Ny sökning
TE0021

Val av VA-system

Kursens syfte är att ge god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem och därigenom en god grund för en framtida verksamhet som ingenjör inom området. Kurs utgör en sammanhållande del i terminsblocket ”Uthålliga vatten- och avloppssystem” och går under hela terminen. I kursen ingår ett större projektarbete.
2020-11-26
Update - workshopen fram flyttat till 13 januari
Ursäkta att det är rörig - men jag har bestämt att flytta fram workshopen för all till den 13 januari. Jag kommer ta fram ett plan för att kunna erbjuda det båda på plats och på distans (förmodligen i två olika grupper). Förhoppningsvis är det lite lugnare med covid då så att det ska kännas tryggare för de som kommer till campus. Men då hinner jag också planering en digital workshop som kan förmedla samma kunskap till de som vill gör det på distans. Jag återkommer i början av januari med detaljer. Hoppas att datum fungerar och att ni har förstörelse för ändringar i scheman. Kontakta mig gärna med frågor eller funderingar. Jennifer

2020-11-01
Länk till första föreläsning
Introduktionen till kursen börjar kl 9:15 nu på måndag på Zoom. Zoom Meeting ID: 650 5744 1910 Passcode: TE0020

2020-10-27
Kurs information i Canvas
På måndag börjar Val av VA-system. För att komma åt Zoom länkar till föreläsningar måste ni logga in till Canvas. Studenter som är antagen till kursen bör ha fått en inbjudan till Canvas. Inbjuden skickas till eran SLU epost - kollar där. Inloggning till Canvas sker via länken nedan. https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-login/ Om ni planerar att ta kursen och har inte fått en inbjuden till Canvas, kontakta mig: Jennifer McConville jennifer.mcconville@slu.se

2020-09-06
Välkommen till kursen Val av VA-system!
Den 2e november börjar kursen. Val av VA-system är den sammanhållande kursen och projektkursen inom terminsblocket Uthålliga vatten- och avloppssystem. Den består huvudsakligen av projektarbete, men också föreläsningar som har relevans för kursen . I projektet får du möjlighet att fördjupa dig inom en del av VA-blockets område. Målet är att det ska finnas projekt att välja på inom områden som reglering av reningsverk, beredning av dricksvatten, lösningar och system som återför växtnäring som slam eller källsorterat avlopp etc. Examinationen på kursen består av en hemtenta på föreläsningar och litteratur samt av projektarbete. Kursmaterial kommer att finns på Canvas kurssidan. På den här kurshemsidan finner du schema, betygskriterier och litteraturlista (och även litteraturen i form av pfd eller länkar). I efterhand som schemat fortskrider kommer presentationer och annat föreläsningsmaterial att läggas upp på Canvas. OBS! På SLU skall studenterna registrera sig själv på kurserna. Om ni ska gå kursen självregistrerar ni er på Ladok student (https://www.student.ladok.se/) från och med den 2/11 genom att logga in med ert SLU konto (om du har loggat in med en inloggning från ett annat lärosäte så måste du logga ut eller använda annan webbläsare). Självregistreringen är öppen fram till kursstart (2/11). Kontrollera kontaktuppgifterna i Ladok när du loggar in. Jag ber dig att registrera ditt mobilnummer på din sida på SLU för då kan vi meddela via SMS om några sena ändringar uppstår, t.ex. om en föreläsare blir sjuk. Kursstart sker kl 9:15 på måndag den 2:november på Zoom. Länken hittas på Canvas kurssidan. Varmt välkommen till kursen! Jennifer McConville, docent Institutionen för Energi och teknik, Ultuna, 018-672 816

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

TE0021 Val av VA-system, 10,0 Hp

Selection of water and sanitation system

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 8,00 1002
Tentamen 2,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav
- 70 hp inom teknik/teknologi,
- 15 hp kemi,
- 10 hp biologi och
- 15 hp markvetenskap eller geovetenskap

Kunskaper på avancerad nivå motsvarande 20 hp inom ledningsnät och dricksvattenberedning, reglerteknik, kommunal och industriell avloppsvattenrening, samt små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling (se även Övriga upplysningar).

Kunskaper motsvarande svenska 3 och engelska 5.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha en god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem för att kunna göra avvägningar mellan olika systemval, samt känna till nya lösningar för uthålliga vatten- och avloppssystem (VA-system).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Kritiskt granska och analysera uppbyggnaden av samhällets VA-system, dvs deras flöden av vatten, växtnäring och föroreningar, hälsorelaterade risker samt deras påverkan på resurser och miljö
- Avväga och använda relevanta kriterier för att utvärdera dessa system med avseende på uthållighet och anpassad teknik, samt kunna använda relevanta verktyg för planering och genomförande av VA-projekt
- Planera ett VA-projekt i enlighet med relevanta verktyg och genomföra det i enlighet med tidsplan samt att värdera dess måluppfyllelse gentemot relevanta kriterier
- Identifiera relevant avancerad litteratur och tillämpa denna i genomförandet av ett VA-projekt samt presentera projektets resultat skriftligt och muntligt på ett sätt som är väl anpassat till målgruppen.

Innehåll

Genom föreläsningar, litteratur och projektarbete behandlas följande moment i kursen:
- Vattenförsörjning och avloppsvattenrening – historik och utmaningar i Sverige och internationellt
- Relevant lagstiftning i inom området i Sverige och EU
- VA-systemets påverkan på hälsa, miljö och resurser samt grundläggande riskbedömning
- Kriterier för utvärdering av uthålliga VA-system och verktyg för planering och genomförande av VA-projekt
- Metoder för analys av VA-system, t.ex. substansflödesanalys och livscykelanalys.

Genomförande, rapportering och presentation av ett VA-projekt ingår som en viktig del av kursen. Projektuppgiften kan exempelvis handla om att ta fram förslag till
- VA-system för ett omvandlingsområde,
- förbättrad sanitet i ett slumområde eller ett enskilt hushåll,
- reglerteknisk optimering av en aktiv slamprocess, eller
- utvärdering av framtida VA-lösningar.

Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:
- Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, workshop baserad på studentdeltagande (obligatorisk), handledningstillfällen och redovisning av projektarbete (obligatorisk) samt skriftlig examination och utvärdering.
- Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid: projektarbete i grupp.
- Självstudier utanför schemalagd tid: litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkänt genomförande samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen utförs i samarbete med institutionerna för informationsteknologi och geovetenskaper, Uppsala universitet. Kursen ingår i terminsblocket "Uthålliga vatten- och avloppssystem" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är avsedd att läsas endast med övriga kurser i detta block.

Kravet på kunskaper på avancerad nivå kan uppfyllas genom att läsa kurserna 1TV441 Ledningsnät och dricksvattenberedning, 1RT495 Reglerteknik 2, 1RT361 Kommunal och industriell avloppsvattenrening samt TN0320 Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling under aktuell termin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0010

TE0021 Val av VA-system, 10.0 hp

Selection of water and sanitation system

Kursen ges i Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007)

Kurs- och lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten ha en god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem, samt vara väl lämpad för en verksamhet som ingenjör inom området.

För godkänt betyg ska studenten:

1. Kunna redogöra för och analysera uppbyggnaden av samhällets vatten- och avloppssystem (VA-system), deras lagliga förankring, deras flöden av vatten, växtnäring och föroreningar, deras påverkan på resurser och miljö, kunna föreslå relevanta kriterier för att utvärdera dessa system, samt kunna redogöra för modeller för planering och genomförande av VA-projekt.

2. Kunna planera ett VA-projekt i enlighet med relevanta modeller och genomföra det i enlighet med plan och samt att värdera dess måluppfyllelse gentemot relevanta kriterier.

3. Kunna presentera ett genomfört VA-projekt skriftligt och muntligt på ett sätt som är väl anpassat till målgrupp.

Betygsskala

Godkänd/icke godkänd

Examination

Lärandemål 1 bedöms med en hemtenta, samt redovisning av eget projekt och opposition på annan grupps projekt. Lärandemål 2 och 3 utvärderas med skriftliga och muntliga projektredovisningar.

Betygskriterier och examination

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på hemtentan, på projektredovisning och opposition, samt deltagande i obligatoriska moment (dvs projektredovisningar och workshop).

För godkända hemtenta:

• Studenten är godkänt på 70% av tentan

• Studenten lämnar in tentan i tid

För godkänd projektredovisning:

• Studenten formulerar relevanta frågeställningar och diskutera relevant bakgrund, med stöd i den vetenskapliga litteraturen (Mål 1)

• Studenten väljer och tillämpar relevanta kriterier och modeller för utvärdering och genomförande av ett VA-projekt (Mål 1)

• Studenten planerar och genomför ett VA-projekt i enlighet med relevanta modeller (Mål 2)

• Studenten diskuterar kritiskt och sammanfattar VA-projekts måluppfyllelse gentemot relevanta kriterier (Mål 2)

• Studenten presenterar ett genomfört VA-projekt skriftligt på ett sätt som är väl anpassat till målgruppen (Mål 3)

• Studenten presenterar ett genomfört VA-projekt muntligt på ett sätt som är väl anpassat till målgruppen (Mål 3)

För godkänd opposition:

• Studenten granskar kritiskt ett genomfört VA-projekt baserad på relevanta kriterier (Mål 1)

• Studenten ger konstruktiv återkoppling till val av modeller i granskat VA-projekt. (Mål 1)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0021 Anmälningskod: SLU-20144 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 50%