Ny sökning
TN0254

Byggnadskonstruktion A

Kursen tar upp de olika administrativa steg, som ingår i genomförandet av ett byggprojekt, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skissarbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och övriga bygghandlingar. Vidare ingår studier av vanligen förekommande byggnadsmaterials egenskaper och användningsområden samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag eller landsbygdsföretag. Olika datorberäkningsmetoder, som används i byggprocessen gås igenom. Kursen innehåller också ett projektarbete där kursinnehållet tillämpas genom att en byggnad eller anläggning planeras.
2020-08-28
Kursstart
Hej, Kursstart är på måndag (31/8) via Zoom. Om du inte hört av dig eller registrerat dig på kursen ännu så finns adressen till Zoom-mötet här; https://slu-se.zoom.us/j/65416306394 Om du får problem att ansluta till mötet finns jag på mailadress: Knut-Hakan.Jeppsson@slu.se Mvh/Knut-Håkan

2020-07-17
Välkommen till kursen i byggnadskonstruktion!
Kursen kommer att vara lite annorlunda detta året eftersom den följer de riktlinjer, pga. COVID-19, som SLU beslutade i juni. En stor del av föreläsningarna kommer att vara digitala via Zoom men övningar mm som kräver mycket handledning kommer att vara i lokal på Campus. Undervisning i lokal kommer att vara i stora salar där det är möjligt att hålla de avstånd som rekommenderas. Studiebesöken och den inledande bro-övningen är fortfarande osäkert om de kan genomföras med tanke på COVID-19 så de kommer eventuellt att utgå. Kursen startar måndagen den 31 augusti klockan 13:15 via Zoom med en introduktion där vi bl a går igenom och diskuterar kursinnehåll, schema och betygskriterier. Viktigt att du kontaktar mig innan kursstart så att jag kan skicka uppkopplingslänk till alla. Canvas kommer att användas som kurshemsida. På Canvas hittar du meddelanden, litteratur åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/ Via studentwebbens startsida kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen är öppen fr.o.m. en vecka före kursstartsdatum t.o.m. kursstartsdatum. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00. Ett preliminärt schema för kursen finns på denna sida (Slunik). Ändringar i schemat meddelas vid kursstart och uppdateras på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). På Slunik finns också en preliminär litteraturlista till kursen. Länken på denna sida är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3), Cad-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum (16). Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se. Hon sitter i Tornhuset. Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester och är tillbaks den 10.e augusti men svarar på mail ibland, oftast onsdagar eller torsdagar. Med vänlig hälsning Knut-Håkan

Kursvärderingen är avslutad

TN0254-10288 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0254

Läsåret 2019/2020

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2009/2010

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288), Alnarp 2009-08-31 - 2009-11-04

TN0254 Byggnadskonstruktion A, 15,0 Hp

Building Construction A

Kursplan fastställd

2007-12-13

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 7,50 1002
Skriftlig tentamen 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om byggprocessens olika steg, byggnadsmaterial samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
-beskriva planeringsprocessen i samband med uppförandet av en byggnad eller anläggning med anknytning till lantbruket,
-tillämpa de grundläggande momenten i planerings¬processen, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skiss¬arbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och handlingar,
-beskriva och värdera olika byggnadsmaterial och byggsystem med hänsyn till de påkänningar (mekaniska och fysikaliska) som förekommer i lokaler inom lantbruket.,
-beskriva och förklara konstruktionsmetoder som tillämpas i husbyggnads- och anläggningstekniken,
-dimensionera enkla byggnadskonstruktioner såsom stång, pelare och balk samt system av dessa ,
-använda enkla beräkningsmetoder som används vid datoranalys,
-presentera byggprojekt.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar, räkneövningar och studiebesök. I kursen ingår ett projektarbete, ett antal mindre inlämningsuppgifter samt laborationer. Kursen ges på helfart.

Kursen innehåller följande huvudmoment:
-byggnadsmateriallära, speciellt trä, betong och byggstål,
-byggnadstyper och byggnadssystem,
-lastanalys - yttre laster och krafter,
-byggnadskonstruktionsteknik - bärverk, byggnadsstatik,
-dimensioneringsförfarande enligt BKR och JBR,
-byggprocessen samt gången i planeringsarbetet,
-projektarbete - planering av byggnad eller anläggning.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning
Författare: Per Gunnar Bjurström; Kjell Nilvér
ISBN: 978-91-44-05755-2
Kommentar: Burström, P.G & Nilvér, K. (2018). Byggnadsmaterial – Tillverkning, egenskaper och användning. Lund: Studentlitteratur. (612 s).
2) Grundläggande byggnadskonstruktionslära
Författare: Christer Nilsson
Kommentar: Nilsson, C. (2018). Grundläggande byggnadskonstruktionslära. (Reviderat 2018). Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (44 s). (Kurshemsidan). Kommer att finnas på kurshemsidan
3) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin
Kommentar: Westin, A. (2014). CAD Övningsbok. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (130 s) Köps vid SLU Servicecenter i Alnarp
4) Övrig litteratur. Finns på webben, på kurshemsidan eller kommer att delas ut
Kommentar: Bergkvist, P. & Fröbel, J. (red.), (2013). Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. (120 s). (Kurshemsidan, finns också tillgänglig: https://www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/att-valja-tra [2019-06-24] ) Gullfiber (Isover). (1998). Isolerteori. Billesholm: Gullfiber AB (Saint-Gobain företag) (44 s) (Kurshemsidan) Hörndahl, T. (red.). (2011). Formel- och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp: SLU. (utdrag kring byggnadskonstruktion finns på kurshemsidan) Lantbrukets brandskyddskommitté. (2017). Flik 3. Byggnadstekniskt brandskydd. I: LBK-pärmen. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige. (Kurshemsidan, finns också på https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/3.-byggnadstekniskt-brandskydd/ [2019-06-24]) Stencilmaterial – Hållfasthetslära, balkar, ramar, träkonstruktion, stålkonstruktion och betongkonstruktion (ca 125 s). (Delas ut) Stencilmaterial övrigt om ca 50 s. (Delas ut)
5) Referenslitteratur
Kommentar: Lista på referenslitteratur kommer att finnas på kurshemsidan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0254 Anmälningskod: SLU-10288 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%