Ny sökning
TN0313

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Information från kursledaren

2021-08-03

Välkommen till kursen Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik

Majoriteten av undervisningen i kursen kommer att ske online under HT21. Endast tentan 4 oktober och slutredovisningen av projektarbetet 15 oktober kommer att ske på campus. Vidare information om hur varje moment kommer att genomföras anslås på kursens sida på SLUs lärplattform Canvas. Vissa schemalagda moment genomförs som självstudier.

Observera att schemat anger undervisningsmoment för både TN0285 och TN0313, eftersom många av undervisningsaktiviteterna är gemensamma.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0313-10217 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0313

Läsåret 2022/2023

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10072)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10245)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10108)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10110)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10027)

2017-08-28 - 2017-10-27

Läsåret 2016/2017

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10061)

2016-08-29 - 2016-10-21

Läsåret 2015/2016

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10243)

2015-08-31 - 2015-10-25

Läsåret 2014/2015

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10118)

2014-09-01 - 2014-10-24

Läsåret 2013/2014

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10055)

2013-09-02 - 2013-10-27

Läsåret 2012/2013

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10089)

2012-09-03 - 2012-10-28

Läsåret 2011/2012

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10181)

2011-08-29 - 2011-10-25

Kursplan

TN0313 Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik, 5,0 Hp

Life Cycle Assessment for Environmental Engineering

Ämnen

Miljövetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0302

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp, varav minst 70 hp inom ämnet teknologi/teknik, dock får 15 hp fysik eller kemi inräknas. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 15 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i att kvantifiera användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kursen syfte är också att tillämpa och utveckla systemtänkande, problemformulering, kritisk granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- genomföra en enklare livscykelanalys (LCA) av ett produktionssystem, exempelvis ett livsmedel

- analysera en gjord LCA utifrån väsentliga faktorer som påverkar dess resultat

- beskriva och tillämpa olika metoder för kvantifiering av effekterna av osäkra och varierande indata till livscykelanalyser

- beskriva och granska metoder för miljöpåverkansbedömning i LCA

- redogöra för metodens möjligheter och begränsningar som beslutsstöd inom myndigheter och näringsliv.

Innehåll

I föreläsningar behandlas energianalys, kvalitetsaspekter på energi, datakällor och datasäkerhet, samt livscykelanalysens olika delar:

- definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet

- inventering (LCI)

- bedömning av miljöpåverkan (LCIA)

- resultattolkning, känslighetsanalysKursen innehåller ett projektarbete där studenterna ska genomföra en förenklad LCA vilket inkluderar insamling av data, beräkningar av energi- och miljöpåverkan samt analys av osäkerhet och känslighet. Kursen innehåller även ett seminarium om kritisk granskning av LCA.Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:

- Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, handledning och redovisning av projektarbete (obligatorisk), studiebesök (obligatorisk), examination och utvärdering.

- Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid: projektarbete i grupp.

- Självstudier utanför schemalagd tid: litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten och seminarieuppgift, samt godkänd tentamen och närvaro på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Miljömanagement" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Teknologi
Kurskod: TN0313 Anmälningskod: SLU-10217 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%