Ny sökning
TN0327

Teknologi, mark och klimat för odling

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0327-30141 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0327

Läsåret 2020/2021

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30134)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30275)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30125)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30081)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30073)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30263)

2016-01-18 - 2016-03-21

Kursplan

TN0327 Teknologi, mark och klimat för odling, 15,0 Hp

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Energi och klimat 5,0 0202
Marklära och odlingsteknologi 7,0 0203
Obligatorier 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Inga utöver vad som fordras för tillträde till hortonom- eller trädgårdsingenjörsprogrammen.

Mål

Kursens syfte är att ge baskunskaper i teknologi, klimatologi, hydrologi och marklära för hortikulturella odlingsprocesser. Förklaringsmodeller som bygger på mass- och energiflöden för olika processer är centrala begrepp i kursen. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- beskriva och analysera de viktigaste processerna i hortikulturell produktion och dess tekniska system, med hjälp av grundbegrepp från fysik, kemi och mekanik

- mäta, beräkna samt rimlighetsbedöma processer och företeelser inom hortikultur

- översiktligt förklara relevanta hydrologiska och klimatmässiga grundbegrepp

- redogöra för jordarternas och de vanligaste odlingssubstratens och gödselmedlens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar växter

- redogöra för grundläggande mark- och substratbiologiska cykler ur ett hortikulturellt och miljömässigt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar följande avsnitt:

- Mass- och energiflöden samt energibegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv.

- Mark- och substratbegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv.

- Hydrologiska och klimatmässiga grundbegrepp.

- Styrning av växtens tillväxt- och utveckling med hjälp av yttre odlingsfaktorer.

- Odlingssubstratens och gödselmedlens användning i odling.

- Exkursioner och demonstrationer används för att exemplifiera kursens teoretiska moment.Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter samt skriftliga och/eller muntliga tentamina. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter, samt deltagande i exkursioner, övningar, laborationer och redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0304, TN0325

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0327 Anmälningskod: SLU-30141 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%