Ny sökning
TE0017

Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap

Andra kursvärderingar för TE0017

TE0017 Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap, 7,5 Hp

Geographic information systems for environmental and natural science studies

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 4,00 1002
Övningar 3,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom teknik/teknologi och/eller naturvetenskap
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge en introduktion till geografiska informationssystem där samhällsrelevans och systemintegration står i fokus. Dessutom ingår en orientering i grundläggande geografisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva grundläggande principer för GIS och geografisk analys
- Tillämpa GIS i standardmässig programvara
- Utveckla och automatisera GIS för användaranpassade behov och tillämpningar
- Planera och implementera GIS-projekt inom adekvata tillämpningsområden
- Analysera och kvantifiera geografiska mönster, strukturer, och samband, samt
- Kritiskt söka och kvantifiera felkällor i GIS och geografisk analys.

Innehåll

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, kartografi och kartproduktion, samt automatiserade tillämpningar och geografisk analys.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, interaktiva case-baserade moment där GIS-projekt analyseras (närvaro kan vara obligatorisk), samt problemorienterade datorövningar. Datorövningarna genomförs i form av webbaserade utbildningsmoduler, där obligatoriska och valbara övningar kombineras så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker med skriftlig tentamen samt redovisning av genomförda datorövningar.
För godkänd kurs krävs
- godkänd skriftlig examination
- godkänd redovisning av problembaserade datorövningar, samt
- godkänt deltagande vid obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) An Introduction to Geographical Information Systems
Författare: Heywood, Ian
ISBN: 9780273722595
Kommentar: Main Lecture textbook. 569 SEK at Bokus.com.
2) Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar
Författare: Lars Harrie (editor)
ISBN: 9789144088778
Kommentar: Alternative lecture textbook in Swedish. 433 SEK at Bokus.se
3) Getting to know ArcGIS
Författare: Law M., Collins A.
ISBN: 9781589483828
Kommentar: Optional training litterature. 1299 SEK at Bokus.com.
4) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships
Författare: Mitchell A.
ISBN: 9781879102064
Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 499 SEK at BOKUS.
5) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics
Författare: Andy Mitchell
ISBN: 9781589481169
Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 319 SEK at Bokus.com.
6) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction
Författare: Andy Mitchell
ISBN: 9781589483057
Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 639 SEK at Bokus.com.
7) Cartography - Visualization of Spatial Data
Författare: Kraak M-J, Ormeling F
ISBN: 9780273722793
Kommentar: Optional inspiration for the finalisation of project presentation. 929 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0017 Anmälningskod: SLU-20102 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%