Ny sökning
TN0339

Markprojektering

Under kursen kommer du att arbeta med mark- och landskapsprojektering, vilket bland annat innefattar att skapa tekniska ritningar och dokument för att beskriva omfattningen av en entreprenad. Till exempel plantering- och utrustningsplaner, markplaneringsplaner och tekniska beskrivningar - sådant som behövs för att ett anläggningsprojekt ska kunna byggas. Du kommer att introduceras till och i stor utsträckning använda ritverktyget AutoCAD, samt få kännedom om referensverket AMA. Inom kursen kommer vi också att göra en 3-dagars studieresa.Gäller fristående studenter fr.o.m. läsår 2020/21. För att på ett meningsfullt sätt kunna tillgodose den information som förmedlas i kursen är det av stor vikt att studenten har god kunskap i markbyggnad och de termer som används vid markbyggande. Sökande uppmanas att gå kursen Markbyggnad, TN0348, eller motsvarande innan denna kurs i markprojektering påbörjas. I de fall studentens grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv ha införskaffat denna kunskap innan kursen startar.

Information från kursledaren

Välkomna till 2022! Terminens första kurs är i Markprojektering.

Under kursen kommer du att arbeta med mark-och landskapsprojektering, vilket innefattar att skapa tekniska ritningar och dokument, som till exempel planterings-och utrustningsplaner, markplaneringsplaner och detaljritningar - sådant som behövs för att ett anläggningsprojekt ska kunna byggas. Du kommer att introduceras till och i stor utsträckning använda ritverktyget AutoCAD, samt få kännedom om AMA (referensverk för att skapa tekniska beskrivningar). AutoCAD är möjligt att ladda ner till egen dator gratis via studentlicens, vilket gör det möjligt att arbeta hemifrån vissa dagar under kursen. Programmet finns också såklart på skolans datorer. Handledning under projekteringsveckorna kommer ske både på plats i Alnarp och via Zoom.

Under kursen kommer vi att göra ett antal studiebesök på platser runt om i Skåne för att få inspiration och diskutera färdiga anläggningar utifrån projekteringsglasögon. Platserna vi besöker går att nå med buss/tåg eller cykel. Ni kommer även få möjlighet att besöka ett projekteringskontor för att se hur det ser ut i verkliga arbetslivet.

Jag och kursteamet ser fram emot att träffa er i vår - men först önskar jag er God Jul & Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar,

Linn Osvalder

linn.osvalder@slu.se

Tel: 0730-921612

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0339-30246 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0339

Läsåret 2020/2021

Markprojektering (TN0339-30010)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markprojektering (TN0339-30090)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markprojektering (TN0339-30032)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

TN0339 Markprojektering, 15,0 Hp

Landscape construction

Ämnen

Teknologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projekteringsverktyg och tillgänglighetsövning 7,5 0202
Projekteringsuppdrag och besiktningsövning 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen ska förbereda studenten för en yrkesroll som innehåller framställning och hantering av ritningar och andra handlingar som behövs vid anläggningsarbeten.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

– ha kännedom om projekteringens roll i byggprocessens olika skeden och för en hållbar samhällsbyggnad

– tolka och bearbeta ett gestaltningsförslag till bygg- och kalkylerbara ritningar med digitala verktyg

– framställa tekniskbeskrivning och mängdförteckning för delar av ett anläggningsprojekt

– göra ett medvetet val av anläggningsmaterial utifrån såväl tekniska som upplevelsemässiga aspekter, samt att kunna argumentera för dessa val.

Innehåll

• Genom litteraturstudier, föreläsningar och övningar tillgodogör sig studenten kunskap om olika delar av projekteringsprocessen samt om projekteringens betydelse för en hållbar samhällsbyggnad. Kunskaperna tillämpas och befästs sedan genom arbete i ett eller flera simulerade projekteringsuppdrag med relevans för landskapsingenjörens yrkesroll.

• Ämnen som berörs är bland annat datorstödd ritningsframställning med CAD, teknisk beskrivning enligt AMA-systemet, tillgänglighet i utemiljöer, dagvattenhantering samt besiktning av anläggningsarbeten.Schemalagda övningar, projektredovisning och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd redovisning av projektarbeten och övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska övningar och studiebesök
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Gäller fristående studenter fr.o.m. läsår 2020/21. För att på ett meningsfullt sätt kunna tillgodose den information som förmedlas i kursen är det av stor vikt att studenten har god kunskap i markbyggnad och de termer som används vid markbyggande. Sökande uppmanas att gå kursen Markbyggnad, TN0348, eller motsvarande innan denna kurs i markprojektering påbörjas. I de fall studentens grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv ha införskaffat denna kunskap innan kursen startar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0321

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Kurspärm Kommentar: Kurspärm kommer finnas att köpa i receptionen i Alnarpsgården vid kursstart. Exakt pris meddelas närmare kursstart, men det brukar landa på runt 400kr. Själva pärmen ingår inte i priset, men finns att köpa för 28 kr i receptionen om ni inte har en egen över.
  2. CAD Övningsbok Författare: Anders Westin Kommentar: Köpes i receptionen vid Alnarpsgården vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur
Kurskod: TN0339 Anmälningskod: SLU-30246 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%