Ny sökning
TN0337

Utformning av grönblå infrastruktur

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om grönblå infrastruktur såsom regnbäddar, dränerande överbyggnader, våtmarker och dammar. Med naturen som förebild kan dessa element minskar föroreningar som annars hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Förutom det kan grönblå infrastruktur minska oönskade översvämningar och bidrar med mer livskraftig grönska och flera biotoper för att gynna den biologiska mångfalden.

Kunskaper om hur man kan skapa en mer naturlik hydrologi med grönblå infrastruktur blir allt mer viktig för samhället och efterfrågad på arbetsmarknaden med tanke på de klimatförändringar som världen står inför. Efter avslutad kurs kommer du att vara välutrustad för att kunna föreslå, motivera, utforma och dimensionera grönblå konstruktioner och system.

Kursvärderingen är avslutad

TN0337-30099 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0337

Läsåret 2019/2020

Utformning av grönblå infrastruktur (TN0337-30093) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Utformning av grönblå infrastruktur (TN0337-30020) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Utformning av grönblå infrastruktur (TN0337-20147) 2017-10-31 - 2018-01-14

TN0337 Utformning av grönblå infrastruktur, 15,0 Hp

Green stormwater infrastructure design

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tenta - Begrepp/samband inom grönblå infrastruktur 5,00 1002
Tenta – Att räkna på vatten 4,00 1003
Projektarbete – Dagvattenhantering 4,00 1004
Projektarbete – Våtmarker 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp, varav
45 hp teknologi och 15 hp landskapsarkitektur, 15 hp naturgeografi eller 15 hp biologi
alternativt
60 hp landskapsarkitektur eller 60 hp biologi

Mål

Kursens syfte är att ge studenten en övergripande helhetsbild av grönblå infrastruktur och fördjupande kunskaper om dimensionering, anläggning, management och skötsel av grönblå infrastruktur i det urbana landskapet. Framför allt ligger fokus på lokalt nyttjande av dagvatten i grönblå infrastruktur som regnbäddar, dränerande överbyggnader, våtmarker och dammar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande hydrologi och hydraulik
- redogöra allmänt för historik, arkitektur, lagstiftning samt miljöaspekter och rening i samband med dagvattenhantering
- visa insikt i hållbar dagvattenhantering avseende planering, organisation och management
- föreslå, motivera, utforma och dimensionera recilienta grönblå konstruktioner och system
- föra ett resonemang om specifika krav och förhållanden avseende vegetation och skötsel av grönblå infrastruktur

Innehåll

Kursen innehåller moment om grundläggande hydrologi och hydraulik samt utformning, dimensionering, rening, management och vegetationsförutsättningar i grönblå infrastruktur samt introduktion till miljöproblem och lagstiftning. Studenten förvärvar kunskap genom föreläsningar, seminarium, övningar, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Kursen innehåller obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända tentamina
- Deltagande i obligatoriska moment
- Godkänt projektarbete
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Hållbar dag- och dränvattenhantering P105
Författare: Svenskt Vatten
ISBN: ISSN 1651-4947
Kommentar: Skriften köpas direkt på Svenskt Vattens hemsida.
2) Digital kurspärm
Kommentar: Kurspärmen kommer att enbart vara tillgängligt digitalt i år. Den kommer att finnas på Canvas för nedladdning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0337 Anmälningskod: SLU-30099 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%