Ny sökning
TN0254

Byggnadskonstruktion A

Kursen tar upp de olika administrativa steg, som ingår i genomförandet av ett byggprojekt, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skissarbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och övriga bygghandlingar. Vidare ingår studier av vanligen förekommande byggnadsmaterials egenskaper och användningsområden samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag eller landsbygdsföretag. Olika datorberäkningsmetoder, som används i byggprocessen gås igenom. Kursen innehåller också ett projektarbete där kursinnehållet tillämpas genom att en byggnad eller anläggning planeras.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Byggnadskonstruktion A, TN0254 !

Kursen startar måndagen den 29 augusti klockan 13:15 i lokalen 'Grodden' som ligger i huset 'Agricum' i Alnarp (se länk nedan). På kursintroduktionen går vi bl a igenom och diskuterar kursinnehåll, lärandemål, schema och betygskriterier. Efter kursintroduktionen följer en inledning och genomgång av övningsuppgiften ”Bygg en bro”.

På kurshemsidan i Canvas hittar du meddelanden, litteratur, åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/

Via studentwebben kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen öppnar en vecka före kursstart. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00.

Aktuellt schema meddelas vid kursstart, uppdateras och kommer att finnas som pdf-fil på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). OBS: Det digitala schema som finns tillgängligt bygger på lokalbokningen och är inte uppdaterat.

Länken https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området som du kan ladda ned. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3) och i Articum (4), CAD-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter i entrén på väg mot biblioteket. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum, korridor A.

Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se

Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester till den 15.e augusti men svarar på mail då och då från 1.e augusti.

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för TN0254

Läsåret 2021/2022

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10186)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10064)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10079)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10013)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10100)

2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10216)

2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10231)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10215)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10249)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2009/2010

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10144)

2009-08-31 - 2009-11-04

Kursplan

TN0254 Byggnadskonstruktion A, 15,0 Hp

Building Construction A

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 7,5 0302
Skriftlig tentamen 7,5 0303

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om byggprocessens olika steg, byggnadsmaterial samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

-beskriva planeringsprocessen i samband med uppförandet av en byggnad eller anläggning med anknytning till lantbruket,

-tillämpa de grundläggande momenten i planerings¬processen, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skiss¬arbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och handlingar,

-beskriva och värdera olika byggnadsmaterial och byggsystem med hänsyn till de påkänningar (mekaniska och fysikaliska) som förekommer i lokaler inom lantbruket.,

-beskriva och förklara konstruktionsmetoder som tillämpas i husbyggnads- och anläggningstekniken,

-dimensionera enkla byggnadskonstruktioner såsom stång, pelare och balk samt system av dessa ,

-använda enkla beräkningsmetoder som används vid datoranalys,

-presentera byggprojekt.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar, räkneövningar och studiebesök. I kursen ingår ett projektarbete, ett antal mindre inlämningsuppgifter samt laborationer. Kursen ges på helfart.Kursen innehåller följande huvudmoment:

-byggnadsmateriallära, speciellt trä, betong och byggstål,

-byggnadstyper och byggnadssystem,

-lastanalys - yttre laster och krafter,

-byggnadskonstruktionsteknik - bärverk, byggnadsstatik,

-dimensioneringsförfarande enligt BKR och JBR,

-byggprocessen samt gången i planeringsarbetet,

-projektarbete - planering av byggnad eller anläggning.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU jordbruk och landsbygd

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0254 Anmälningskod: SLU-10050 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%