Ny sökning
TN0348

Markbyggnad

Kursen behandlar olika material som används i våra utemiljöer. Fokus ligger på val av markmaterial utifrån deras hållbarhet, skötsel och underhåll, miljöpåverkan samt upplevelsevärden i olika kontexter. Exempel på material som behandlas är olika slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Även olika trapp-och murkonstruktioner är delar som ingår i kursen. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader för hårdgjorda ytor och växtbäddar är centrala moment i kursen. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, materialval, höjdsättning, avvattning, konstruktioner och kort om grundläggning i urban utemiljö. Traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.

I kursen ingår en mindre skrivuppgift, som en del av skrivprogressionen inom programmet, där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar, genomgångar och redovisningar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0348-20180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0348

Läsåret 2021/2022

Markbyggnad (TN0348-20155)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Markbyggnad (TN0348-20004)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad (TN0348-20052)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0348 Markbyggnad, 15,0 Hp

Landscape construction

Ämnen

Teknologi Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Material, markbyggnad och höjdsättning 6,0 0202
Trappuppgift 2,0 0203
Växtbäddar 2,0 0204
Posteruppgiften 2,0 0205
Beläggningsuppgift 3,0 0206

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

• Naturkunskap 2

• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om markbyggandets hårda material och växtbäddar, dess användning och miljöpåverkan. Markbyggnadsteknik i urban utemiljö är också en viktig del av kursen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper, användning

inom markbyggandets område samt ha en förståelse för deras miljö-

påverkan

- resonera kring höjdsättning och avvattning

- dimensionera växtbäddar enligt AMA, ett nationellt referensverk där utförande och

materialkrav beskrivs

- tillämpa metoder och verktyg för överbyggnadsdimensioneringar i syfte att

lösa markbyggnadstekniska problem

- tolka och framställa enklare ritningar över utomhustrappor och murar

- skriva enklare uppsats med krav på formalia, främst referenshantering.

Innehåll

Kursen behandlar val av markmaterial utifrån deras utseende, egenskaper och miljöpåverkan.

De material som främst behandlas är slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar är centrala moment i kursen.

Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.

Grundläggning och dräneringar samt traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.

En mindre skrivuppgift ingår i kursen där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.

Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar och genomgångar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända inlämnings- övningsuppgifter

Genomfört, redovisat och godkänt beläggningsprojekt

Godkänd skrivuppgift och opponering på annan students skrivuppgift

Deltagande i schemalagda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: TN0334

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Biologi
Kurskod: TN0348 Anmälningskod: SLU-20180 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%