Ny sökning
TN0320

Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av avlopp i små (enskilda) anläggningar samt om hur resurserna i avlopp och avloppsslam från små och stora anläggningar kan nyttiggöras på ett säkert sätt. Kursens tyngdpunkt ligger på enkla och naturnära reningsmetoder som markbädd, infiltration, våtmarker och källsortering, samt på användning av växtnäring från avlopp. Såväl svenska som internationella förhållanden behandlas.

Kursvärdering

Kursplan

TN0320 Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling, 5,0 Hp

On-site wastewater systems, nutrient recovery and sewage sludge treatment

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi, markvetenskap eller geovetenskap. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 15 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå.

Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för hantering av avlopp i enskilda anläggningar samt om hur resurserna i avlopp och avloppsslam kan nyttiggöras på ett säkert sätt.

För godkänt betyg ska studenten:

- kunna beskriva olika principer och metoder för småskalig avloppsvattenhantering samt hantering av avloppsslam och vanligen uppsatta mål för sådan hantering, kunna redogöra för de mikrobiologiska och kemiska processerna i dessa hanteringssystem, samt kunna redogöra för systems egenskaper vad gäller hygienisk risk, miljöpåverkan samt möjlighet för resursutnyttjande i form av t.ex. växtnäring, vatten, energi.

- kunna förslå och översiktligt dimensionera småskaliga system för avlopp.

Innehåll

Småskaliga avloppssystemens konstruktion, och egenskaper, samt hur avloppets växtnäring och vatten kan återanvändas i olika system. Kursen tyngdpunkter ligger på system som är viktiga i Sverige men sådan system som är viktiga i låginkomstländer behandlas också.

System som behandlas: naturnära jordbaserade system (markbädd och infiltration) , enkla anaeroba reningssystem, källsorterande avloppssystem, våtmarker och rotzoner. Stor- och småskaliga processer för behandling och hygienisering av avloppsslam, fekalier och urin ingår. Kraven på innehåll, koncentration, patogener, logistik, etc. vid återföring av avloppets växtnäring och/eller vatten till odling behandlas, liksom systemens påverkan på resurser och miljö. Studiebesök till några småskaliga avloppssystem ingår.Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:

- Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, studiebesök (obligatorisk), examination och utvärdering, handledd övningstid(obligatorisk).

- Självstudier utanför schemalagd tid: övningsuppgifter, litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända prov, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Denna kurs överlappar delvis med kursen "Safe nutrient recycling", varför den sammanlagda poängen för den här kursen reduceras om flera av dem ingår i kursunderlaget till examen. Kursen ingår i teminsblocket "Uthålliga vatten- och avloppssystem" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0307

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0320 Anmälningskod: SLU-20047 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%