Ny sökning
TN0332

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0332-30165 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0332

Läsåret 2020/2021

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30267)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30067)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30268)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30015)

2018-01-15 - 2018-03-20

Kursplan

TN0332 Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 Hp

Technology and work environment in crop production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0202
Obligatoriska uppgifter 2,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Betygskriterier

TN0312 Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 hp

Mål:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om, och självständigt kunna analysera samt bedöma metoder och aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar. Studenten förväntas även ha kännedom om växtproduktionens arbetsmiljöfrågor och hur risker för skador och ohälsa kan minimeras.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva och bedöma olika metoder och principer för etablering, skötsel, skörd och lagring av produkter såsom spannmål, raps och grovfoder med hänsyn tagen till aktuella produktionsförutsättningar och långsiktig hållbarhet,
 2. redogöra för och bedöma maskinsystem genom att sammanställa teknisk och biologisk kunskap till en ekonomisk kalkyl,
 3. utföra en enklare planering/dimensionering av maskinsystem, bevattnings- och torkanläggning,
 4. beskriva och förklara växtproduktionens arbetsmiljöfrågor, speciellt avseende risker för skador och ohälsa samt hur dessa kan förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete


Betyg

Betygsgraderna är följande:

 • Tentamen: U, 3,4, 5;
 • Betyg 3 ger 3 meritpoäng till slutbetyget
 • Betyg 4 ger 4 meritpoäng till slutbetyget
 • Betyg 5 ger 5 meritpoäng till slutbetyget
 • Används rätt ringtryck. U, 3, 4, Betyg 4 ger 0,5 meritpoäng för den som löser typfall 4.
 • Uppgift Gården Maskiner: U, 3, 4 Betyg 4 ger 1 meritpoäng till slutbetyget
 • Kort-föredrag om maskiner - ger 0,5 meritpoäng för varje föredrag. Max 2 per person.

Slutbetyg beräknas så här:

 • 3,0 – 3,5 meritpoäng - Kursbetyg 3
 • 4,0 – 5,0 meritpoäng - Kursbetyg 4
 • 5,5 < meritpoäng - Kursbetyg 5

Betygen avser ordinarie tentamen och omtentamen.
Blir man godkänd efter dessa tentamina så är betyget alltid 3.

Moment

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Examinerar kurs mål nr

1+3+4

1+2

1+2

Betyg 5

Uppfyller kraven för betyg 4 samt har >80% av maxpoäng på hela tentamen

Betyg 4

Uppfyller kraven för betyg 3 samt har >70% av maxpoäng på hela tentamen

Studenten gör en individuell analys av en maskininvestering där minst tre viktiga faktorer tas upp och prissätts. Studenten visar god förståelse för bakgrundsfakta samt hur dessa behandlas i kalkylen..

Studenten håller minst ett kort föredrag och berättar om ett maskinsystem eller gör en mer komplicerad uppskattning av axellast.

Betyg 3

>60% av maxpoäng på hela tentamen. Studenten ska även ha deltagit i obligatoriska moment samt godtagbart gjort inlämningsuppgifter och labrapporter.

Studenten visar kunskaper om hur maskinkostnaderna kan beräknas för ett lantbruksföretag, samt lämnar relevanta synpunkter på driften

Ej gjort någon extra uppgift

Uppfyller kraven för godkänd tentamen,

Betyg U

<60% på hela tentamen eller inte deltagit i obligatoriska moment alternativt ej godtagbart utfört inlämningsuppgifter eller labrapporter

Ej inlämnat in

Litteraturlista

 1. Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd Författare: Neuman, L och Sörkvist, L. 2020. L&L Förlag. Ulricehamn. ISBN: ISBN 978-91-519-6329-7 1) Formel-tabellsamling i teknologi, kemi och statistik Författare: Hörndahl. T. och Nimmermark , S. (red.) (2015 eller senare). 3:e uppl. Institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Alnarp (67 s). 1) Beräkning av maskinkostnader baserat på dragkraftsbehov vid jordbearbetning Författare: Eriksson, D. 2005. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen nr 48(b). Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala. [Beräkning av maskinkostnader baserat på dragkraftsbehov vid jordbearbetning] (https://pub.epsilon.slu.se/5355/1/eriksson_d_101028.pdf)1) Reducerad bearbetning Författare: Gustafsson, H. och Johansson, C. 2008. Jordbruksinformation 28. Jönköping: Statens Jordbruksverk. (64 s.). [Reducerad bearbetning] (https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo08_28.pdf)1) Jordbruk och skogsbruk Författare: Arbetsmiljöverket. 2021. Arbetsmiljöverket, Stockholm. [Jordbruk och skogsbruk] (https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/jordbruk-och-skogsbruk/)1) Växtproduktionens teknik Författare: Hörndahl, T. (red.) 2022. Alnarp: Kompendiesamling. SLU, Inst för biosystem och teknologi (ca 150 s.). Kommentar: Kompendium som tillhandahålles av kursledningen (via Canvas).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0332 Anmälningskod: SLU-30165 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%