Ny sökning
TN0338

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar

Andra kursvärderingar för TN0338

TN0338 Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar, 7,5 Hp

Climatization and technical installations in animal facilities

Kursplan fastställd

2017-01-26

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• 120 hp, varav
• 90 hp inom något av ämnena teknologi, biologi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, hippologi eller lantbruksvetenskap
• svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper för att analysera klimat och installationer i djurstallar samt föreslå förbättringsåtgärder. Kursen kombinerar djurvälfärds-, miljö- och energiperspektiv. Dessutom ger kursen kunskaper om mätinstrument, mätmetoder i fält samt analys av mätdata.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna;
• förklara funktionen hos vanliga klimatiseringsanordningar och installationer i djurstallar,
• analysera funktionen av klimatiseringsanordningar och installationer i ett hållbarhetsperspektiv avseende energiförbrukning och miljön i och utanför stallet samt föreslå förbättringar,
• välja mätinstrument och mätmetoder samt bearbeta mätdata för att analysera stallmiljön,
• dimensionera vanliga klimatiseringsanordningar och installationer i djurstallar,
• redogöra för funktionen hos vanliga reglerutrustningar för klimatiseringsanordningar och installationer,
• identifiera säkerhets-, arbetsmiljö- samt brandskyddsrisker i samband med förbättringsåtgärder av klimatiseringsanordningar och installationer.

Innehåll

Kursen nyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning. Kursen har tre obligatoriska träffar vid SLU i Alnarp. Enstaka träff kan alternativt komma att förläggas på annan ort i Sverige. De obligatoriska träffarna inbegriper föreläsningar, seminarier, grupparbeten och mätmetodsövningar. Därutöver förekommer föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter via Internet. Som syntes i kursen ingår även ett större projektarbete där ett djurstalls klimatiseringsanordningar och installationer undersöks, analyseras och redovisas. Genomförande kommer att ske i samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras till kursledningen. Aktuell lärplattform på SLU kommer att användas. En förutsättning för att kunna följa kursen är tillgång till dator, internetuppkoppling samt MS officepaketet eller motsvarande. Litteratur på engelska kan förekomma.
I kursen behandlas;
• Klimatiseringsanordningar (ventilation och värme) och installationer (belysning, gödselhantering, vatten och avlopp) i stallar för lantbruksdjur och hästar,
• Dimensionering, mätmetoder samt funktionsanalys av klimatiseringsanordningar och installationer,
• Övningar i att välja och handha olika mätinstrument samt inhämta mätdata för att kunna föreslå förbättringsåtgärder,
• Analys av förbättringsåtgärder i ett sammanhang avseende miljön i och utanför stallet samt energianvändning,
• Analys av säkerhets-, arbetsmiljö- samt brandskyddsrisker i samband med förbättringsåtgärder av klimatiseringsanordningar och installationer,
• Nya tekniker och forskning för att förbättra miljön i och utanför stallet,
• I kursen diskuteras vetenskaplig metodik inom området.

Obligatoriska moment är närvaro vid de tre träffarna, skriftliga inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete samt närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska momenten.

Litteratur på engelska kan förekomma.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader, såsom reskostnader, i samband med projektarbete och studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0338 Anmälningskod: SLU-20140 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%