Ny sökning
TN0330

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö

Föreläsningar och korta fallstudieövningar ger inledningsvis kunskap om och färdigheter i kalkylering, planering och drift av markbyggnads- och skötselprojekt med datorstöd. Här behandlas också kvalitets- och miljöledning samt grundläggande entreprenadjuridik. I en större fallstudie övas dessa färdigheter vidare, jämte färdigheter i gestaltning och projektering. I fallstudien utformas en utemiljö, vilken sedermera projekteras i CAD. I detta arbete ska funktionella, estetiska och ekonomiska aspekter vägas in. I arbetet ska även tidigare vunnen kunskap om naturliga biotoper och deras markförhållanden omsättas och bearbetas genom att växtbäddar för urbana förhållanden projekteras. Fallstudiearbetet kommuniceras med en fingerad beställare

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0330

Läsåret 2021/2022

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40138)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40032)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40055)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40008)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40080)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40115)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

TN0330 Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö, 15,0 Hp

Applied course in projecting, build and maintenance of outdoor environment

Ämnen

Företagsekonomi Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fas förslag 6,0 0202
Fas bygghandlingar och byggförberedelser samt fas skötsel 7,5 0203
Fas gräv 1,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp teknologi

Mål

Kursen syftar till att fördjupa färdigheten att projektera, bygga och förvalta utemiljöer. I kursen övas i olika fallstudier de olika moment som normalt ingår i en projekterings-, bygg- och förvaltningsprocess, såsom utformning, dialog med beställare, kalkylering, framtagande av projekteringshandlingar, upphandling, kvalitets- och miljöledning samt planering av markbyggnadsarbeten och skötsel.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- självständigt i CAD-miljö genomföra en gestaltnings- och projekteringsuppgift.

- utforma växtbäddar för ett markbyggnadsprojekt med naturliga ståndorter som utgångspunkt.

- beräkna kostnader för markbyggnadsprojekt och skötselarbete med datorstöd.

- upprätta tidsplanering för markbyggnadsprojekt och skötselarbeten med datorstöd.

- tillämpa grundläggande entreprenadjuridik kopplad till landskapsingenjörens yrkesroll.

- redogöra för grunderna inom kvalitets- och miljöledning.

- kommunicera med ett markbyggnadsprojekts olika parter, inklusive muntligt presentera resultatet av ett gestaltnings- och projekteringsarbete

Innehåll

Föreläsningar och korta fallstudieövningar ger inledningsvis kunskap om och färdigheter i kalkylering, planering och drift av markbyggnads- och skötselprojekt med datorstöd. Här behandlas också kvalitets- och miljöledning samt grundläggande entreprenadjuridik. I en större fallstudie övas dessa färdigheter vidare, jämte färdigheter i gestaltning och projektering. I fallstudien utformas en utemiljö, vilken sedermera projekteras i CAD. I detta arbete ska funktionella, estetiska och ekonomiska aspekter vägas in. I arbetet ska även tidigare vunnen kunskap om naturliga biotoper och deras markförhållanden omsättas och bearbetas genom att växtbäddar för urbana förhållanden projekteras. Fallstudiearbetet kommuniceras med en fingerad beställare

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av redovisningar av grupparbeten samt individuella uppgifter. För godkänd kurs krävs godkända redovisningar av grupparbeten och individuella uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk i landskapsingenjörsprogrammet för antagna fr.o.m. 1 juli 2015. Den baseras på delar av de tidigare kurserna FÖ0407 Markbyggnads- och skötselekonomi samt TN0243 Projekterings- och ståndortskunskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Teknologi
Kurskod: TN0330 Anmälningskod: SLU-40015 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%