Ny sökning
TN0329

GIS and Geographic Analysis

Information från kursledaren

Welcome to the all-inclusive course on Geographical Information Systems and Geographic Analysis TN0329.

The aim of the course is to present geographical information system (GIS) as a tool for planning, implementing, and presenting real-world projects of geographic dimensions. Applied on vectorised as well as rasterized information, the course contains elements of cartography, geodesy, positioning techniques, database techniques, international map-base standards, and international law.

The course is principally problem based (CASE-based), with geographic information systems being taught within the context of group-wise performed project studies. The projects will address current issues within adequate disciplines of free choice, and stimulate students to work with all the necessary steps from data collection to geographic analysis and map-based presentation of project reports. The students will also be taught to critically evaluate the possibilities and limitations of computer-based geographic analysis.

In parallel with CASE projects, the education is internationally web-based where geographic information systems are taught via problem-based computer exercises (web courses). The course combines mandatory exercises with the possibility of adding personally profiled web courses. With teacher guidance, the web courses are chosen to cover topics that range from data capture to geographic analysis, and design of traditional as well as web-based maps. Each exercise is examined at the web, where the resulting certificate is internationally valid.

Please visit the TN0329 web-site to examine our supply of web-courses, and to learn how they may be combined at different levels of examination.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0329-20045 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0329

Läsåret 2021/2022

GIS and Geographic Analysis (TN0329-M2045)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20105)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20168)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20022)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20046)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20055)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20088)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20140)

2015-10-31 - 2016-01-17

Kursplan

TN0329 GIS and Geographic Analysis, 15,0 Hp

GIS and Geographic Analysis

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 5,0 0302
Övningar 5,0 0303
Projekt 5,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:Kunskaper och förståelse:

• Behärska grundläggande principer för GIS och spatial analys inom tillämpningsområden som t.ex. miljöanalys, stads- och landskapsplanering, landsbygdsutveckling, landskapsekologi, biologi, och arkeologi.Färdighet och förmåga:

• Tillämpa datorbaserad spatial analys i standardmässig programvara.

• Utveckla och automatisera GIS för användaranpassade behov och tillämpningar.

• Planera och implementera projekt med inriktning mot spatial analys inom någon adekvat tillämpning.

• Presentera praktiskt utförda projekt med inriktning mot geografisk analys inom någon adekvat tillämpning.Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• Kritiskt söka och kvantifiera felkällor i GIS.

• Optimera utveckling, implementering, drift och förvaltning av GIS.

Innehåll

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av tematiska kartor och tar bl.a. upp kartografi, geodesi, spatial analys, spatial modellering, databashantering, internationella kartbas-standarder och internationell GIS-lagstiftning. Som programvara används exempelvis ArcGIS och/eller MapInfo. Dessutom presenteras metoder för automatisering och utveckling av användaranpassade GIS-moduler.

Undervisningen är problembaserad där geografiska informationssystem och geografisk analys lärs ut inom ramen för gruppvist genomförda projektarbeten. Dessa projekt väljs fritt från adekvata ämnesområden så att de inkluderar övningar inom samtliga delmoment från datafångst till geografisk analys och kartbaserad presentation av projektrapporter.Kursen innehåller såväl schemalagda aktiviteter som aktiviteter utanför schemalagd tid. De schemalagda aktiviteterna inkluderar föreläsningar, datorlaborationer, handledd övningstid, redovisning, examination och utvärdering, medan självstudier utöver schemalagd tid inkluderar övningsuppgifter, litteraturstudier och projektarbete i grupp. Obligatoriska moment (såsom datorlaborationer och projektredovisning) framgår av schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning och opposition av projektarbeten. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkänd redovisning/opposition av grupparbeten.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TE0006

Betygskriterier

Examination criteria and deadlines - TN0329 2021
Criteria definitions

Criteria Project

The Criteria for the Project work has only one grade level: 3 (Passed). Note that the Project work requires attendance and participation within the course time frame. Failing in fulfilling the Project criteria cannot be compensated for until the next course starts.

Grade

Criteria

3 (Passed)

- Grade level 3 achieved in Criteria Exercises latest Fri November 26 2021.

- Attendance in project initiation classes

- Project curriculum handed in latest Wed December 3 2021, and approved.

- Oral on screen presentation (PowerPoint or similar) prepared and presented in scheduled class for project presentations and opposition (attendance required)

- Oral opposition on another group's project work (oral and written) prepared and presented in scheduled class for project presentations and opposition (attendance required)

- Final written project report handed in latest Sun January 23 2022, and approved.

- Active participation in the project work together within the assigned project group in planning, meetings, work, presentation (written and oral) and opposition

Criteria Theory

The Theory Criteria is examined with the written exam.

Grade

Written exam score

5

At least 88 % of total score (44 out of 50)

4

At least 66 % of total score (33 out of 50)

3

At least 44 % of total score (22 out of 50)

Criteria Exercises

The grade in the Exercises Criteria depends on approved course exercises. List of categorised exercises and information on how to execute and pass exercises are available in the course CANVAS room. The exercises must be executed individually. The Exercises grade 5 and 5+ can make a difference for the final course grade (see below). In the Exercises module in LADOK, the grade 5 and 5+ both translates to grade 5.

Grade

Criteria

5+

All exercises in category A, B, C and D together with 7 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

5

All exercises in category A, B and C together with 6 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

4

All exercises in category A and B together with 4 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

3

All exercises in category A together with 2 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Fri November 26 2021

Final course grade

The final course grade (3: Pass; 4: pass with credit; 5: pass with distinction) is decided from the grade within each of the three criteria defined above. Criteria Project grade level 3 (Passed) is required to pass the course (minimum final course grade 3). The final course grade is then decided from the combination of the grade within Criteria Theory and Criteria Exercises as defined below.

Final course grade from criteria grade combinations

Criteria Exercises grade

5+

5

4

3

Criteria Project grade

Criteria Theory grade

Final course grade

3 (Passed)

5

5

5

4

4

3 (Passed)

4

5

4

4

3

3 (Passed)

3

4

4

3

3

Litteraturlista

 1. An Introduction to Geographical Information Systems Författare: Heywood, Ian ISBN: 9780273722595 [An Introduction to Geographical Information Systems ] (https://www.bokus.com/bok/9780273722595/an-introduction-to-geographical-information-systems/) Kommentar: Main lecture textbook. 689 SEK at Bokus.com.
 2. Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar Författare: Lars Harrie (editor) ISBN: 9789144088778 [Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar] (https://www.bokus.com/bok/9789144088778/geografisk-informationsbehandling-teori-metoder-och-tillampningar/) Kommentar: Alternative main lecture textbook in Swedish. 472 SEK at Bokus.se
 3. Getting to know ArcGIS Författare: Law M., Collins A. ISBN: 9781589483828 [Getting to know ArcGIS] (https://www.bokus.com/bok/9781589483828/getting-to-know-arcgis/) Kommentar: Optional training litterature. 629 SEK at Bokus.com.
 4. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships Författare: Mitchell A. ISBN: 9781879102064 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships] (https://www.bokus.com/bok/9781589485792/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-1/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 469 SEK at BOKUS.
 5. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics Författare: Andy Mitchell ISBN: 9781589481169 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics] (https://www.bokus.com/bok/9781589481169/esri-guide-to-gis-analysis-v-2-/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 393 SEK at Bokus.com.
 6. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction Författare: Andy Mitchell ISBN: 9781589483057 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction] (https://www.bokus.com/bok/9781589483057/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-3/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 659 SEK at Bokus.com.
 7. Cartography - Visualization of Spatial Data Författare: Kraak M-J, Ormeling F ISBN: 9780273722793 [Cartography - Visualization of Spatial Data] (https://www.bokus.com/b/9780273722793.html?pt=search_result&search_term=Kraak) Kommentar: Optional inspiration for the finalisation of project presentation. 929 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0329 Anmälningskod: SLU-20045 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%