiftning och styrmedel i Sverige och EU. Avfallskaraktärisering, insamlings- och behandlingssystem. Teknik, process och dimensionering för kompostering, biogasrötning, förbränning, samt i viss mån för deponering. Miljösystemanalys (livscykelanalys) för avfallssystem.
Studiebesök till avfallsbehandlingsanläggning.

Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:
-Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, datorlaboration (obligatorisk), examination och utvärdering, handledd övningstid (obligatorisk).
- Självstudier utanför schemalagd tid: övningsuppgifter, litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända prov, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Denna kurs överlappar delvis med kurserna "Biological waste recycling" och "Safe nutrient recycling", varför den sammanlagda poängen för dessa kurser reduceras om flera av dem ingår i kursunderlaget till examen.
Kursen ingår i terminsblocket "Markmiljö" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0009

Betygskriterier TE0014

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.
För godkänt betyg ska studenten kunna:
1a) redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering); samt, b) kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
2) beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Mål 1a

Mål 1b

Mål 2

Mål 1b-2

5

Studenten redogör i mycket stor detalj, med egna ord på ett koncist vis definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför, kategoriserar och relaterar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna, konstraterar de olika processerna emot varandra och motiverar val av process.

4

Studenten redogör i detalj med egna ord definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför och kategoriserar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och konstraterar de olika processerna emot varandra .

3

Studenten redogör i stora drag definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför i stora drag olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurs.

Studenten utför grundläggande beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna.

Studenten presenterar beräkningar på utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och jämförelser i dessa behandlingsprocesser med avseende på miljö och resurs.

U

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0014 Anmälningskod: SLU-20101 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%