Ny sökning
TN0352

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge kunskap om olika sortiment av bioenergi; trädbränslen från skogen, åkerbränslen, avfall, och drivmedel från biomassa t ex biogas och olika oljor. Kursen omfattar hela biobränslekedjan från källan till slutanvändning, d v s primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara och förädling. Kursen ger dessutom fördjupad kunskap om el- och värmeproduktion samt drivmedelsframställning från biomassa.Kursen inkluderar utöver föreläsningar även laborationer, praktiska övningar och kalkyler relaterad till kursens ämne, samt några studiebesök till intressanta anläggningar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0352

Läsåret 2021/2022

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30187)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-M3187)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30233)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

TN0352 Bioenergi - Teknik och system, 10,0 Hp

Bioenergy - Technology and Systems

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,0 0102
Projektarbete och studieresor 4,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp, varav 70 hp inom teknologi/teknik inklusive 5 hp termokemisk omvandling

- 5 hp biologi

- Engelska 5

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse av teknik och system för tillförsel, hantering och användning av biobränslen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och utvärdera egenskaperna för fasta, flytande och gasformiga biobränslen från olika källor: skogsbränslen, åkerbränslen och avfall

- beskriva hur biobränslen produceras, hanteras, förädlas och används för produktion av el, värme och drivmedel

utvärdera och kritiskt jämföra miljö- och resursaspekter för hela produktionskedjan från källa till slutanvändare i ett systemperspektiv

- förklara samband mellan bränsleegenskaper och teknisk funktion hos förbränningsmotorer och annan teknik för energiomvandling

- utföra beräkningar för viktiga parametrar och dimensionering av en bioenergiprocess

- skriva en teknisk rapport på engelska inom ämnet och motivera antaganden och val som gjorts

- kritiskt granska och opponera på en teknisk rapport på engelska

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat i tre delar; fasta biobränslen, flytande biobränslen och biogas, som omfattar leveranskedjan från källa till slutanvändare inklusive primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara, förädling och marknadsaspekter. Föreläsningar ges om de olika stegen i leveranskedjan, produktionen, olika sortiment av biobränslen, bränslekvalitet och användning av biobränslen samt miljöeffekter av bioenergisystem. Beräkningsuppgifter utförs avseende produktion, karakterisering och användning av biobränslen. Dimensionering av en bioenergianläggning sker utifrån mängd och egenskaper hos biomassan, viktiga driftsparametrar och energileverans. Studiebesök till anläggning som producerar eller använder biobränslen ingår i kursen. Genom projektuppgifter tränas studenten i att inhämta information, planera och dimensionera ett bioenergisystem baserat på beräkningar, skriva en rapport, reflektera kritiskt över andra rapporter genom ämnesintegrerad kommunikationsträning samt presentera resultaten muntligt vid seminarier. Etiska aspekter på kundrelationer inom bioenergisektorn behandlas.Obligatoriska delar inkluderar introduktion av projektuppgifter, studiebesök, rapporter och seminarier enligt riktlinjerna i schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig individuell tentamen. Godkända skriftliga projektuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i studiebesök och vid introduktion av projektuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i termokemisk omvandling kan uppfyllas genom kursen TN0319 Termokemisk omvandling. Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i biologi kan uppfyllas genom kursen BI1323 Energisystem ur ett biogeovetenskapligt perspektiv.Kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys, 5 hp, eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0284

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0352 Anmälningskod: SLU-30081 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%