Ny sökning
TN0318

Maskinteknik i lantbruket

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för TN0318

Läsåret 2020/2021

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20039) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20048) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20009) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20079) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20104) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20107) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20106) 2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20125) 2012-11-12 - 2013-01-20

TN0318 Maskinteknik i lantbruket, 15,0 Hp

Agricultural Engineering

Kursplan fastställd

2011-10-26

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Förbränningsmotor, transmission och hydraulik 6,00 1002
Tekniska grunder 6,00 1003
Tillämpad teknik 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 50 hp lantbruksvetenskap samt 20 hp teknologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om modern tillverkningsteknik samt fördjupad kunskap om maskinteknik, mekanik, strömningslära, och elteknik tillämpad inom lantbruket.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva modern tillverkningsteknik, vanliga maskinelement och material som används i lantbrukets fältmaskiner.
- utföra beräkningar avseende enklare dimensionering med tillämpning av strömningslära, mekanik och elteknik.
- beskriva funktionen hos vanliga typer av motorer och transmissioner samt visa förmåga att värdera effektiviteten hos dessa vid användning i olika situationer.
- översiktligt kunna beskriva datakommunikation, mät- och positioneringsteknik vid precisionsodling samt kunna tillämpa detta för reglering av redskap.
- visa förmåga att utnyttja kunskapen om biomaterials tekniska egenskaper till enklare tekniska tillämpningar inom jordbruket.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar och inläsning av litteratur som bearbetas genom inlämningsuppgifter. Studenterna får också göra övningar, laborationer och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och redovisningar av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd

För att bli godkänd på kursen krävs:

- Godkända inlämningsuppgifter.

- Godkänt deltagande på obligatoriska moment.

Dessutom finns det betygsatta uppgifter:

- Fyra quizzar som vardera kan ge 0,5 meritpoäng.

- Konstruktionsuppgift med betygen 3 eller 4 (3 eller 4 meritpoäng).

- Transmissionsuppgift med betygen 3 eller 4 (3 eller 4 meritpoäng).

- Fördjupad maskinteknik (inlämningsuppgiften teknisk forskning) med betygen 3, 4 eller 5 (3, 4 eller 5 meritpoäng).

Minsta antalet meritpoäng (för godkänd) är 9,0 och max antalet meritpoäng är 15,0.

Vid 9,0-10,5 meritpoäng blir betyget 3, vid 11,0-12,5 meritpoäng blir betyget 4 och vid 13,0-15,0 meritpoäng blir betyget 5.

1) Formel och tabellsamling i lantbruksteknologi
Författare: Hörndahl, T. och Nimmermark, S. (senaste utgåvan).
Kommentar: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi (ca 80 sidor). Tillhandahålles av kursledningen.
2) Praktisk Elkunskap
Författare: Gustavsson, A. (1996).
Kommentar: Studentlitteratur. Lund (ca 300 sidor).
3) Terrängmaskinen – del 1
Författare: Myhrman, D., Berg, S., Granlund, P. och Karlsson, L. (1993).
Kommentar: Skogforsk. Uppsala (ca 480 sidor). Tillhandahålles elektroniskt av kursledningen.
4) Teknik
Författare: Nyberg, Y. (2011).
Kommentar: Liber förlag. Stockholm (ca 300 sidor).
5) Kompendiesamling – Lantbrukets maskinteknik
Författare: Hörndahl. T. (red.) (2012).
Kommentar: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi (ca 150 sidor). Tillhandahålles av kursledningen.
6) Precisionsskolan
Författare: SLU (2019).
Kommentar: Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. för Mark och Miljö. Skara.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0318 Anmälningskod: SLU-20086 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%