Ny sökning
TE0021

Val av VA-system

Kursens syfte är att ge god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem och därigenom en god grund för en framtida verksamhet som ingenjör inom området. Kurs utgör en sammanhållande del i terminsblocket ”Uthålliga vatten- och avloppssystem” och går under hela terminen. I kursen ingår ett större projektarbete.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TE0021

Läsåret 2021/2022

Val av VA-system (TE0021-20105)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Val av VA-system (TE0021-20144)

2020-10-26 - 2021-01-17

Kursplan

TE0021 Val av VA-system, 10,0 Hp

Selection of water and sanitation system

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 8,0 0202
Tentamen 2,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

- 70 hp inom teknik/teknologi,

- 15 hp kemi,

- 10 hp biologi och

- 15 hp markvetenskap eller geovetenskapKunskaper på avancerad nivå motsvarande 20 hp inom ledningsnät och dricksvattenberedning, reglerteknik, kommunal och industriell avloppsvattenrening, samt små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling (se även Övriga upplysningar).Kunskaper motsvarande svenska 3 och engelska 5.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha en god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem för att kunna göra avvägningar mellan olika systemval, samt känna till nya lösningar för uthålliga vatten- och avloppssystem (VA-system).Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Kritiskt granska och analysera uppbyggnaden av samhällets VA-system, dvs deras flöden av vatten, växtnäring och föroreningar, hälsorelaterade risker samt deras påverkan på resurser och miljö

- Avväga och använda relevanta kriterier för att utvärdera dessa system med avseende på uthållighet och anpassad teknik, samt kunna använda relevanta verktyg för planering och genomförande av VA-projekt

- Planera ett VA-projekt i enlighet med relevanta verktyg och genomföra det i enlighet med tidsplan samt att värdera dess måluppfyllelse gentemot relevanta kriterier

- Identifiera relevant avancerad litteratur och tillämpa denna i genomförandet av ett VA-projekt samt presentera projektets resultat skriftligt och muntligt på ett sätt som är väl anpassat till målgruppen.

Innehåll

Genom föreläsningar, litteratur och projektarbete behandlas följande moment i kursen:

- VA-systemets påverkan på hälsa, miljö och resurser samt grundläggande riskbedömning

- Kriterier för utvärdering av uthålliga VA-system och verktyg för planering och genomförande av VA-projekt

- Metoder för analys av VA-system, t.ex. substansflödesanalys och livscykelanalys.

- Hållbar vattenförsörjning och avloppsvattenrening – utmaningar i Sverige och internationellt

- Relevant lagstiftning inom området i Sverige och EU

- Metoder för beräkning av kostnader för VA-systemGenomförande, rapportering och presentation av ett VA-projekt ingår som en viktig del av kursen. Projektuppgiften kan exempelvis handla om att ta fram förslag till

- VA-system för ett omvandlingsområde,

- förbättrad sanitet i ett slumområde eller ett enskilt hushåll,

- reglerteknisk optimering av en aktiv slamprocess, eller

- utvärdering av framtida VA-lösningar.Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:

- Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, workshop baserad på studentdeltagande (obligatorisk), handledningstillfällen och redovisning av projektarbete (obligatorisk) samt skriftlig examination och utvärdering.

- Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid: projektarbete i grupp.

- Självstudier utanför schemalagd tid: litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt genomförande samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen utförs i samarbete med institutionerna för informationsteknologi och geovetenskaper, Uppsala universitet. Kursen ingår i terminsblocket "Uthålliga vatten- och avloppssystem" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är avsedd att läsas endast med övriga kurser i detta block.Kravet på kunskaper på avancerad nivå kan uppfyllas genom att läsa kurserna 1TV447 Dricksvattenberedning och ledningsnät, 1RT002 Processreglering, 1RT361 Kommunal och industriell avloppsvattenrening samt TN0320 Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling under aktuell termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vatt
Ersätter: TE0010

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0021 Anmälningskod: SLU-20120 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 65%