Ny sökning
TN0338

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0338

Läsåret 2021/2022

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20170)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20170)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20123)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20163)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20150)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

TN0338 Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar, 7,5 Hp

Climatization and technical installations in animal facilities

Ämnen

Teknologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• 120 hp, varav

• 90 hp inom något av ämnena teknologi, biologi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, hippologi eller lantbruksvetenskap

• svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper för att analysera klimat och installationer i djurstallar samt föreslå förbättringsåtgärder. Kursen kombinerar djurvälfärds-, miljö- och energiperspektiv. Dessutom ger kursen kunskaper om mätinstrument, mätmetoder i fält samt analys av mätdata.

Studenten ska efter avklarad kurs kunna;

• förklara funktionen hos vanliga klimatiseringsanordningar och installationer i djurstallar,

• analysera funktionen av klimatiseringsanordningar och installationer i ett hållbarhetsperspektiv avseende energiförbrukning och miljön i och utanför stallet samt föreslå förbättringar,

• välja mätinstrument och mätmetoder samt bearbeta mätdata för att analysera stallmiljön,

• dimensionera vanliga klimatiseringsanordningar och installationer i djurstallar,

• redogöra för funktionen hos vanliga reglerutrustningar för klimatiseringsanordningar och installationer,

• identifiera säkerhets-, arbetsmiljö- samt brandskyddsrisker i samband med förbättringsåtgärder av klimatiseringsanordningar och installationer.

Innehåll

Kursen nyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning. Kursen har tre obligatoriska träffar vid SLU i Alnarp. Enstaka träff kan alternativt komma att förläggas på annan ort i Sverige. De obligatoriska träffarna inbegriper föreläsningar, seminarier, grupparbeten och mätmetodsövningar. Därutöver förekommer föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter via Internet. Som syntes i kursen ingår även ett större projektarbete där ett djurstalls klimatiseringsanordningar och installationer undersöks, analyseras och redovisas. Genomförande kommer att ske i samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras till kursledningen. Aktuell lärplattform på SLU kommer att användas. En förutsättning för att kunna följa kursen är tillgång till dator, internetuppkoppling samt MS officepaketet eller motsvarande. Litteratur på engelska kan förekomma.

I kursen behandlas;

• Klimatiseringsanordningar (ventilation och värme) och installationer (belysning, gödselhantering, vatten och avlopp) i stallar för lantbruksdjur och hästar,

• Dimensionering, mätmetoder samt funktionsanalys av klimatiseringsanordningar och installationer,

• Övningar i att välja och handha olika mätinstrument samt inhämta mätdata för att kunna föreslå förbättringsåtgärder,

• Analys av förbättringsåtgärder i ett sammanhang avseende miljön i och utanför stallet samt energianvändning,

• Analys av säkerhets-, arbetsmiljö- samt brandskyddsrisker i samband med förbättringsåtgärder av klimatiseringsanordningar och installationer,

• Nya tekniker och forskning för att förbättra miljön i och utanför stallet,

• I kursen diskuteras vetenskaplig metodik inom området.Obligatoriska moment är närvaro vid de tre träffarna, skriftliga inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete samt närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska momenten.Litteratur på engelska kan förekomma.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader, såsom reskostnader, i samband med projektarbete och studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Bengtsson, l. 2009. U-värdesberäkning. Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Bengtsson. L., (odaterad) Mätutrustning, Powerpoint för undervisning. Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Bengtsson, L 2011. Vatten till djur och Vatteninstallationer.Undervisningskompendium. Uppsala. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. - Canvas

Elsäkerhetsverkat (2013) Jordfelsbrytare. [Brochyr]. Kristinehamn. Elsäkerhetserket. Canvas

Elsäkerhetsverkat (2012) Elsäkerhetspocket. [Brochyr]. Kristinehamn. Elsäkerhetserket. Canvas

Gustavsson, K 2017. Utgödslingssystem. Undervisningskompendium. Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Gustavsson. R. 2003. Praktisk Ellära. NORBO KraftTeknik AB.- Canvas

Hörndahl, T. 2009. Strömningslära, Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Hörndahl, T., 2015 Värmebalans. Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Hörndahl, T., och Nimmermark, S. (Senaste upplagan). Formel och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet.- Kan köpas på servicecenter Campus Alnarp

Hörndahl, T., von Wachenfelt, E. och von Wachenfelt, H. 2013. Belysning i stallbyggnader - Energieffektiv belysning och god djurvälfärd. Rapport 2013:8. Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp - Canvas

Jeppsson, K-H. 2016. Naturlig ventilation, Undervisningskompendium, Alnapr. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Jeppsson K-H. 2017. Svavelväte i djurstaller. Ladda ner Svavelväte i djurstaller. Undervisningskompendium, Alnarp, Inst för Biosystem och Teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jeppsson K-H., Gustafsson G., 2009. Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. LTJ-fakulten. Rapport 2009:12. Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Jordbruksverket, 1999. Vatten till husdjur. Jordbruksinformation 13-1999. Jordbruksverket. Jönköping. Canvas

Lantbrukets brandskyddskommitte, 2011. Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. LBK-Pärmen. Kap 5 Elhandbok - Canvas

Livsmedelsverket, 2014, Att anlägga egenbrunn för bra dricksvatten. Livsmedelsverkets . Uppsala.

Myhrman, D. Berg, S., Granlund, P. och Karlsson, L. 1993. Terrängmaskinen. kapitel: Hydraulik, Skogforsk, Uppsala - Canvas

Nimmermark S., 1995, Golvvärmens förutsättningar och utformning i svinstallar. Specialmeddelande 219. Lund. Inst för Jordbrukets biosystem och teknologi. Sveriges Lantbruksuniversitet. - Canvas

Nimmermark, S. Jeppsson, K-H: von Wachenfelt, H. och Gustafsson, G. 2011 Begränsning av miljöpåverkan från Animalieproduktionen - yttre miljö, arbetsmiljö och djurmiljö i anslutning till djurstallar och utomhusytor. . Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp Elektroniskt

Olsson O., Johansson P. och Ascárd K., 1993, Stallar för svinproduktion. Kapitlel 29 (Vatteninstallationer) och kapitel 30 (Avloppsinstallation) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Lund. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas.

Jansson, A. 2011. Organiskt damm i lantbruk. Rapport 2011:4. Arbetsmiljöverket,

Plåt- och ventilationsföretagen. (u.å.) Takavvattning. http://www.teknikhandboken.se/handboken/takets-utformning-och-planlosning/takavvattning/. [2020-10-22]

Sällvik K. och Ehrlemark, A. 2010. Klimatisering och ventilation i djurstallar Undervisningkompendium, Alnarp. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet.

Sällvik K. och Ehrlemark, A. 2014. Ventilationshandbok. - Canvas

Sällvik, K. 2005. Husdjurens värmebalans och termiska närmiljö. Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas.

Referenslitteratur

Andersson P., 1994, Vind- och snösimulering kring byggnader genom modellstudier i strömmande vatten. Rapport 189. Inst f lantbruksteknik. SLU. Uppsala.

Boverket. 1992. Funktionskontroll av ventilationssystem. Boverkets allmänna råd 1992:3. Karskrona.

ECE/EB.AIR/120. 2014. Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. ECE, Economic and Social Council, United Nations. Sid 27-35 Elektroniskt

Ehrlemark A., 1995, Dimensionering av naturlig ventilation. SLU, Rapport 197. Inst f lantbruksteknik.. SLU Uppsala

Ehrlemark A., 1997, Handledning för dimensionering av tilluftstak och dukventilation, Svenska Djurhälsovården. Kompendium från seminarium vid Jordbruksverket, Jönköping 17 jan. 1997.

Ellen,H.H., Bottcher, R.W., von Wachenfelt, E., Takai, H. 2000. Dust Levels and Control Methods in Poultry Houses. Journal of Agricultural Safety and Health 6(4): 275-282

Hamrin G., 1996. Byggteknik. Del A Husbyggnad; Del B Byggnadsfysik.

Hörndahl, T. och Neuman. L 2012), Energiförbrukning i jordbrukets byggnader. rapport 2012:19 . Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Nimmermark, S., Lund, V., Gustafsson, G., Eduard, W. 2009. Ammonia, dust and bacteria in welfare-oriented systems for laying hens. Ann Agric Environ Med 2009, 16, 103–113

Pedersen, S. och Sällvik, K. 2002 Climatization of animal houses, Heat and moisture production at animal and house levels. Commission Internationale du Génie Rural (CIGR). 4th report of working group.. Horsens.

Pedersen, S., Nonnenmann, M., Rautianen, R., Demmers, T.G.M, Banhazi, T. 2000. Dust in Pig Buildings. Journal of Agricultural Safety and Health 6(4): 261-274

Starby L, , 2014, En bok om Belysning. Ljuskultur., Stockholm.

Svensk Standard, 2014. Lantbruksbyggnader- ventilations- och värmebehov i djurstallar. SS 951050, utgåva 3.Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), Stockholm

VVS företagen, (senaste upplagan) VVS Företagens teknikhandbok. Stockholm

Warfvinge C och Dahlbom M. 2010. Projektering av VVS installationer

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0338 Anmälningskod: SLU-20140 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%