Ny sökning
TE0024

Projektarbete i energisystem

Projektarbetet skall ge studenten träning i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystem.

Information från kursledaren

Individuell kurs utan schema

För information om kursen se länk:

https://uppsala.instructure.com/courses/38252/pages/projektarbete-i-energisystem?module_item_id=340398

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TE0024

Läsåret 2021/2022

Projektarbete i energisystem (TE0024-50072)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Projektarbete i energisystem (TE0024-30193)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Projektarbete i energisystem (TE0024-10225)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

TE0024 Projektarbete i energisystem, 15,0 Hp

Project Work in Energy Systems Engineering

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 100 hp inom Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Mål

Kursen tränar studenten i att, ensam eller i grupp, planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Syftet är också att studenten ska använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser inom energisystem.Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

- söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt

- visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde

- sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Genomförande av ett projektarbete, individuellt eller i samarbete med en eller flera andra studenter. Projekt som utförs i samarbete mellan studenter på olika högskolor och/eller mellan studenter med olika akademisk bakgrund uppmuntras. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare, ämnesgranskare och examinator. Projektet ska vara relevant för ämnet energisystem och genomföras under ledning av handledare i nära anslutning till universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.Studenten ska självständigt

- hitta ett projektarbete genom att kontakta arbetsplatsen och dess representanter (vanligen den framtida handledaren)

- med stöd av handledaren ta fram en projektplan

- genomföra arbetet genom kunskapsinhämtning från olika källor av hög vetenskaplig och teknisk kvalitet

- skriva en projektrapport på svenska eller engelska (projektrapporten ska ha en sammanfattning på det språk som rapporten inte skrivs på)

- genomföra en självvärdering av rapporten

- muntligt redovisa projektet.Undervisningen utgörs av individuell handledning. Kursen innehåller ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. I fall där projektarbetet har gjorts i grupp ska de individuella insatserna dokumenteras (genom t.ex. en loggbok) och redovisas i projektrapporten och under den muntliga presentationen.Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ansökan till kursen ska lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs ska förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Kursen får genomföras under valfri tidsperiod under året. Endast en kurs Projektarbete i energisystem kan medräknas inom examenskravet för Civilingenjörsexamen i energisystem.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0206, TE0013

Betygskriterier

Godkänd/icke-godkänd. Se Studiums Canvasrum; projektarbete i energisystem

Litteraturlista

  1. Ingen obligatorisk kurslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0024 Anmälningskod: SLU-10067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 45%