Ny sökning
TN0340

Djurhållningens teknologi

Kursen ges inom Lantmästarprogrammet.

Välkommen till kursen djurhållningens teknologi

Du läser denna kurs går parallellt med Animalieproduktion 1 och kurserna är integrerade i varandra och har därför ett gemensamt schema. Under de första tre veckorna har är många lektioner gemensamma med en kurs på Campus Ultuna.

De första tre veckorna läser du Djurhållningens teknologi på heltid som avslutas med en tentamen. Därefter är de fokus på Animalieproduktion men på lämpliga ställen ingår avsnitt med teknik. För att ilustrera detta har lektionerna olika färg i vårt eget schema som du hittar på denna sida. Sista kursveckan (10-13 januari 2021) är det slutredovisning på ett större projektarbete som du ska göra i grupp.

OBS Använd inte TimeEdit's schema modul. Det kan förekomma ändrigar där lektionen har annat innehåll eller är flyttad utan att den har hunnit ändras i TimeEdit.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för TN0340

Läsåret 2020/2021

Djurhållningens teknologi (TN0340-10289) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurhållningens teknologi (TN0340-10065) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurhållningens teknologi (TN0340-10080) 2018-09-03 - 2019-01-20

TN0340 Djurhållningens teknologi, 15,0 Hp

Technology for Animal Husbandry

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ventilation och byggnadsteknik 5,00 1002
Byggnadsfunktion 5,00 1003
Projektarbete 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 30 hp, varav minst
- 25 hp lantbruksvetenskap
- 2,5 hp teknologi

Mål

Den studerande ska ha kännedom om de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt de vanligaste produktionsdjurens biologiska och etologiska viktigaste behov. Denna kunskap ska tillämpas genom att planera ett djurstall för ett av de vanligaste produktionsdjur samt kunna granska andra studenters uppgifter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de vanligaste byggnadsmaterialen, konstruktionsprinciperna samt tekniska installationer inom svensk djurhållning,
- kunna utföra en dimensionering av ventilationsbehov samt kombinera denna med en värmebalansberäkning,
- beskriva och förklara olika inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren i Sverige,
- visa förmåga att planera och argumentera för och emot förslag till en byggnadsplanlösning för djurproduktion,
- kunna redogöra för de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt visa förmåga att granska dessa med avseende på de övergripande hållbarhetsmålen.

Innehåll

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen angående produktion inom lantbrukets verksamhetsområde. Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, projektarbete, övningar, laborationer, uppgifter, seminarier, och studiebesök. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar, projekt och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen förekommer obligatorisk deltagande vid moment som kursintroduktion, redovisningar, laborationer och studiebesök.

Kursen introducerar studenten i den begreppsvärld som finns i byggsektorn genom översiktlig kunskap om konstruktionsprinciper, egenskaper och användningsområden för de vanligaste byggnadsmaterialen samt grundläggande ritteknik. Ett annat avsnitt i kursen är hur djurens termiska närmiljö påverkas av klimatet ute och inne samt hur man med byggnadstekniska lösningar och ventilationsteknik kan förbättra denna. Här är värmebalansberäkningen och tolkningen av denna en central del.

Kursen behandlar tekniska installationer i svensk och internationell djurhållning med nötkreatur (mjölk och nötkött), grisar, fjäderfä, häst samt får. Mest fokus är på mjölk-, gris-, och fjäderfä-produktion. Installationerna som tas upp är utfodrings- (inkl sönderdelning och blandning av foder), utgödslings-, mjölknings- och ägghanteringssystem samt ventilationssystem baserade på naturliga drivkrafter så väl som mekaniska. Kursen tar även upp hur inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren är utformade samt vilka faktorer som är centrala för respektives systems funktion.

Som syntes i kursen gör studenten ett projektarbete i grupp där ett djurstall planeras för att utveckla djurproduktionen på en gård och redovisar detta både skriftligt och muntligt. Studenten granskar även andra studenters arbete med avseende på djur- och arbetsmiljö, byggnadsfunktion samt hållbarhetsaspekter som är viktiga delar i detta arbete.

Byggnadsteknik och djurmiljö 4,5 hp
Teknik och byggnadsfunktion 3,0 hp
Seminarier och studiebesök 2,5 hp
Projektuppgift 5 hp

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkänt projektarbete, godkänd laborationsrapport och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagit i andra obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0310.2

TN0340 Djurhållningens teknologi, 15 hp

Mål

Den studerande ska kunna beskriva och planera hur fysikaliska principer och tekniska lösningar samverkar med djurhållningen.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva de vanligaste byggnadsmaterialen, konstruktionsprinciperna samt tekniska hjälpmedel inom svensk djurhållning.
 • kunna utföra en dimensionering av ventilationsbehov samt kombinera denna med en värmebalansberäkning.
 • beskriva och förklara olika inhysningssystem för djurproduktion,
 • visa förmåga att planera och argumentera för och emot förslag till byggnadsplanlösning för djurproduktion.

Betyg

Betygsgraderna är följande:

Tentamen del Ventilation och byggnadsteknk: U, 3,4, 5;

Betyg 3 ger 3 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 4 ger 4 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 5 ger 5 meritpoäng till slutbetyget

Referatuppgift: U, 3,4, 5;

Betyg 3 ger 0 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 4 ger 0,5 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 5 ger 1,0 meritpoäng till slutbetyget

Projektarbete: U, 3,4, 5;

Betyg 3 ger 3 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 4 ger 4 meritpoäng till slutbetyget

Betyg 5 ger 5 meritpoäng till slutbetyget

När alla delarna har minst betyg 3 vägs de samman enligt nedan

6 - 7 meritpoäng - Kursbetyg 3

7,5-8,5 meritpoäng - Kursbetyg 4

9 - meritpoäng - Kursbetyg 5

Betygskriterierna för varje moment framgår av tabell på nästa sida.

Tentamen Avsnitt ventilation och byggnadsteknik

 • Betyg 3 Har >60% av maxpoäng på hela tentamen, vara minst 60% av maxpoäng på uppgift om värmebalansberäkning. Studenten ska även deltagit i obligatoriska moment och godtagbart gjort labrapporten
 • Betyg 4: Uppfyller kraven för betyg 3 samt har >75% av maxpoäng på avsnittet om ventilation, värmebalans samt djurens närmiljö.
 • Betyg 5: Uppfyller kraven för betyg 4 samt har >80% av maxpoäng på hela tentamen.

Referatuppgift

 • Betyg 3: Referat och Reflektion är godkänd efter mer än enstaka kompletteringar och ändringar. Uppgiften att vara Diskussionsledare är godtagbart genomförd
 • Betyg 4: Uppfyller kraven för betyg 3 men är godkänd efter mindre kompletteringar och ändringar inom de tidsramar som angetts. Reflektionen visar att studenten kan se flera utvecklingsmöjligheter.
 • Betyg 5: Uppfyller kraven för betyg 4 samt visar att studenten hittat och läst ytterligare en artikel som anknyter till den ursprungliga artikelns ämne.

Projektarbete

 • Betyg 3: Har i grupp planerat för djurproduktion utifrån givna förutsättning samt lämnat relevanta synpunkter på en annan grupps arbete samt gett förslag på lämplig mekanisering.
 • Betyg 4: Uppfyller kraven för betyg 3 samt gör en självständig analys av planlösning, inredning och teknik för ett av de gårdsexempel som ingått i grupparbetet. Studenten diskuterar de (2-3) viktigaste faktorerna och visar på god förståelse. Diskussionen ska stödjas av fakta från kurslitteratur och föreläsningar.
 • Betyg 5 Uppfyller kraven för betyg 4 samt gör en självständig analys av planlösning, inredning och teknik för ett av de gårdsexempel som ingått i grupparbetet. Studenten diskuterar flertalet relevanta faktorer och visar på mycket god förståelse för varje faktors del av helheten. Diskussionen ska stödjas av fakta från kurslitteratur och föreläsningar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0340 Anmälningskod: SLU-10188 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%