Ny sökning
TN0347

Energisystemplanering

Studenterna kommer att i projektform analysera avgränsade geografiska områden och strukturer av användare, och föreslå utformningen av energisystem. Olika energitekniker kan då samverka för att uppfylla beräknade behov av en eller flera energiformer (värme, el och/eller drivmedel), alternativt att tillgången till en eller flera energiråvaror skall utnyttjas optimalt för framställning av olika energiformer. Kursen är baserad på ett systemanalytiskt angreppssätt med tillämpning av metodik inom bland annat energiteknik, modellering och simulering, miljösystemanalys, ekonomisk kalkylering och projektledning. Metodik för bestämning av energibehov och övriga förutsättningar beskrivs generellt och tillämpas därefter på det studerade området.

Kursintroduktion 2021-08-31

Kursstart kl 13.15-15 via zoom, följt av tid för en gruppövning.

Se till att registrera dig i Ladok via studentwebben.

Om du inte har fått länk till mötet via Canvas eller epost, vänligen kontakta David.Ljungberg@slu.se!


Välkommen till Energisystemplanering HT2021!

Kursen är i huvudsak projektbaserad med ett begränsat antal föreläsningar och andra gemensamma moment. Vi kommer att genomföra projekt i samarbete med en extern uppdragsgivare med ett stort inslag av självständighet där ni använder er av olika kompetenser ni har skaffat er från tidigare kurser. Schemat innehåller tider för grupparbete och handledning varje vecka för att det ska finnas utrymme att arbeta med projektet och boka in tider med handledarna ofta.

Engelskspråkiga lärare kommer att delta i kursen så var beredd på att vi använder mycket engelska i kursen.

Även i höst blir det lite annorlunda förutsättningar. Med tanke på läget när schemaläggningen gjordes och att vi fortfarande behöver ha beredskap för förändrade förutsättningar pga pandemin är kursen planerad för att i huvudsak genomföras på distans. Vissa moment försöker vi vi att genomföra på plats, förhoppningsvis mera ju längre in på terminen vi kommer. Kom ihåg att campus i dagsläget också är öppet att utnyttja för er studenter vid grupparbeten mm. Vi hoppas på att ni har förståelse för det och ser fram emot att träffa er!

Vänliga hälsningar

Kursteamet genom David Ljungberg

Kursvärderingen är avslutad

TN0347-10218 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0347

Läsåret 2020/2021

Energisystemplanering (TN0347-10249) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energisystemplanering (TN0347-10191) 2019-09-02 - 2020-01-19

TN0347 Energisystemplanering, 10,0 Hp

Energy systems planning

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 30 hp på avancerad nivå inom teknologi/teknik, varav minst 10 hp inom energisystem eller logistik- och transportsystem (se övriga upplösningar)
- 15 hp Självständigt arbete i energisystem inom ämnet teknik
- 5 hp livscykelanalys
- Svenska 3 och Engelska 5

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i planering och utveckling av energisystem, från tillförsel via omvandling/distribution till användning, där anläggningar och system samverkar för att tillgodose olika aktörers energibehov på ett hållbart sätt.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- modellera, dimensionera och analysera lokala och regionala energisystem med flera aktörer (främst inom fastighetssektorn och transportsystemet), med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och hållbarhetsrelaterade och etiska perspektiv
- kvantitativt beskriva och analysera framtidsscenarier och handlingsalternativ för energisystem med hänsyn tagen till olika aktörers energibehov, långsiktiga mål, tillgängliga resurser, teknisk utveckling och systemets miljöpåverkan
- identifiera, planera, genomföra och dokumentera sina arbetsuppgifter inom ramen för ett större projekt
- redogöra för metoder för planering och ledning av större projekt
- beskriva sin egen kunskapsutveckling och etiska överväganden samt identifiera fortsatta kunskapsbehov
- redovisa framtagna resultat både skriftligt och muntligt för en specifik målgrupp

Innehåll

Studenterna kommer att i projektform analysera ett avgränsat geografiskt område eller en struktur av användare, och föreslå utformningen av energisystem där olika energitekniker kan samverka för att uppfylla beräknade behov av en eller flera energiformer (värme, el och/eller drivmedel), alternativt föreslå hur tillgången till en eller flera energiråvaror skall utnyttjas optimalt för framställning av olika energiformer, med hänsyn tagen till befintlig infrastruktur. Kursen är baserad på ett systemanalytiskt angreppssätt med tillämpning av metodik inom bland annat energiteknik, modellering och simulering, miljösystemanalys och ekonomisk kalkylering.

Projektuppgiften presenteras för studenterna som inventerar sina kunskaper och kunskapsbehov, specificerar uppgiften i samarbete med handledare och beställare och planerar sitt arbete. Studenterna skall utreda de tekniska valmöjligheterna vid utformningen av systemet, potentialen för de energiråvaror som kan komma att utnyttjas, de ekonomiska och hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av olika alternativ, samt i förekommande fall analysera de bivillkor som energi- och miljöpolitiska beslut kan ställa på utformningen av energisystemet. Datormodeller (t.ex. LEAP) används för att simulera energisystemen. Därefter skall studenterna presentera ett allsidigt underlag med motiverade rekommendationer för en möjlig beslutsfattare.

Projektarbetsmetodik och teori för modellering och planering av energisystem behandlas i litteratur, övningar och i projektarbetet. Kunskaper om hur företag och myndigheter arbetar med strategisk planering i frågor som rör energisystemen förmedlas i projekten eller gästföreläsningar. I samband med projektet skriver studenterna en reflektion över sin kunskapsutveckling och sitt arbete i projektgruppen.

Obligatoriska moment i kursen är projektintroduktion, övningar och muntlig redovisning. Utöver det förväntas varje student vara delaktig och närvarande i sin projektgrupp enligt den projektplan som gruppen tillsammans utvecklar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten. Individuella skriftliga uppgifter. Godkända projektarbeten och skriftliga uppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kravet på förkunskaper i energisystem eller logistik- och transportsystem kan uppfyllas genom exempelvis kurserna 1TE035 Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 10hp, TN0284 Bioenergi - teknik och system 10 hp, 1TE038 Vindkraft – teknik och system 10 hp, 1TE028 Solenergi – teknik och system 10 hp, 1TE754 Elektriska nätet som system 10hp, 1GV134 Fjärrvärmesystem 5 hp, TN0288 Logistik 5 hp. Kravet på förkunskaper i livscykelanalys kan uppfyllas genom exempelvis kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys 5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0314

Betygskriterier – TN0347 Energisystemplanering 2020

Fordringar för godkänd kurs:

 • Deltagande i obligatoriska moment (framgår av schemat)
 • Projektuppgift:
  • godkänd redovisning och rapport
  • godkänd projektdokumentation (projektplan, mötesprotokoll, arbetsrapporter etc.)
 • Godkända reflektionsdokument 1 och 2

Fordringarna för godkänd kurs skall uppfyllas av varje student individuellt. Reflektionsdokumenten och projektrapporten ges graderade betyg, för rapporten ges ett gemensamt betyg för projektgruppen.

Kursbetyget beräknas som medelvärdet av betyget för de graderade delmomenten, där projektrapporten har samma vikt som de två reflektionsdokumenten tillsammans.

Betygsättning av momenten följer nedanstående kriterier:

Muntlig projekt­redovisning

Betyg U

Analysen är bristfällig, redogörelsen är ofullständig eller missförstånd förekommer

Betyg 3-5

Studenten visar förmåga att

1. Tydligt redogöra för genomfört arbete

2. Anpassa urval av information som presenteras muntligt till målgruppen. Svara på frågor från åhörarna

Skriftlig projekt­rapport och projektdokumentation (t ex projektplan, protokoll, dokumentlogg)

Betyg U

Analysen är brist­fällig, redo­görelsen är ofull­ständig eller miss­förstånd före­kommer

Betyg 3

Studenten visar förmåga att

1. modellera, dimensionera och analysera lokala och regionala energisystem med flera aktörer, med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och hållbarhetsrelaterade och etiska perspektiv

2. kvantitativt beskriva och analysera framtidsscenarier och handlingsalternativ för energisystem med hänsyn tagen till olika aktörers energibehov, långsiktiga mål, tillgängliga resurser, teknisk utveckling och systemets miljöpåverkan

3. Redogöra för det genomförda arbetet och motivera valda metoder och avgränsningar med hänsyn till uppdragsbeskrivning och målgrupp.

Betyg 4

Studenten visar god förståelse för ämnet genom att

1. Rapporten är välplanerad och språkligt korrekt, med tydlig argumentation

2. Figurer och tabeller är väl valda och utformade för att underlätta läsarens förståelse av arbetet

3. Studenten har visat god förmåga att utvärdera och kritiskt granska sina egna och andras resultat

Betyg 5

1. Argumentation och analys visar på mycket god förståelse för ämnet och sätter in arbetet i relevanta sammanhang

2. Studenten visar mycket god förmåga att utvärdera och kritiskt granska sina egna och andras resultat

3. Studenten har visat mycket god förmåga att motivera och diskutera metodval och genomförande

Reflektions­dokument

Betyg U

Bristfällig redo­görelse för kunskaps­utveckling

Betyg 3

Studenten visar förmåga att reflektera över projektets genomförande, samt

1. Redogöra för metoder att leda och organisera större projekt, där det är relevant för reflektionen.

2. beskriva sin kunskapsutveckling och identifiera fortsatta kunskapsbehov.

Betyg 4

Studenten visar förmåga att reflektera kring sin egen roll i projektet och att han eller hon har utvecklat sin förmåga att identifiera, planera och genomföra sina arbetsuppgifter inom ramen för ett större projekt. Studenten visar även förmåga att utnyttja sina kunskaper för att analysera lokala och regionala energisystem

Betyg 5

Studenten visar förmåga att analysera arbetet i en projektgrupp inklusive sin egen roll i förhållande till gruppen.

Studenten visar även förmåga att självständigt och ur flera perspektiv utnyttja och utvidga sina kunskaper för att analysera lokala och regionala energisystem

1) Sustainable Energy - Without the hot air
Författare: Mackay, D
ISBN: 978-0-9544529-3-3
2) Handbok för mindre projekt
Författare: Eriksson, M och Lilliesköld, J
ISBN: 978-91-47-05270-7

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0347 Anmälningskod: SLU-10218 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%