Ny sökning
TN0318

Maskinteknik i lantbruket

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för TN0318

Läsåret 2019/2020

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161), Alnarp 2012-11-12 - 2013-01-20

TN0318 Maskinteknik i lantbruket, 15,0 Hp

Agricultural Engineering

Kursplan fastställd

2011-10-26

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Förbränningsmotor, transmission och hydraulik 6,00 1002
Tekniska grunder 6,00 1003
Tillämpad teknik 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 50 hp lantbruksvetenskap samt 20 hp teknologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om modern tillverkningsteknik samt fördjupad kunskap om maskinteknik, mekanik, strömningslära, och elteknik tillämpad inom lantbruket.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva modern tillverkningsteknik, vanliga maskinelement och material som används i lantbrukets fältmaskiner.
- utföra beräkningar avseende enklare dimensionering med tillämpning av strömningslära, mekanik och elteknik.
- beskriva funktionen hos vanliga typer av motorer och transmissioner samt visa förmåga att värdera effektiviteten hos dessa vid användning i olika situationer.
- översiktligt kunna beskriva datakommunikation, mät- och positioneringsteknik vid precisionsodling samt kunna tillämpa detta för reglering av redskap.
- visa förmåga att utnyttja kunskapen om biomaterials tekniska egenskaper till enklare tekniska tillämpningar inom jordbruket.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar och inläsning av litteratur som bearbetas genom inlämningsuppgifter. Studenterna får också göra övningar, laborationer och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och redovisningar av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd

TN0318 Maskinteknik i Lantbruket, 15hp

Mål:

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om modern tillverkningsteknik samt fördjupad kunskap om maskinteknik, mekanik, strömningslära, och elteknik tillämpad inom lantbruket.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva modern tillverkningsteknik, vanliga maskinelement och material som används i lantbrukets fältmaskiner.utföra beräkningar avseende enklare dimensionering med tillämpning av strömningslära, mekanik och elteknik.
 • beskriva funktionen hos vanliga typer av motorer och transmissioner samt visa förmåga att värdera effektiviteten hos dessa vid användning i olika situationer.
 • översiktligt kunna beskriva datakommunikation, mät och positioneringsteknik vid precisionsodling samt kunna tillämpa detta för reglering av redskap.
 • visa förmåga att utnyttja kunskapen om biomaterials tekniska egenskaper till enklare tekniska tillämpningar inom jordbruket

Obligatoriska moment

 • Laborationer
 • Redovisningar
 • Seminarier

Betyg

För högre betyg än 3 krävs att alla uppgifter är inlämnade i tid samt godkända innan nästa läsperiod börjar.
Betygskriterierna för varje moment framgår av tabell på nästa sida.

Betygsgraderna är följande:

 • Uppgift – Refererat av vetenskaplig artikel, U, 3, 4, 5, Meritpoäng till betyg 3,4 eller 5
 • Konstruktionsuppgift: U, 3, 4. Meritpoäng till betyg 3 eller 4
 • Uppgift – hur fungerar en modern transmission: U, 3, 4. Meritpoäng till betyg 3 eller 4
 • Quizz 5 st: U,3,4. Meritpoäng till betyg 0 eller 0,5/quizz

Kursbetyg 3: Summan av betygen blir 9,0-11,0.

Kursbetyg 4: Summan av betygen blir 11,5-13,0

Kursbetyg 5: Summan av betygen blir 13,5.

Sammanställnig av betygskriterier
Moment Referat av artikel Konstruktionsuppgift Teknik för precisionsodling Tranmisson
Examinerar kurs mål nr 1+3+5 1+2 4 3
Betyg 5 Uppfyller kraven för betyg 4 samt visar på mycket god förståelse vid den muntliga presentationen genom att utvidga frågeställningen och diskutera ytterligare relevanta faktorer eller teorier Betyget ges inte för detta moment Betyget ges inte för detta moment Betyget ges inte för detta moment
Betyg 4 Uppfyller kraven för betyg 3 samt visar på god förståelse vid den muntliga presentationen och genom att kunna svara tillfred-ställande på relevanta frågor. Studenten konstruerar enskilt eller i grupp en maskin där kunskap om tillverkning, material, el eller hydraulik tillämpas. Uppgiften redovisas med sådan kvalitet att någon annan kan bygga maskinen. Betyget ges inte för detta moment Uppfyller kraven för betyg 3 och visar god förståelse genom att utförligt kunna beskriva en växellådstyp
Betyg 3 Studenten sammanfattar en vetenskaplig artikel samt presenterar denna för övriga studenter Studenten beskriver enskilt eller i grupp en befintlig maskin som drivs av både el och hydraulik Studenten gör enskilt en styrfil för gödsling. Studenten förklarar muntligt hur två typer av moderna transmissioner fungerar utifrån de enkla principer som presenteras i kurslitteraturen
Betyg U

Uppgiften Inte genomförd på ett godtagbart sätt

Uppgiften Inte genomförd på ett godtagbart sätt

Uppgiften Inte genomförd på ett godtagbart sätt

Uppgiften Inte genomförd på ett godtagbart sätt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0318 Anmälningskod: SLU-20161 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%