Ny sökning
TN0338

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar

Kursen nyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning. Kursen har två obligatoriska träffar vid SLU i Alnarp. De obligatoriska träffarna inbegriper föreläsningar, seminarier, grupparbeten och mätmetodsövningar. Därutöver förekommer föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter via Internet. I kursen ingår även ett större projektarbete där ett djurstalls klimatiseringsanordningar och installationer undersöks, analyseras och redovisas. Kursen ges på kvartsfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras till kursledningen. Aktuell lärplattform på SLU kommer att användas. En förutsättning för att kunna följa kursen är tillgång till dator, internetuppkoppling samt MS officepaketet eller motsvarande. Litteratur på engelska kan förekomma.


I kursen behandlas;


• Klimatiseringsanordningar (ventilation och värme) och installationer (belysning, gödselhantering, vatten och avlopp) i stallar för lantbruksdjur,


• Dimensionering, mätmetoder samt funktionsanalys av klimatiseringsanordningar och installationer,


• Övningar i att välja och handha olika mätinstrument samt inhämta mätdata för att kunna föreslå förbättringsåtgärder,


• Analys av förbättringsåtgärder i ett sammanhang avseende miljön i och utanför stallet samt energianvändning,


• Analys av säkerhets-, arbetsmiljö- samt brandskyddsrisker i samband med förbättringsåtgärder av klimatiseringsanordningar och installationer,


• Nya tekniker och forskning för att förbättra miljön i och utanför stallet, • I kursen diskuteras vetenskaplig metodik inom området.


Obligatoriska moment är närvaro vid de två träffarna, skriftliga inlämningsuppgifter och projektarbete.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0338

Läsåret 2022/2023

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20140)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20170)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20123)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20163)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338-20150)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Bengtsson, l. 2009. U-värdesberäkning. Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Bengtsson. L., (odaterad) Mätutrustning, Powerpoint för undervisning. Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Bengtsson, L 2011. Vatten till djur och Vatteninstallationer.Undervisningskompendium. Uppsala. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. - Canvas

Elsäkerhetsverkat (2013) Jordfelsbrytare. [Brochyr]. Kristinehamn. Elsäkerhetserket. Canvas

Elsäkerhetsverkat (2012) Elsäkerhetspocket. [Brochyr]. Kristinehamn. Elsäkerhetserket. Canvas

Gustavsson, K 2017. Utgödslingssystem. Undervisningskompendium. Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Gustavsson. R. 2003. Praktisk Ellära. NORBO KraftTeknik AB.- Canvas

Hörndahl, T. 2009. Strömningslära, Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Hörndahl, T., 2015 Värmebalans. Undervisningskompendium, Alnarp. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Hörndahl, T., och Nimmermark, S. (Senaste upplagan). Formel och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet.- Kan köpas på servicecenter Campus Alnarp

Hörndahl, T., von Wachenfelt, E. och von Wachenfelt, H. 2013. Belysning i stallbyggnader - Energieffektiv belysning och god djurvälfärd. Rapport 2013:8. Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp - Canvas

Jeppsson, K-H. 2016. Naturlig ventilation, Undervisningskompendium, Alnapr. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Jeppsson K-H. 2017. Svavelväte i djurstaller. Ladda ner Svavelväte i djurstaller. Undervisningskompendium, Alnarp, Inst för Biosystem och Teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jeppsson K-H., Gustafsson G., 2009. Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. LTJ-fakulten. Rapport 2009:12. Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Jordbruksverket, 1999. Vatten till husdjur. Jordbruksinformation 13-1999. Jordbruksverket. Jönköping. Canvas

Lantbrukets brandskyddskommitte, 2011. Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. LBK-Pärmen. Kap 5 Elhandbok - Canvas

Livsmedelsverket, 2014, Att anlägga egenbrunn för bra dricksvatten. Livsmedelsverkets . Uppsala.

Myhrman, D. Berg, S., Granlund, P. och Karlsson, L. 1993. Terrängmaskinen. kapitel: Hydraulik, Skogforsk, Uppsala - Canvas

Nimmermark S., 1995, Golvvärmens förutsättningar och utformning i svinstallar. Specialmeddelande 219. Lund. Inst för Jordbrukets biosystem och teknologi. Sveriges Lantbruksuniversitet. - Canvas

Nimmermark, S. Jeppsson, K-H: von Wachenfelt, H. och Gustafsson, G. 2011 Begränsning av miljöpåverkan från Animalieproduktionen - yttre miljö, arbetsmiljö och djurmiljö i anslutning till djurstallar och utomhusytor. . Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap. Sveriges Lantbruksuniversitet. Alnarp Elektroniskt

Olsson O., Johansson P. och Ascárd K., 1993, Stallar för svinproduktion. Kapitlel 29 (Vatteninstallationer) och kapitel 30 (Avloppsinstallation) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Lund. Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas.

Jansson, A. 2011. Organiskt damm i lantbruk. Rapport 2011:4. Arbetsmiljöverket,

Plåt- och ventilationsföretagen. (u.å.) Takavvattning. http://www.teknikhandboken.se/handboken/takets-utformning-och-planlosning/takavvattning/. [2020-10-22]

Sällvik K. och Ehrlemark, A. 2010. Klimatisering och ventilation i djurstallar Undervisningkompendium, Alnarp. inst för Biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet.

Sällvik K. och Ehrlemark, A. 2014. Ventilationshandbok. - Canvas

Sällvik, K. 2005. Husdjurens värmebalans och termiska närmiljö. Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas.

Referenslitteratur

Andersson P., 1994, Vind- och snösimulering kring byggnader genom modellstudier i strömmande vatten. Rapport 189. Inst f lantbruksteknik. SLU. Uppsala.

Boverket. 1992. Funktionskontroll av ventilationssystem. Boverkets allmänna råd 1992:3. Karskrona.

ECE/EB.AIR/120. 2014. Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. ECE, Economic and Social Council, United Nations. Sid 27-35 Elektroniskt

Ehrlemark A., 1995, Dimensionering av naturlig ventilation. SLU, Rapport 197. Inst f lantbruksteknik.. SLU Uppsala

Ehrlemark A., 1997, Handledning för dimensionering av tilluftstak och dukventilation, Svenska Djurhälsovården. Kompendium från seminarium vid Jordbruksverket, Jönköping 17 jan. 1997.

Ellen,H.H., Bottcher, R.W., von Wachenfelt, E., Takai, H. 2000. Dust Levels and Control Methods in Poultry Houses. Journal of Agricultural Safety and Health 6(4): 275-282

Hamrin G., 1996. Byggteknik. Del A Husbyggnad; Del B Byggnadsfysik.

Hörndahl, T. och Neuman. L 2012), Energiförbrukning i jordbrukets byggnader. rapport 2012:19 . Alnarp Inst för Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. - Canvas

Nimmermark, S., Lund, V., Gustafsson, G., Eduard, W. 2009. Ammonia, dust and bacteria in welfare-oriented systems for laying hens. Ann Agric Environ Med 2009, 16, 103–113

Pedersen, S. och Sällvik, K. 2002 Climatization of animal houses, Heat and moisture production at animal and house levels. Commission Internationale du Génie Rural (CIGR). 4th report of working group.. Horsens.

Pedersen, S., Nonnenmann, M., Rautianen, R., Demmers, T.G.M, Banhazi, T. 2000. Dust in Pig Buildings. Journal of Agricultural Safety and Health 6(4): 261-274

Starby L, , 2014, En bok om Belysning. Ljuskultur., Stockholm.

Svensk Standard, 2014. Lantbruksbyggnader- ventilations- och värmebehov i djurstallar. SS 951050, utgåva 3.Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), Stockholm

VVS företagen, (senaste upplagan) VVS Företagens teknikhandbok. Stockholm

Warfvinge C och Dahlbom M. 2010. Projektering av VVS installationer

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0338 Anmälningskod: SLU-20165 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 25%