Ny sökning
TN0319

Termokemisk omvandling

Kursen behandlar främst förbränning och uppgradering av bränslen, med ett fokus på biobränslen. Utöver detta ingår även orientering inom områden som CCS och bränsleceller.Kursen inleds med grundläggande förbränningslära, vilken steg för steg fördjupas och blir mer tillämpad i form av studier av teknisk utrustning för förbränning och gasifiering. De fördelar i form av frigjord värme och nackdelar i form av utsläpp som förbränningen orsakar analyseras. Likaså undersöks hur anläggningar för hantering av olika bränslen, t.ex. genom sameldning och vid förbränning av avfall, fungerar. För att knyta kretsloppet studeras även tekniker för minimering av utsläpp, askåterföring samt lagring av koldioxid.Kursen är både teoretisk och praktisk med föreläsningar, laboration och eventuellt studiebesök. För att träna självständighet och samarbete ingår ett grupparbete med teknisk inriktning

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0319

Läsåret 2021/2022

Termokemisk omvandling (TN0319-20107)

2021-10-28 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Termokemisk omvandling (TN0319-20145)

2020-11-01 - 2021-01-19

Läsåret 2019/2020

Termokemisk omvandling (TN0319-20096)

2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Termokemisk omvandling (TN0319-20156)

2018-10-29 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Termokemisk omvandling (TN0319-20109)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Termokemisk omvandling (TN0319-20044)

2016-10-24 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Termokemisk omvandling (TN0319-20121)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Termokemisk omvandling (TN0319-20055)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Termokemisk omvandling (TN0319-20037)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan

TN0319 Termokemisk omvandling, 5,0 Hp

Thermochemical conversion

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0601

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp inom teknologi/teknik och/eller naturvetenskap, inklusive 10 hp kemi och 7 hp termodynamik

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i förbränning, förgasning och pyrolys, samt tekniker för utformning och emissionskontrollering av processerna, varav förbränning av fast bränsle för värme- och elproduktion är huvudteman.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• redogöra för olika tekniker för förbränning, förgasning och bränsleuppgradering

• tillämpa förbränningsekvationer på förbränningstekniska problem

• identifiera tekniska problem i och miljöpåverkan av industriella pannor, och föreslå lämpliga lösningar

• genomföra tekniska kalkyler för material- och värmebalanser av förbränningsprocessen

• ställa upp modeller för termokemiska processer samt modellera dessa i Matlab eller Python för att lösa övergripande problemställningar avseende t.ex. verkningsgrad, materialflöden och utsläpp

• med hjälp av termodynamiska ekvationer beräkna hur förbränningsprocessen och värmetekniska komponenter påverkar ett kraftverks prestanda (t.ex. verkningsgrad)

Innehåll

• Förbränningslära med övergripande förbränningsbegrepp samt förbränning av droppar och partiklar

• Bränsleuppgradering genom förgasning, pyrolys och torrefiering

• Förbränning i industriella pannor; uppbyggnad, funktionssätt och prestanda för vanliga panntyper för olika bränslesortiment och -storlekar.

• Processkemi i panna med betoning på pannprestanda (slaggbildning, förorening, korrosion, och agglomeration) och gasreningstekniker för emissionskontroll (aerosol, spårelement, SO2, NH3 och NOx).

• Sameldning av olika bränslen och energi från avfall

• Introduktion till bränsleceller

• Metoder för att sluta kretsloppKursen innehåller både schemalagda aktiviter och självstudier. De schemalagda aktiviteterna omfattar föreläsningar, studiebesök, övningar och laborationer. Laborationer och studiebesök är obligatoriska moment. Självstudierna omfattar litteraturstudier och övningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga prov och rapporter. För godkänd kurs fordras godkända prov och godkända rapporter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Som underlag för behörighet i termodynamik räknas kurserna 1FA527 Teknisk termodynamik 5 hp och 1FA529 Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar 10 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i energisystem
Ersätter: TN0283

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0319 Anmälningskod: SLU-20046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 30%