Ny sökning
TN0288

Logistik

Kursen innehåller följande moment:
Operationsanalys med transport- och nätverksoptimering, lokaliseringsteori, lageroptimering, köteori och heltalsprogrammering, Transportteknik, Materialflöden och transporter i företagsperspektiv, Analys och planering av samhällets transportsystem, Framtidens transportnätverk.

Hej och välkommen till kursen!

Undervisningen kommer i huvudsak att ske på campus.

Vi startar den 24/4 kl 9.15 i Datorsal 1 i Mark-Vatten-Miljöcentrum, Ultuna. En del av kursintroduktionen handlar om linjärprogrammering i Excel, därför är vi i en datorsal. Du kan såklart gärna använda din egen dator om du föredrar det.

Dagarna före kursstart är det viktigt att du registrerar dig på kursen i Ladok. Du får också tillgång till Canvas när kursrummet öppnar men om du inte är registrerad kommer du att förlora åtkomsten där!

Väl mött!

Kursteamet genom David Ljungberg

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för TN0288

Läsåret 2020/2021

Logistik (TN0288-40111) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Logistik (TN0288-40086) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Logistik (TN0288-40066) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Logistik (TN0288-40024) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Logistik (TN0288-40042) 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Logistik (TN0288-40120) 2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Logistik (TN0288-40048) 2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Logistik (TN0288-40023) 2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Logistik (TN0288-40047) 2013-04-02 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Logistik (TN0288-40091) 2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Logistik (TN0288-40069) 2011-03-28 - 2011-06-03

TN0288 Logistik, 5,0 Hp

Logistics

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 120 hp inom teknologi/teknik och/eller naturvetenskap, varav minst 30 hp teknologi/teknik och 5 hp statistik
- Svenska 3 och engelska 5.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i analys och optimering av logistiksystem.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för logistikens grundbegrepp
- analysera och lösa logistiska problem med operationsanalytiska metoder
- genomföra en analys av logistiska och transporttekniska problemställningar inom företag i olika branscher, bland annat energisektorn.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:
Datorbaserad lösning av linjära optimeringsproblem
Heltalsprogrammering inklusive binära och blandade problem
Operationsanalys med:
- Nätverksteori
- Transportoptimering
- Lokaliseringsteori
- Projektplaneringsteori
- Lageroptimering
- Köteori
med tillämpningar inom bland annat energiområdet
Logistikens grundbegrepp, introduktion till Supply Chain Management
Teknisk logistik (Transportteknik)
Tekniska planeringshjälpmedel, informations- och kommunikationsteknik
Transporter i ett samhällsperspektiv

Kursen består av föreläsningar i operationsanalys, tillämpade föreläsningar (med exempel från forskning, samhälle och näringsliv), datorlaborationer och en projektuppgift, som inkluderar litteraturstudier (med ett litteraturseminarium) och studiebesök på företag. Obligatoriska moment är projektuppgiftens introduktion, litteraturseminarium, företagsbesök och redovisning, samt vissa tillämpade föreläsningar, vilka framgår av schemat.Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete och skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete, godkända datorlaborationer, godkänd tentamen samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0236
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Introduction to Operations Research, 10:e uppl (Huvudlitteratur)
Författare: Hiller, F.
ISBN: 9781259253188
Kommentar: Kursens huvudlitteratur, se seperat lista över avsnitt. Även andra upplagor fungerar. Kompletteras förslag på litteratur som ges i samband med projektuppgiften

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i energisystem (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0288 Anmälningskod: SLU-40100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%