Ny sökning
TN0348

Markbyggnad

Kursen behandlar olika material som används i våra utemiljöer. Fokus ligger på val av markmaterial utifrån deras hållbarhet, skötsel och underhåll, miljöpåverkan samt upplevelsevärden i olika kontexter. Exempel på material som behandlas är olika slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Även olika trapp-och murkonstruktioner är delar som ingår i kursen. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader för hårdgjorda ytor och växtbäddar är centrala moment i kursen. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, materialval, höjdsättning, avvattning, konstruktioner och kort om grundläggning i urban utemiljö. Traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.
I kursen ingår en mindre skrivuppgift, som en del av skrivprogressionen inom programmet, där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar, genomgångar och redovisningar.

Gäller fristående studenter fr.o.m. läsår 2020/21. För att kunna omsätta undervisningen i kursen är det av stor vikt att studenten har goda baskunskaper i ämnet marklära. Fristående platser i kursen är främst avsedda för studenter med utbildning inom landskaps/trädgårdssektorn med önskemål om att komplettera och utöka kunskaper inom ämnet markbyggnad.


Varmt välkommen till årets Markbyggnadskurs, alla ling-ettor!
Den andra delen av höstterminen under det första läsåret på Landskapsingenjörsprogrammet ges kursen Markbyggnad, 15 hp. Det är en intensiv kurs som består av mest teoretiska moment men en hel del praktiska också. Varma kläder och rejäla skor gör våra dagar ute ännu bättre... Kursen innehåller mycket schemabunden undervisning och obligatoriska moment vilket kräver en hög fysisk närvaro i jämförelse med många andra kurser. Under fliken Schema finns idag ett schema över kursen som kan vara en hjälp om du vill planera att resa bort från Alnarp under kurstiden. Fortfarande är några salsbokningar lite osäkra, men detta påverkar endast var på Alnarp vi ska vara. Det kommer alltså inte att tillkomma moment.

Till min stora glädje kommer årets Markbyggnadskurs att kunna genomföras på campus Alnarp, då tidigare restriktioner kommer att vara borta fr.o.m. period 2. Det handlar inte bara om att jag gärna vill träffa er och att många av momenten i kursen inte blir lika bra eller inte fungera alls digitalt. Lika viktigt tycker jag det är att ni lär känna era kursare så tidigt som möjligt och börja svetsats samman till ett viktigt gäng, såväl under era år på Alnarp som långt efter ni avslutat er utbildning. Så klart förutsätter jag att vi alla håller en god handhygien och precis som alltid, stannar hemma om vi inte mår bra och riskerar att smitta ner någon.

Kurslitteraturen består av en kurspärm. Denna kommer att säljas i receptionen veckan innan kursen startar. Jag kommer att lägga ut ett meddelande till er, när den anlänt. Räkna med att den kommer att kosta ca 600:-. Övrig litteratur som delas ut kommer att vara gratis. Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig! Du kan maila eller ringa mig, se nedan, eller så tittar du in på mitt rum. Jag har mitt kontor i den östra flygeln i Alnarpsgården.

Vänliga hälsningar och väl mött i höst!

Åsa Bensch kursansvarig

asa.bensch@slu.se 040-41 51 69 070-5670898

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för TN0348

Läsåret 2020/2021

Markbyggnad (TN0348-20004) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad (TN0348-20052) 2019-11-01 - 2020-01-19

TN0348 Markbyggnad, 15,0 Hp

Landscape construction

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Biologi Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Material, markbyggnad och höjdsättning 6,00 1002
Trappuppgift 2,00 1003
Växtbäddar 2,00 1004
Skrivuppgift markbyggnad 2,00 1005
Beläggningsuppgift 3,00 1006

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om markbyggandets hårda material och växtbäddar, dess användning och miljöpåverkan. Markbyggnadsteknik i urban utemiljö är också en viktig del av kursen.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper, användning
inom markbyggandets område samt ha en förståelse för deras miljö-
påverkan
- resonera kring höjdsättning och avvattning
- dimensionera växtbäddar enligt AMA, ett nationellt referensverk där utförande och
materialkrav beskrivs
- tillämpa metoder och verktyg för överbyggnadsdimensioneringar i syfte att
lösa markbyggnadstekniska problem
- tolka och framställa enklare ritningar över utomhustrappor och murar
- skriva enklare uppsats med krav på formalia, främst referenshantering.

Innehåll

Kursen behandlar val av markmaterial utifrån deras utseende, egenskaper och miljöpåverkan.
De material som främst behandlas är slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar är centrala moment i kursen.
Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.
Grundläggning och dräneringar samt traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.
En mindre skrivuppgift ingår i kursen där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar och genomgångar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända inlämnings- övningsuppgifter
Genomfört, redovisat och godkänt beläggningsprojekt
Godkänd skrivuppgift och opponering på annan students skrivuppgift
Deltagande i schemalagda obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Gäller fr.o.m. läsår 2020/21 för fristående studenter: För att kunna omsätta undervisningen i kursen är det av stor vikt att studenten har goda baskunskaper i ämnet marklära. Fristående platser i kursen är främst avsedda för studenter med utbildning inom landskaps/trädgårdssektorn med önskemål om att komplettera och utöka kunskaper inom ämnet markbyggnad.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: TN0334

Betygskriterier: TN0348 Markbyggnad

Lärandemål enligt kursplan

Redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper och användning inom markbyggandets område, samt ha en förståelse för utemiljöns miljöpåverkan

Tillämpa dimensioneringsmetoder och verktyg i syfte att lösa markbyggnadstekniska problem samt resonera kring höjdsättning och avvattning.

Höjdsätta enklare ritningar över mur- och trappkonstruktioner

Dimensionera växtbäddar enligt AMA, referensverk där utförande- och materialkrav beskrivs

Skapa en poster i progrannet InDesign med krav på formalia

Motsvarande betygsgrundande kursmoment

Muntlig presentation (3hp)

Tentamen: Markmaterial, överbyggnadsdimensionering och höjdsättning (6hp)

Inlämning: Trappuppgiften (2hp)

Inlämning: Växtbäddar (2hp)

Inlämning: Poster (2hp)

5

Studenten reflekterar över det valda objektets styrka och svagheter.

Problematiserar och förtydligar de olika materialens miljöpåverkan. Studenten deltar i diskussioner kring andra studenters redovisningar. Uppgiften utförd inom utsatt tid och redovisning inom utsatt tidsram.

Genomför tentamen med 85% av poängen korrekt besvarade. Tentamen utförd vid första givna tillfälle.

Teckenförklaring innehåller ritningens samtliga symboler, i enlighet med legenden. Sektionsritning av trappa är komplett med alla ingående delar i förklaringen och tydligt redovisad grundläggning. Inlämnad inom utsatt tid.

Genomför inlämningen med motiverade samt alternativa lösningar där det finns. Inlämnad inom utsatt tid.

Förutom uppfyllda krav under betyg 3 och 4, ska texten inte innehålla några omtag och svenskan ska vara korrekt och enkel att följa med i. Källorna ska vara relevanta i sammanhanget, d.v.s. tydligt stödja ditt resonemang och komma från minst fem olika typer av källor.

4

Den muntliga framställningen ska vara väl förberedd med tydliga illustrationer som stöd. Uppgiften utförd inom utsatt tid och redovisning inom utsatt tidsram.

Genomför tentamen med 75% av poängen korrekt besvarade. Tentamen utförd vid första givna tillfälle.

Trappuppgiften är väl genomarbetad med avseende på ritteknik, med för konstruktionen viktiga mått och höjder utsatta. Endast enstaka slarvfel.

Inlämnad inom utsatt tid.

Genomför inlämningen inom utsatt tid med godkänt resultat. Inlämningen innehåller även förtydligande om föreslagna val.

Förutom uppfyllda krav under betyg 3, ska postern vara inlämnad i tid och innehålla en korrekt referenshantering enligt Harvard i så väl löpande text som i källförteckning. Även en väl genomarbetad opponering enligt instruktioner ska vara utförd inom utsatt tid. Minst tre olika typer av källor ska vara använda.

3

Uppgiften presenteras muntligt vid seminarium. Studerad yta beskrivs på samtliga sätt som anges i anvisningarna. Opponering på en annan grupps redovisning med fokus på retoriken.

Genomför tentamen med godkänt resultat.

Inlämning av handritad trappväg, vilken uppfyller angivna krav på funktion och ansluter höjdmässigt väl till omgivning.

Genomför inlämningen med godkänt resultat

Inlämnad poster, skapad i InDesign, har texter som besvarar de flesta av de frågor som finns kopplade till de olika rubrikerna, samt beskriver för- och nackdelar med materialet. Två bilder som visar valt material ska finnas på postern.

U

Viktning av lärandemålen

20%

40%

13,4%

13,3%

13,3%

Närvaro, deltagande eller inlämning vid följande moment krävs för erhållande av delbetyg på kursen.

Typ av

moment

Exkursioner, 1

Övningar, 4

Exkursioner, 3

Inlämning

Inlämning

Inlämning

Uppgift

Lekplatsövningen

Markbyggnad, %-promenad, Höjdsättnings-övningar Ledningsövning

St Eriks Stenriket Nordanå grusterminal

Trappuppgift

Växtbäddar

Lärandemål enligt kursplan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Teknologi
Kurskod: TN0348 Anmälningskod: SLU-20155 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%