Ny sökning
TN0351

Energimarknadsanalys

Målet med kursen är att studenten ska få kunskaper om de energimarknader och den handel som finns och som främst berör Sverige. Kursen behandlar energimarknadernas omfattning, funktion och de mekanismer som styr utbud och efterfrågan på olika energislag och bränslen. Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av inbjudna experter och ett studiebesök. Studenten genomför bl.a. ett individuellt fördjupande projektarbete.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

TN0351 Energimarknadsanalys, 5,0 Hp

Energy market analysis

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp, varav
- 10 hp inom energisystem eller energiteknik (se Övriga upplysningar)
- 5 hp elkraftteknik (se Övriga upplysningar)
- 5 hp systemanalys (se Övriga upplysningar)
- 5 hp företagsekonomi

Kunskaper motsvarande svenska 3 och engelska 5.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper om vad som påverkar utbud och efterfrågan på olika energimarknader samt förståelse för hur energisystemets utveckling påverkas av både tekniska och samhälleliga faktorer.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- sammanfatta och diskutera hur energimarknader samt tillhörande styrmedel är uppbyggda
- förklara och värdera vilka faktorer som styr handelsströmmar av bränslen och energi, såväl i en nationell och regional, som global kontext
- analysera och diskutera marknads- och affärsmodeller i relation till teknikutveckling samt förändring av energisystemet, marknaden och kundens preferenser
- med utgångspunkt från det tekniska systemet genomföra en energimarknadsrelevant, fördjupad analyserande studie som presenteras skriftligt och muntligt, samt dessutom granska och opponera på en annat arbete
- använda optimeringsverktyg för att modellera och analysera energimarknader.

Innehåll

Kursen behandlar sambanden mellan teknik, ekonomi och samhälle för olika energimarknaders utveckling. Med utgångspunkt i det tekniska systemet analyseras energimarknader och handel, särskilt marknader för olja, kol, naturgas, avfall, biobränslen, fjärrvärme och el. Ett projektarbete med fördjupning inom ett av delområdena genomförs. En praktisk övning i hur optimeringsverktyg kan användas som beslutsstöd vid analys av energimarknader ingår.

Kursen behandlar också:
- Energimarknaders uppbyggnad och aktörer idag och i framtiden
- Mekanismer som styr energimarknaders utbud och efterfrågan
- Tekniska faktorer samt produkt- och råvaruegenskapers påverkan på energihandel samt marknadsutveckling
- Elmarknaders utformning och deras utmaningar kopplade till integrering av mer förnybar el i systemet
- Faktorer som påverkar elpriset samt hur el handlas
- Zon- och nodprissättning
- Optimeringsverktyg för energimarknadsanalys
- Konsumentens roll på framtidens energimarknad samt centraliserade respektive decentraliserade produktionssystem
- Marknadsintegration på olika energimarknader
- Olika sätt att hantera risk på energimarknader
- Policydesign och energi- och klimatpolitikens påverkan på energimarknader, i en svensk såväl som europeisk eller global kontext.

Ämnesintegrerad kommunikationsträning ingår.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, självstudier samt ett fördjupande projektarbete och examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt deltagande i obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten
- Godkänt deltagande i obligatoriska moment
- Godkänd tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kravet på förkunskaper i energisystem eller energiteknik kan uppfyllas genom exempelvis TN0333 Introduktion till energisystem 10 hp eller 1FA401 Energisystemfysik 10 hp. Kravet på förkunskaper i elkraftteknik kan uppfyllas genom exempelvis 1TE655 Elkraftteknik 5 hp eller 1TE064 Elektromagnetism och elkraftteknik 10 hp. Kravet på förkunskaper i systemanalys kan uppfyllas genom exempelvis TN0343 systemanalys med energitillämpningar eller 1RT316 System- och operationsanalys 5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0338 Energihandel

Betygskriterier 2020

Obligatoriska moment

  • Obligatoriskt seminarium
  • Obligatorisk datorövning
  • Individuellt projektarbete, skriftlig rapport, muntlig redovisning samt oppostion (skriftligt + muntlig)
  • Skriftlig tentamen

Betygskriterierna till kursen visas nedan. Här framgår hur kursens lärandemål examineras och vad som krävs för respektive betyg.

Lärandemål

Examineras genom

1.Sammanfatta och diskutera hur energimarknader samt tillhörande styrmedel är uppbyggda

Tentamen, seminarium

2.Förklara och värdera vilka faktorer som styr handelsströmmar av bränslen och energi, såväl i en nationell och regional, som global kontext

Tentamen, seminarium

3.Analysera och diskutera marknads- och affärsmodeller i relation till teknikutveckling samt förändring av energisystemet, marknaden och kundens preferenser

Tentamen, seminarium

4.Med utgångspunkt från det tekniska systemet genomföra en energimarknadsrelevant, fördjupad analyserande studie som presenteras skriftligt och muntligt, samt dessutom granska och opponera på en annat arbete

Enskilt projektarbete

5.Använda optimeringsverktyg för att modellera och analysera energimarknader.

Datorövning, tentamen

Lärandemål 1-3

Lärandemål 4

Lärandemål 5

Betyg 5

Studenten visar vid tentamen avancerad kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Studenten identifierar och löser komplexa problem och förklarar intrikata företeelser på ett avancerat och självständigt sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Studenten visar förståelse för begränsningar i teorier och metoder. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som överstiger 75 % på den avancerade delen.

Betyg 4

Studenten visar vid tentamen relativt avancerad kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Studenten löser förhållandevis komplicerade problem och förklarar centrala företeelser på ett relativt avancerat sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som uppnår minst 50 % på den avancerade delen.

Betyg 3

Studenten visar genom en individuell tentamensskrivning, utan tillgång till litteratur, grundläggande kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Enklare problem löses och centrala företeelser förklaras på ett djupare sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som överstiger 60 % på den grundläggande delen. Studenten närvarar aktivt på obligatoriska moment.

Studenten analyserar och förmedlar självständigt för ämnet relevant information i en skriftlig rapport enligt instruktion vilken också kontrolleras utan anmärkning i Urkund. Studenten genomför arbetet med god disposition och ett bra språk med god läsbarhet. Arbetet har en tydlig röd tråd. Arbetet är väl avgränsat. Rapporten stödjer sig på vetenskaplig litteratur samt använder sig kritiskt av artiklar, rapporter och fackböcker. Fakta och sakinnehåll är korrekt samt analysen är väl underbyggd. Inlämnas inom tidsgränsen. Bidrar skriftligt och muntligt med relevanta synpunkter på såväl form som innehåll i en annan projektrapport på ett konstruktivt sätt där både starka och svaga sidor lyfts. En väl förberedd muntlig presentation som sammanfattar projektarbetet genomförs.

Studenter använder ett modelleringsverktyg för att simulera energimarknader. Studenten beskriver modellens principiella uppbyggnad och indatabehov. Studenten tolkar resultaten utifrån en förståelse av energisystemet och modellens uppbyggnad inklusive dess begränsningar. Studenten deltar aktivt på den obligatoriska datorövningen.

U

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Betygskriterier utifrån hel kurs: TN0351 Energimarknadsanalys 5hp

Betyg

hel kurs/ helt moment

5

Betyg 5 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 och 4 är uppfyllda.

4

Betyg 4 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 är uppfyllda

3

Betyg 3 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 uppfylls.

U

U på någon del av kursen inom 3 år. Om kursen inte är klar inom 3 år får man gå om den.

1) Litteratur på Canvas
Kommentar: All litteratur finns att ladda ner på kursens Canvassida

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0351 Anmälningskod: SLU-20147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%