Ny sökning
TN0291

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap

Kursen ger en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Ämnesområden som behandlas: . Introduktion till Arbetsvetenskap, Psykosocial och organisatorisk miljö, Fysisk miljö, Information och interaktion i tekniska system, Metoder och utvecklingsprocesser, Ekonomiska och juridiska villkor.
Inblickar ges i nationell och internationell arbetsvetenskaplig forskning.

Välkomna till denna övergripande kurs i Arbetsvetenskap. Kursen går helt på distans och examineras med inlämningsuppgifter cirka var tredje vecka samt med en avslutande egen praktisk studie.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för TN0291

Läsåret 2020/2021

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30154) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30254) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30049) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10061) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30122) 2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10122) 2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30112) 2017-01-16 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10111) 2016-08-29 - 2017-01-15

Läsåret 2014/2015

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10225) 2014-09-01 - 2015-01-18

Läsåret 2011/2012

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30228) 2012-01-16 - 2012-06-01

Läsåret 2011/2012

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10258) 2011-08-29 - 2012-01-15

Läsåret 2010/2011

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-30228) 2011-01-17 - 2011-06-03

Läsåret 2010/2011

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291-10235) 2010-08-30 - 2011-01-16

TN0291 Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap, 7,5 Hp

Work Science - Work, Health and Leadership

Kursplan fastställd

2009-11-04

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- definiera viktiga arbetsmiljöfrågor och förklara dess betydelse för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet,
- kunna beskriva och förklara frågeställningar på centrala områden inom arbetsvetenskap,
- analysera problem i arbetslivet och ta fram underlag för att utforma produktiva och hälsosamma arbetsplatser,
- inhämta och tillämpa resultat från nationell och internationell forskning med relevans för ämnesområdet.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och webbaserade kunskapskällor.

Kursen uppdelas i följande ämnesområden:
1. Introduktion till Arbetsvetenskap
2. Psykosocial och organisatorisk miljö: Psykosocial arbetsmiljö (psykisk hälsa, ledarskap och maktdelning, arbetsgrupper, etc.), Produktions- och arbetsorganisation
3. Fysisk miljö: Fysisk belastning (arbetsfysiologi, belastningsergonomi, etc.), Fysikaliska faktorer, Kemiska hälsorisker
4. Information och interaktion i tekniska system: Människa-tekniksystem, Säkerhet och risk
5. Metoder och utvecklingsprocesser
6. Ekonomiska och juridiska villkor: Arbetsskador, Arbetsmiljö och ekonomi, Arbetsmiljölagstiftningen, Standardisering

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd på redovisning av instuderings- och övningsuppgifter via Internet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges som distanskurs via Internet på 25 % fart. Studierna genomförs på hemorten genom inläsning av litteratur, besvarande av instuderingsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter.

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd

Krav för godkänd kurs:

För godkännande på genomgången kurs krävs godkänd redovisning av individuella instuderingsuppgifter för delmomenten; Introduktion till Arbetsvetenskap, Psykosocial och organisatorisk miljö, Fysisk miljö, Ekonomiska och juridiska villkor, Arbetsplatsanalys. De fem delområden för kursen bedöms utifrån följande betygskriterier och ska innefatta alla tre delarna ”Ämneskunskaper”, "Diskussion och reflektion” och ”Formalia”.

För godkänd ska alla tre i rutorna för denna rad vara fullgjorda (se nedan). För överbetyget 4 ska både godkänd och väl godkänd vara fullgjorda. För betyg 5 ska godkänd, väl godkänd samt mycket väl godkänd vara fullgjorda.

Betygskriterier

Ämneskunskaper

(50%)

Diskussion och reflektion

(35%)

Formalia

(15%)

3

- Godkänd

Studenten ska kunna definiera, beskriva och förklara grundläggande arbetsmiljöbegrepp och teorier för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet utifrån kurslitteraturen och angivna källor. Studenten ska resonera sammanhängande och föra ett relevant resonemang som visar på förståelse av teorierna relaterade till ämnet och frågeställningarna. Studenten ska kunna strukturera innehållet i instuderingsuppgiften och referera till källor i text och med referenslista på ett korrekt sätt som visar på vad som är studentens egna tankar och vad som är hämtat från källor.

4

– Väl godkänd

Studenten ska även kunna analysera orsaker och konsekvenser för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet utifrån teorier och egna reflektioner. Studenten ska även ge egna exempel som visar på förståelse och omsättning av kunskapen. Studenten ska även kunna uppvisa en god språkbehandling med en logisk layout i inlämningsuppgiften (dvs. tydlig ”röd tråd”). Uppgiften ska vara inlämnad inom avsedd tid

5

- Mycket väl godkänd

Studenten ska även kunna göra en fördjupad analys av orsaker och konsekvenser för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet samt motivera, kritiskt förhålla sig och argumentera för sin analys utifrån teorier. Studenten ska även visa på god förmåga att, sammanfatta problemområdet, problematisera och analysera frågeställningarna och teorierna utifrån egna exempel

1) Arbete och teknik på människans villkor.
Författare: Redaktörer: Boghard M. m.fl. (2019), Prevent
Kommentar: Boken går exempelvis att köpa via Prevents webb-shop: http://www.prevent.se/ eller tel. 08 402 02 00 . Den finns också som webb-version på engelska, se https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/work-and-technology-on-human-terms-489b9303/ , där ni gratis skapar ett eget konto och får tillgång till bokens olika kapitel på engelska.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0291 Anmälningskod: SLU-30279 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%