Ny sökning
TN0348

Markbyggnad

Kursen behandlar olika material som används i våra utemiljöer. Fokus ligger på val av markmaterial utifrån deras hållbarhet, skötsel och underhåll, miljöpåverkan samt upplevelsevärden i olika kontexter. Exempel på material som behandlas är olika slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Även olika trapp-och murkonstruktioner är delar som ingår i kursen. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader för hårdgjorda ytor och växtbäddar är centrala moment i kursen. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, materialval, höjdsättning, avvattning, konstruktioner och kort om grundläggning i urban utemiljö. Traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.
I kursen ingår en mindre skrivuppgift, som en del av skrivprogressionen inom programmet, där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar, genomgångar och redovisningar.

Gäller fristående studenter fr.o.m. läsår 2020/21. För att kunna omsätta undervisningen i kursen är det av stor vikt att studenten har goda baskunskaper i ämnet marklära. Fristående platser i kursen är främst avsedda för studenter med utbildning inom landskaps/trädgårdssektorn med önskemål om att komplettera och utöka kunskaper inom ämnet markbyggnad.

Andra kursvärderingar för TN0348

Läsåret 2021/2022

Markbyggnad (TN0348-20155) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Markbyggnad (TN0348-20004) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad (TN0348-20052) 2019-11-01 - 2020-01-19

TN0348 Markbyggnad, 15,0 Hp

Landscape construction

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Biologi Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Material, markbyggnad och höjdsättning 6,00 1002
Trappuppgift 2,00 1003
Växtbäddar 2,00 1004
Posteruppgiften 2,00 1005
Beläggningsuppgift 3,00 1006

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om markbyggandets hårda material och växtbäddar, dess användning och miljöpåverkan. Markbyggnadsteknik i urban utemiljö är också en viktig del av kursen.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper, användning
inom markbyggandets område samt ha en förståelse för deras miljö-
påverkan
- resonera kring höjdsättning och avvattning
- dimensionera växtbäddar enligt AMA, ett nationellt referensverk där utförande och
materialkrav beskrivs
- tillämpa metoder och verktyg för överbyggnadsdimensioneringar i syfte att
lösa markbyggnadstekniska problem
- tolka och framställa enklare ritningar över utomhustrappor och murar
- skriva enklare uppsats med krav på formalia, främst referenshantering.

Innehåll

Kursen behandlar val av markmaterial utifrån deras utseende, egenskaper och miljöpåverkan.
De material som främst behandlas är slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar är centrala moment i kursen.
Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.
Grundläggning och dräneringar samt traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.
En mindre skrivuppgift ingår i kursen där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar och genomgångar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända inlämnings- övningsuppgifter
Genomfört, redovisat och godkänt beläggningsprojekt
Godkänd skrivuppgift och opponering på annan students skrivuppgift
Deltagande i schemalagda obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Gäller fr.o.m. läsår 2020/21 för fristående studenter: För att kunna omsätta undervisningen i kursen är det av stor vikt att studenten har goda baskunskaper i ämnet marklära. Fristående platser i kursen är främst avsedda för studenter med utbildning inom landskaps/trädgårdssektorn med önskemål om att komplettera och utöka kunskaper inom ämnet markbyggnad.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: TN0334
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Teknologi
Kurskod: TN0348 Anmälningskod: SLU-20180 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%